Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mamma och baby åker tåg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Till dig som bor eller äger mark eller fastighet inom åtgärdsvalsstudiernas utredningsområde

Det här gäller för dig som bor eller har mark/ fastighet inom utredningsområdet för åtgärdsvalsstudierna Jönköping-Malmö och Linköping–Borås.

Vägen fram till en höghastighetsjärnväg på sträckorna Jönköping–Malmö och Linköping–Borås kan delas in i två övergripande faser: åtgärdsvalsstudie och formell planläggningsprocess.

I åtgärdsvalsstudierna utreder vi förutsättningarna för att dra en höghastighetsjärnväg

I åtgärdsvalsstudierna för Jönköping–Malmö och Linköping–Borås ska Trafikverket inom ett brett och översiktligt utredningsområde studera förutsättningarna för att dra en höghastighetsjärnväg och anlägga stationer. Inom utredningsområdet förhandlar Sverigeförhandlingen med utvalda kommuner om de orter där stationerna ska ligga. Förhandlingar kommer att mynna ut i avtal med kommunerna, och förhandlingarna ska vara avslutade senast 2017.

När förhandlingarna med kommunerna är klara kan utredningsområdet begränsas

När avtalen är underskrivna kan Trafikverket begränsa det utredningsområde där en höghastighetsjärnväg kommer att dras. Området kan rymma flera möjliga alternativ för en framtida sträckning. Åtgärdsvalsstudierna ska vara avslutade senast 2018.

Först när åtgärdsvalsstudierna är avslutade kan Trafikverket börja arbeta med lokaliseringen av höghastighetsjärnvägen. Detta sker i en formell planläggningsprocess som styrs av lagar, och för att initiera den processen krävs ett regeringsbeslut. Vi vet inte i dag när detta beslut kan komma.

I planläggningsprocessen utreds var och hur höghastighetsjärnvägen kan byggas

Det är under planläggningsprocessen man utreder frågorna om var och hur järnvägen ska byggas. Processen ska leda fram till en järnvägsplan där det står preciserat var järnvägen ska dras. Allt eftersom arbetet med järnvägsplanen fortskrider kommer en korridor att smalnas av för att till sist vara cirka 50 meter bred.

Det är först då som vi i detalj vet vilka fastighetsägare som berörs och i vilken omfattning. Vi har stor förståelse för den oro som många som bor inom utredningsområdet känner, men det finns tyvärr ingen genväg på vägen mot en ny järnväg.

Allmänhet och mark- och fastighetsägare har möjlighet att lämna synpunkter och påverka utformningen

Att ta fram järnvägsplanerna kommer att ta flera år, och under arbetet har de som är berörda möjlighet att lämna synpunkter och påverka den slutliga utformningen, bland annat vid samrådsmöten. Kallelser till dessa möten annonseras både på Trafikverkets webbplats och i dagspressen.

Om du har synpunkter eller funderingar behöver du inte vänta tills vi kallar till möte, utan du kan när som helst skicka in synpunkter till oss, helst via brev eller e-post.

När det blir dags för samrådsmöten med berörda markägare kommer vi att kunna presentera hur enskilda fastigheter kan beröras av utbyggnaden. Vid dessa möten kan du som markägare framföra synpunkter på utformning och lokalisering av järnvägen.

Efter samråden arbetar vi in synpunkterna i handlingarna. Järnvägsplanen ställs sedan ut och det är då möjligt att lämna synpunkter igen. Efter utställelsen revideras järnvägsplanen utifrån inkomna synpunkter innan den fastställs.

När järnvägsplanen vinner laga kraft sluts bindande avtal med markägare

Under arbetet med järnvägsplanen kommer Trafikverket att börja förhandla om bland annat markåtkomst med berörda markägare, men det är först när den fastställda järnvägsplanen vinner laga kraft som bindande avtal kan träffas. Exempel på åtgärder: intrångsersättning, bullerskydd och köp eller byte av mark.

Det är vår ambition att berörda markägare inte ska lida någon ekonomisk förlust i samband med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

Här har vi samlat ett antal dokument som beskriver hur processen ser ut, från åtgärdsvalsstudier till planläggningsprocessen. Du kan också se hur du kan påverka samt vad som gäller vid marklösen.

Nyhetsbrev och informationsmaterial en ny generation järnväg