Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Naturresurshushållning – nya stambanor

De nya stambanorna ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, materiella tillgångar samt ändliga resurser.

Det är viktigt att stor hänsyn tas till naturresurshushållning i arbetet med stora infrastrukturprojekt, detta för att kunna möta miljökvalitetsmål av typen levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, levande skogar samt god bebyggd miljö.

Målområdet naturresurshushållning består av fyra olika delområden som alla är beroende av varandra. Vidare kopplar målet och dess preciseringar till hushållningsprinciperna i miljöbalken. Genom dessa mål ska de nya stambanorna främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, materiella tillgångar samt ändliga resurser genom:

  • att förutsättningarna för viktiga försörjande ekosystemtjänster bibehålls eller stärks.
  • ett långsiktigt hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser.
  • ett långsiktigt hållbart resursanvändande av mark och areella näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar).
  • ett hållbart och effektivt nyttjande av värdefulla ämnen och material.
  • att avfall förebyggs, samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor omfattning som möjligt.