Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Roller och lönsamhet för elvägar

Elektrifiering av den tunga vägtrafiken kan bli företagsekonomiskt lönsamt vid en större utbyggnad. Nya roller behöver etableras på den framväxande elvägsmarknaden, bland annat en operatörsroll.

Det visar den nya rapporten från Trafikverkets Program Elvägar om rollerna på marknaden och de finansiella utmaningarna.

Elvägar kommer med största sannolikhet att etableras i samverkan mellan aktörer i offentlig och privat sektor. För privata aktörer är att det avgörande att satsningar ger en rimlig företagsekonomisk lönsamhet, säger projektledare Björn Hasselgren.
Med den osäkerhet som ännu omgärdar elvägsteknologin och marknadsförutsättningarna kommer Trafikverket att få en avgörande roll för att kunna etablera de pilotsträckor som är nästa steg i en kommande mer omfattande utbyggnad av elektrifiering av den tunga vägtrafiken.  

 - I en mer långsiktig och storskalig utrullning av ett elvägssystem, där den företagsekonomiska lönsamheten enligt Trafikverkets analys är god, är det dock mindre sannolikt att Trafikverket eller staten behöver ha en lika aktiv roll, som under en introduktionsfas, säger Björn Hasselgren.

En möjlig ny roll – operatör

Ett elvägssystem behöver sannolikt en eller flera aktörer som utgör länken mellan olika gränssnitt som el, väg, fordon och infrastruktur. Här är det tänkbart med en ny roll som kan vara lämpad för en extern aktör, operatörsrollen.

I den rapport från Trafikverkets program Elvägar som idag offentliggörs har framförallt tre huvudsakliga alternativ till ansvarsområden för operatörsrollen framkommit:

  • att ansvara för att ta hela eller en del av investeringen för byggande av elvägsinfrastrukturen
  • att ansvara för mätning, debitering och tillträdeskontroll för transporter på elväg
  • att ansvara för drift och underhåll av elvägen.

I det här skedet av programmet ser det ut att vara lämpligt med två operatörsroller. En som ansvarar för investeringen i elvägsinfrastrukturen samt för drift och underhåll, och en annan operatörsroll som ansvarar för mätning, debitering och tillträdeskontroll.

ꟷ Hur vi ska designa och strukturera elvägssystemet på ett sätt som gör att respektive aktör finner incitament att vara med, är något vi tittar vidare på inför och under pilotfasen med sikte på en mer långsiktig utbyggnad, säger Björn Hasselgren, projektledare. 

Elväg blir lönsamt vid fortsatt utbyggnad

För att aktörer på marknaden ska engagera sig i rollen som operatör behövs underlag och bedömning av olika förutsättningar för att nå ekonomisk bärighet. Därför har en företagsekonomisk kalkylmodell tagits fram med möjlighet att laborera med ingångsvärden och scenarier. Med stöd av kalkylen har en utbyggnad av elväg på kort och lång sikt undersökts.

För det kortare perspektivet har en sträcka om 25 kilometer med en årsdygnstrafik (ÅDT) på 150 fordon varit utgångspunkten, medan en sträcka om 2 000 – 3 000 kilometer och en årsdygnstrafik på 1 000 – 1 500 har antagits för det längre perspektivet. Resultatet visar att företagsekonomisk lönsamhet, för systemet som en helhet, sannolikt kan uppnås på lång, men inte på kort sikt.

ꟷDet krävs relativt höga trafikvolymer, med avgifter från de som nyttjar elvägen, för att finansiera de investeringar som krävs. Det är rimligt att anta att trafikvolymerna kan uppnås i takt med en fortsatt utbyggnad men de initiala investeringarna är svåra för aktörer i privat sektor att ta, menar Björn. 

Det behövs tydliga planer för att attrahera marknaden

På kort sikt, innan elvägssystemet är företagsekonomiskt bärkraftigt rekommenderar rapporten att staten och Trafikverket tar en mer framträdande roll, än vad som sannolikt krävs på lång sikt. Att få en tydlig bild av hur risker, osäkerhet, rådighet och möjligheter fördelas och hanteras mellan systemets ingående aktörer är också en avgörande fråga.

En plan som visar på goda affärsmöjligheter på lång sikt kan väga upp för investeringar med sämre affärsmöjligheter på kort sikt. Det kan bidra till att skapa intresse hos privata aktörer att involvera sig även i tidiga skeden.

ꟷ Vi behöver mer kunskap om aktörernas drivkrafter medan staten och Trafikverket behöver ge tydliga indikationer om planerna för utbyggnad av elvägar. Initiativen under de senaste veckorna från flera aktörer för att ge tydligare långsiktiga ramar för en etablering av elvägar är på detta sätt mycket välkomna, menar Björn.