Logga in
Logga in

Vi tar hänsyn till klimat, miljö och hälsa i vårt arbete

Vi arbetar för fler resor och transporter med låg klimatpåverkan. Fler ska känna till möjligheterna med laddfordon, och att vi bygger och forskar om elväg och andra fossilfria lösningar.

Vårt uppdrag är att skapa god tillgänglighet inom ramen för det som är hållbart. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Det handlar om att utveckla tillgängligheten så att den bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Vi arbetar med minskad klimatpåverkan inom flera områden. Arbetet sker i stor utsträckning tillsammans med andra. Vi samverkar med andra aktörer inom politiken, näringslivet, akademin och andra myndigheter för att skapa förändring.

Det pågår många insatser som leder till att utsläppen från trafiken minskar och andra insatser som ger positiva bidrag till både miljö och hälsa. Som resenär möts du säkert av att vi arbetar med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen över hela landet.

Insatser för vägtrafiken

Det är framför allt vägtrafiken som behöver sänka sina utsläpp. Det sker genom ökad användning av biodrivmedel, ökad energieffektivisering och elektrifiering. Biltrafiken kan också behöva minska. Ett bra exempel på energieffektivisering är att om vi alla håller hastighetsgränserna så sänker vi utsläppen från trafiken. Hela transportsektorn står idag för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Vi bidrar till etableringen av snabbladdare för elfordon längs större vägar. Cirka 70 nya snabbladdare tas i drift under 2022. De flesta ligger längs större vägar i Norrlands inland, eller på andra platser där snabbladdare saknas.

Vi har också tagit fram en e-utbildning där vi delar med oss av fakta kring elbilar, laddning, ägande och körmönster. Den riktar sig till målgrupper som söker grundläggande kunskaper i ämnet, är gratis, och tar cirka 15 minuter att genomföra.

När det gäller godstransporter arbetar vi för tyngre och längre transporter på både väg, järnväg och sjöfart, och för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

Vi bidrar också med forskning och innovation, som till exempel demonstrationsprojekt och pilotprojekt för elvägar samt andra fossilfria lösningar.

Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare

Cykling är framförallt en kommunal och regional fråga, det statliga cykelnätet är förhållandevis litet.

Varje år tecknar vi stadsmiljöavtal med kommuner och regioner. Det är ett finansiellt stöd för att öka andelen cykel- och kollektivtrafik i städer. På så sätt bidrar vi till att fler kan ställa bilen och istället ta cykeln eller resa kollektivt.

Många bilresor är korta vilket innebär att de kan ersättas med cykel - eller kollektivtrafikresa där det finns. Cykling, vare sig du trampar eller elcyklar, har inte bara positiva hälsoeffekter utan är också yteffektivt.

När vi bygger nära dig ställer vi krav för att minska utsläppen

Vid skötsel av vägar och järnvägar, när vi bygger om och bygger nytt, ställer vi klimatkrav på våra leverantörer. Det innebär att de får i uppdrag att minska utsläppen i själva arbetet men också när de väljer material som betong, asfalt och stål.

Vikten av riktade miljöåtgärder

Vägar och järnvägar påverkar både miljön och människors hälsa, ibland blir de också barriärer för djur och människor. Trafiken orsakar störningar genom buller och vibrationer.  Viktiga livsmiljöer för djur och växter skadas och värdefulla kulturarv påverkas. Men vi har också möjlighet till positiva förändringar genom våra miljöåtgärder. Transportinfrastrukturen har till exempel potential att göra skillnad för biologisk mångfald.

Vi arbetar med att:

  • Bevara artrika vägkanter
  • Bekämpa invasiva växter
  • Restaurera och återställa alléer
  • Åtgärda vägtrummor så att de blir ekologiskt anpassade och gör det möjligt för vattenlevande organismer att passera väganläggningen
  • Bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt
  • Förhindra ren- och viltpåkörningar samt förbättra samebyarnas möjlighet till att nyttja betesmark nära väg genom att komplettera och förbättra befintligt viltstängsel.

Aktuella goda exempel

Här kan du läsa om några av våra aktuella projekt.

Fördjupad information

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Karin Paulsson
Kommunikatör
Karin Paulsson