Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor som cyklar.

Vi tar hänsyn till miljö och hälsa

Trafikverket arbetar för att det ska vara enkelt att resa och transportera varor i Sverige. Men vi behöver samtidigt göra insatser för att transportsystemet ska vara miljöanpassat.

Alla fyra trafikslagen – väg, järnväg, flyg och sjöfart - behövs, och våra åtgärder ska bidra till att det lämpligaste trafikslaget används. När vi planerar för ny infrastruktur ser vi på helheten och hur trafikslagen bäst kompletterar varandra för att utnyttja kapaciteten i transportsystemet maximalt. Våra insatser ska också öka möjligheten att välja klimatvänliga transporter, och därför är miljöperspektivet en del av vår planering.

Ett exempel är att vi strävar efter att genomföra insatser så att fler kan åka kollektivt, gå eller cykla. Det bidrar till minskad trängsel, påverkar energiförbrukningen och miljön positivt samtidigt som det bidrar till ökad hälsa. Andra insatser för ökad hälsa är att minska de negativa effekterna av buller och utsläpp från fordon, väg och järnväg. I den nationella transportplanen för de kommande åren ingår till exempel omfattande bulleråtgärder längs det statliga väg- och järnvägsnätet.

Det är inte bara resor och godstransporter som förbrukar energi och påverkar miljön – det går även åt energi för att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Därför ska miljöaspekten finnas med redan när vi planerar för underhållsåtgärder och våra byggprojekt.

I dag är transportsystemet till stor del beroende av fossila bränslen. Alternativa energisystem och bränslen är ännu inte tillräckligt utvecklade för att kunna användas på bred front. Genom att bidra till forskning och innovation för att hitta nya energieffektiva transportlösningar, bidrar vi till målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Vi vill ta vår del av ansvaret för att utveckla attraktiva städer och vi värnar om ett levande landskap. Samordning av trafik och bebyggelse är viktigt för att vi ska kunna röra oss fritt, må bra och trivas i våra städer. Vi värnar om reseupplevelsen, levande landskap och turism och anpassar infrastrukturen till omgivande landskap.