Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration som visar en buss som åker på en elväg. Illustration: Innovation Skåne AB
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Elvägar – en energieffektiv lösning

Ett väl utbyggt elvägssystem på stora transportstråk i kombination med bränslecell eller batteri kan vara den mest energieffektiva lösningen, och kanske också den mest ekonomiska på lång sikt.

Det menar en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket. Rapporten jämför olika fordonstekniker och drivmedel som skulle kunna erbjuda klimatsmarta alternativ till dagens fossildrivmedelsberoende godstransporter på väg. Biodrivmedel är den åtgärd som kan bidra med mest i det korta perspektivet men det är elektrifiering, i någon form, som kan göra stor skillnad över tid.

Porträttbild på Mangus Lindgren.
Magnus Lindgren. Foto: Elin Gårdestig

– Den största utmaningen ligger i utbyggnaden av eldistributionen till fordonen, som innebär en hög investeringskostnad på omkring 15–30 miljoner kronor per kilometer, men vi ser också att om vi elektrifierar så lite som tre procent av det statliga vägnätet kan vi vid full övergång till elektrifierad drift minska de fossila utsläppen med 50 procent från tunga fordon, säger Magnus Lindgren, vice programledare för elvägar i Trafikverket.

Parallellt med utveckling av elvägar måste andra aktiviteter drivas som att styra transporter och beteenden till mindre miljöbelastande trafikslag som till exempel cykel och järnväg. Även lösningar för exempelvis delade transporter, effektiv transportplanering och smart samhällsplanering är områden som bidrar till att minska fossilberoendet. Samtidigt måste vi konstatera att även om vi rejält ökar kapaciteten på järnvägen och sjöfarten kommer behovet av vägtransporter att bestå.

Vägtransporternas negativa miljöpåverkan måste minskas

Den bärande idén med elvägar är att minska den tunga trafikens beroende av fossila bränslen, minska utsläppen av koldioxid och samtidigt säkerställa god transportförsörjning för näringslivet i ett framtida fossilfritt samhälle. En sådan god transportförsörjning ska då inte heller medföra försämringar inom områdena kultur- och naturmiljö samt säkerhet.

– Att minska vårt fossilberoende, det är den absolut viktigaste drivkraften bakom arbetet med elvägar men även andra aspekter spelar in så som hälsa och energitrygghet. Vi behöver väga in det när vi tittar på insatser och kostnader, menar Magnus.

En slutsats som rapporten också tar är att eldrift kan innebära behov av enklare fordon än dagens fordon som drivs med förbränningsmotor. Elektricitet har också potential att även vara billigare att driva fordonen med. Vidare menar rapporten att elvägssystemet behöver byggas ut i flera länder på de stora transportstråken där det går mycket trafik så att marknaden för elfordon blir större och därmed konkurrenskraftig.

– Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling av elvägar och har goda möjligheter att positionera sig som ledande nation på området. Det gör att vi kan dela och exportera kunskap och tekniska lösningar som i sin tur kan säkra arbetstillfällen och stärka både näringsliv och forskning i Sverige, säger Magnus.