Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

hand som håller upp en glödlampa

Ny plan för forskning och innovation 2020–2025

Trafikverket publicerar årligen en forsknings- och innovationsplan (FoI-plan), det vill säga en konkretisering av områden där vi ser behov av forskning och innovation de kommande sex åren. Nu är FoI-planen för åren 2020–2025 publicerad på vår webbplats.

FoI-planen beskriver de övergripande målsättningarna, de aktuella prioriteringarna och de processer och regler som gäller för Trafikverkets FoI-verksamhet. Den är därför ett viktigt verktyg för potentiella utförare av FoI-projekt som Trafikverket finansierar.

– Forskning och innovation bidrar till att skapa ett hållbart och tillgängligt transportsystem med fossilfria och resurseffektiva transporter och resor, konstaterar Kristina Gustafsson, strateg på Strategisk utveckling. FoI-planen ska ses som en öppen utlysning, där vi beskriver de behov som vi ser de kommande åren.

En viktig grund för FoI-planen är Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Där prioriterar Trafikverket de viktigaste forsknings- och innovationsområdena, som sedan konkretiseras och förfinas i FoI-planen för de närmsta sex åren. Planen revideras och uppdateras en gång per år.

Vad innehåller planen denna gång?

– Den aktuella FoI-planen har en ännu tydligare koppling än förut till de globala målen i Agenda 2030 och tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Den innehåller också en tydligare beskrivning av Trafikverkets hantering och bedömning av inlämnade FoI-förslag.

Förslag kan lämnas in vid fyra tillfällen per år, se datum nedan. Förslagen ska lämnas i form av en så kallad förenklad projektbeskrivning, som kortfattat beskriver projektförslaget och det förväntade resultatet, typ av forskning och budget.

Vid den årliga uppdateringen av FoI-planen analyserar vi vilka prioriterade FoI-behov som fortfarande är aktuella att beforska, så att planen alltid är anpassad efter behoven.

Vad händer med inkomna förslag?

– Vi hanterar FoI-förslag i två steg, som är kopplade till två beslut. Det första steget handlar om att bedöma om det kortfattade projektförslaget svarar mot de FoI-behov som finns i vår FoI-plan. Om förslaget motsvarar ett prioriterat FoI-behov fattar vi det första beslutet – ett så kallat TG0-beslut*. Då påbörjas nästa steg, som innebär att en fullständig projektspecifikation ska tas fram inför den slutliga bedömningen och beslutet huruvida Trafikverket kommer att finansiera projektet, ett så kallat TG2-beslut.

– Om förslagen inte svarar mot FoI-planens prioriterade FoI-behov, kan Trafikverket i ett tidigt skede  besluta om avslag och sedan meddela det innan arbetsinsatsen hunnit bli för stor, förklarar Kristina Gustafsson.    

När ska förslagen lämnas in?

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 28 februari 2020
  • 30 april 2020
  • 30 augusti 2020
  • 31 oktober 2020

Tidpunkter för inlämning av projektförslag publiceras även på Trafikverkets webbplats under Forskning och Innovation. I Trafikverkets FoI-plan kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till.

*TG står för toll-gate, ett begrepp som används i projektstyrningsmodellen. Vid varje toll-gate är den grundläggande frågan om projektet fortfarande är aktuellt eller ska avbrytas, om det är moget att gå in i nästa fas, om något behöver kompletteras före beslutet kan fattas, eller om det räcker med att det görs under fortsatt arbete.