Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Värdeskapande stationsplanering

Trafikverket deltar i planering, byggnation och underhåll av alla stationer i Sverige. Just nu pågår arbetet med att ta fram en struktur och ett nytt arbetssätt för hur stationer ska planeras för att ge största möjliga värde för staden.

Inte på 150 år har så många stora stationer planerats under en så kort tid, som vid utbyggnad av en höghastighetsjärnväg. Det medför en möjlighet för Trafikverket att genom tydlig ansvarsfördelning och samordning i stationsmiljöer bidra till samhällsutveckling.

Juliana Pyron, koordinerande planerare på Trafikverket

Inom Trafikverket pågår nu ett projekt med att ta fram ett förbättrat arbetssätt och samspel mellan alla inblandande aktörer vid bygget av stationer. Juliana Pyron, koordinerande planerare på Trafikverket, arbetar med projektet:

– Stationen är ofta navet i infrastrukturen för persontransporter där många aktörer och intressen möts. Det är viktigt att vi ser stationen som en del av staden, och funderar på hur vi tillsammans ser till att den blir en tillgänglig kollektivtrafiksnod likväl som en plats för bostäder, näringsliv och mötesplats för människor och kultur, berättar Juliana.

På uppdrag av programstyrelsen för En ny generation järnväg har medarbetare inom Trafikverket samt externa samarbetspartners, så som Skånetrafiken och kommuner intervjuats om vilka aspekter som bör finnas med för en lyckad programplaneringsprocess. Projektet har även haft en internationell utblick och tittat på bland andra Frankrike och Tyskland för att se vilka typer av dokument och arbetssätt som de tagit fram vid planing av nya stationer.

Åtgärder för en förbättrad planering

Det är många aktörer inblandade vid stationsutveckling. Trafikverket ansvarar för själva kärnfunktionen av järnvägen. Andra ansvarsområden, så som att göra stationen till en självklar bytespunkt och nod inom kollektivtrafiken samt möjliggörandet för samhällsutveckling, tillfaller andra aktörer.

Alla beröra aktörer ansvarar för olika delar av stationen, så som järnvägen, bytespunkten och staden. För ett välfungerande samspel mellan aktörerna är det viktigt att ansvarsfördelningen av delarna är tydlig. Trafikverkets arbete med stationsutveckling har mynnat ut i ett antal åtgärder. En av dem är ett PM som kortfattat beskriver Trafikverkets funktionella och ekonomiska ansvar i stationsmiljöer. Här hittar du PM:et.

Juliana Pyron betonar vikten av att kommunerna tar det övergripande ansvaret när det gäller att planera och utveckla sina respektive stationer, så att de bidrar till regional och urban utveckling.

– Det är i slutändan kommunen som har möjligheten att planera för sin stad och skapa mervärden utifrån sina förutsättningar, säger Juliana. Självklart är vi många aktörer som bidrar till detta, och respektive part måste vara kunskapsbärare för sin expertis in i planeringen. Trafikverket är alltid ansvarig för järnvägens kärnfunktion.

- Trafikverket har även tagit fram ett internt underlag för vårt arbete med stationsutveckling. Det är rad möjliga åtgärdersförslag för att förtydliga våra respektive roller och sprida vår kunskap kring stationsutveckling, berättar Juliana.

Material till kommuner och aktörer kommer i vår

I december tog Trafikverket beslut om att ta fram ett material riktad till kommuner och andra aktörer som beskriver arbetsprocessen inklusive roller och ansvar. Förhoppningen är att det presenteras under våren 2017.

- Trafikverket har en unik roll i att vara delaktig i planering, byggande och förvaltning av alla stationer i Sverige. Kombinationen av att förtydliga rollerna mellan oss och våra externa parter, samt samordna och sprida den expertis vi innehar hoppas vi ska bidrar till bra samarbeten och smarta stationsbyggen i framtiden, säger Juliana.