Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration elvägar 2019
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Elvägar – en möjlighet för klimatet och svensk konkurrenskraft

Nära samverkan mellan aktörer i offentlig och privat sektor som öppnar för både samhällsmål och affärsmässiga bedömningar är en viktig aspekt för möjligheten att utveckla innovationer och implementera goda lösningar på vägen till ett fossilfritt samhälle.

Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling av elvägar och har goda möjligheter att positionera sig som ledande nation på området. Det gör att vi kan dela och exportera kunskap och tekniska lösningar som i sin tur kan säkra arbetstillfällen och stärka både näringsliv och forskning i Sverige.

Vägtrafikens klimatpåverkan är betydande och dess negativa miljöpåverkan måste minskas. En, av flera lösningar, är elektrifieringen av vägar.

Jan Pettersson

─ Att utreda vilka aktörer som ska göra vad på den framtida elvägsmarknaden samt att ge sådana förutsättningar att de kan uppnå en långsiktig, tillräcklig lönsamhet med bevarad konkurrens är avgörande för svenskt näringsliv och svensk konkurrenskraft, säger programchef Jan Pettersson.

Därför genomlyser Program Elvägar olika finansierings- och affärsmodeller för att rekommendera långsiktiga och hållbara lösningar i syfte att implementera elvägar som en dellösning i ett fossilfritt transportsystem.

Det finns fler möjliga aktörer i ett tänkbart elvägssystem

En utbyggnad av elvägar kräver omfattande investeringar, som inte nödvändigtvis enbart ligger inom offentlig sektors ansvar. Staten har traditionellt sett ansvar för väginfrastruktur medan drivmedelsförsörjningen sköts av privata marknadsaktörer. Det är en utgångspunkt i Trafikverkets arbete att vi bör kunna behålla den grundläggande arbetsfördelningen i vägtransportsystemet även med elektrifiering.

Björn Hasselgren. Foto: Falkuggla

I ett fungerande elvägssystem behöver flera olika aktörer samverka. De olika rollerna i ett elvägssystem utgörs av transportköpare, transportörer, fordonstillverkare, elhandlare, elnätsföretag, väghållare samt den nya rollen elvägsoperatör.

─ Under utredningsarbetets gång har vi identifierat behovet av en ny roll som inte var självklar från början, operatörsrollen. Vi ser här behov av en aktör som knyter samman elvägsmarknadens olika aktörer. Hur den rollen ska utformas och om den behövs är en av de frågor vi fortsatt behöver utreda, menar projektledare Björn Hasselgren.

Fredrik Widegren

─ Fler aktörer behöver sannolikt finna nya roller i vägsystemet. Samtidigt behöver regelverk och standards ses över för att främja förutsättningar för aktörerna att skapa nya affärsmöjligheter, säger Fredrik Widegren som deltar i affärsmodellprojektet.

Andra rapporten om affärsmodeller

Den andra rapporten från arbetet med elvägsprogrammets affärsmodellarbete finns nu tillgänglig och omfattar analyser och slutsatser från flertalet workshops och intervjuer liksom genomgång av referenslitteratur. Arbetet har fokuserats på att dels arbeta vidare med rekommendationer och slutsatser från den förra utredningen från augusti 2018, dels att genomlysa förutsättningarna för organisering och finansiering av elvägar. Rapporten kompletterar och fördjupar den utredningen från augusti rörande tänkbar organisering och finansieringslösningar för den framtida utbyggnaden av elvägar.