Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsbild på gata med väg, elbussar och bilar.

Lärdomar inför omställningen till en klimatneutral vägtrafik

Införandet av elbussar är ett viktigt steg på vägen till en fossilfri fordonsflotta. Busstrafikens elektrifiering ger också viktiga lärdomar till Trafikverkets fortsatta arbete med omställningen till en klimatneutral vägtrafik.

Elbussar ger minskat buller, bättre lokal luftkvalitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Därtill ger eldriften en bättre energieffektivitet samt en attraktivare kollektivtrafik för både resenärer och förare.

Om detta förefaller alla aktörer vara överens enligt den studie som Program Elvägar tagit fram för att sammanställa utvecklingen rörande elbussar. Elbussar är ett nytt koncept som etablerats på marknaden, främst i stadstrafik, och den tekniska utvecklingen har gått snabbt under de senaste åren.

Studien visar att det finns ett stort intresse för en elektrifierad busstrafik. På regional och lokal nivå går det att se ett politiskt intresse inom flera regioner, där målsättningar formulerats för elbussar.

– Vi har tagit fram rapporten eftersom vi ser ett starkt samband med arbetet kring införandet av elbussar och implementering av elvägar. Vi ser att vi kan dra många lärdomar av det arbetet, menar projektledare affärsmodeller, Björn Hasselgren

Digitalisering och elektrifiering

Den tekniska utvecklingen av elbussar har ökat drastiskt de senaste åren och är i en expansiv och utvecklande fas. Flera demonstrationsprojekt har genomförts för att undersöka möjligheten att införa elbussar i ordinarie trafik. De tre till fem senaste åren har även regionala kollektivtrafikmyndigheter påbörjat en implementering av elbussar inom ramen för ordinarie kollektivtrafik, främst i stadstrafik.

En liknande trend kan även ses internationellt. Städer som Barcelona, Köpenhamn, Heidelberg, London, Milano, Paris och Rom har en överenskommelse att deras ordinarie upphandlingsförfarande år 2025 enbart ska inkludera noll-emissionsbussar.

– Transportsektorn kan bli mer klimatsmart och kostnadseffektiv genom att kombinera elektrifiering och digitalisering. Som exempel ser bussoperatörerna ett behov av digitalisering för att identifiera elbussars räckvidd och få information om när laddning krävs, säger Matilda Ninasdotter Holmström som tillsammans med  Anna-Cecilia Lundström, Erik Torstensson och Matilda Eriksson tog fram rapporten som ett sommarjobb i Trafikverket.

Elförsörjning och batterier

Införandet av elbussar sker successivt vilket gör att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de tre storstadsregioner som studerats, i nuläget inte ser elförsörjningen som ett problem. Elnätsföretagen menar dock att om man hade infört en större andel elbussar i bussflottan på kortare tid, hade det kunnat vara mer komplicerat. En successiv implementering av elbussar förefaller därför som en bra strategi.

Matilda Ninasdotter Holmström
Matilda Ninasdotter Holmström. 

Att det idag inte är helt entydigt utifrån EU:s batteridirektiv hur elbussarnas batterier ska återvinnas, är en utmaning, men samtidigt är det fokus på frågan och förbättringar kan väntas på området. Några aktörer har startat ett samarbete som kan spåra mineraler, som kobolt, från gruva till slutkonsument för att försäkra sig om mineralernas tillförlitlighet.

Samverkan

Tidigare har transportsektorn betraktats och behandlats som fristående från andra samhällsystem med separat infrastruktur gällande energiförbrukning och drivmedel.

– Idag betonas vikten av att transportsystemet ses som en del av det omgivande samhället. I och med att elektrifierade fordon introduceras börjar energisektorn och transportsektorn växa samman, berättar Matilda Ninasdotter Holmström.

En representant för E.ON, som intervjuats för rapporten, uppger som exempel att en bussdepå och en kontorsbyggnad kan nyttja energin tillsammans. Bussdepån laddas under natten då kontoret inte behöver energi och kontoret använder energin då bussarna är i drift under dagen.

– Men, för att kunna samnyttja behöver kunskapen öka kring de lagmässiga regleringarna samt energianvändandet inom olika branscher och områden, avslutar Matilda.

Rapport – Elbussar i Sveriges kollektivtrafik