Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tvådelad bild: Miniräknare och snabbt tåg som susar förbi.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny kostnadsbedömning för höghastighetsjärnväg

Den 31 maj presenterade Trafikverket, på Sverigeförhandlingens uppdrag, en uppdaterad kostnadsbedömning för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den visar en totalkostnad på 230 miljarder kronor (+/- 30 miljarder kronor).

Kostnadsbedömningen är lägre, och spannet mindre, jämfört med den kostnadsbedömning som presenterades i december 2015. Då uppskattades den troliga kostnaden till 256 miljarder kronor med ett kostnadsspann på mellan 190 och 320 miljarder kronor i 2015 års prisnivå.

− Det stora spannet var motiverat eftersom projektet befann sig i ett ännu tidigare skede, säger Peter Uneklint, Trafikverkets programchef för En ny generation järnväg.

Färre stationsorter och sträckningar innebär mindre osäkerhet

Han pekar på den större osäkerhet som rådde i december kring dels stationsorter och därmed sträckning, dels kring tekniska krav och lösningar. I december tog kostnadsbedömningen hänsyn till en anläggningskostnad baserad på alla de orter som lämnat in nyttor till Sverigeförhandlingen för att delta i förhandlingarna om stationer. Den senaste kostnadsbedömningen baseras på det färre antal stationsorter som Sverigeförhandlingen bjöd in till förhandlingarna som startade i februari 2016.

− Färre stationsorter innebär ökade möjligheter att anpassa järnvägens sträckningar, och därmed till minskade kostnader, säger Peter Uneklint.

Översyn av kostnadsdrivande faktorer har gjorts

Vid sidan om att uppdatera anläggningskostnaden ingick i Trafikverkets uppdrag att se över kostnadsdrivande faktorer och att identifiera nya tekniska lösningar. Det gäller till exempel masshantering, tunnlar, broar, viadukter och bullerskyddsåtgärder. Det gäller även frågan om ballasterat spår, där rälsen och sliprar vilar på makadam, kontra fixerat spår, där spåren är fästa i betong.

Peter Uneklint
Peter Uneklint

Enligt Peter Uneklint tittar Trafikverket inte bara på den initiala kostnaden, utan på kostnaderna under investeringens hela livslängd. Så kallade livscykelanalys (LCC) är en viktig del i Trafikverket beslutsunderlag inför olika avvägningar. Ett exempel är just ballasterat kontra fixerat spår, där ballastfritt spårsystem har en högre investeringskostnad men lägre underhållskostnader.

− Våra beräkningar visar att merkostnaden för ett ballastfritt spårsystem på det tilltänkta höghastighetsnätet, kan ha sparats in efter 20-25 år i form av lägre underhållskostnader. Tidsåtgången för underhållet är också mindre, vilket minskar risken för störningar.

Han pekar också på att för lågt ställda tekniska krav riskerar att driva upp framtida underhålls- och reinvesteringskostnader.

Olika utredningsskeden innebär fortsatt osäkerhet

På Sverigeförhandlingens uppdrag har en så kallad Second opinion utförts av internationell expertis, för att utvärdera Trafikverkets kostnadsbedömningar i en internationell jämförelse.

− Och den stödjer Trafikverkets beräkningar, säger Peter Uneklint.

Samtidigt som Trafikverkets underlag för att beräkna kostnaderna för en ny höghastighetsjärnväg har blivit säkrare, finns det fortfarande osäkerheter i kalkylerna. En av anledningarna är att Trafikverket har kommit olika långt i arbetet med de olika järnvägssträckorna. Projekt Ostlänken och Göteborg-Borås befinner sig långt fram i planeringsprocessen.

− Men sträckorna Jönköping-Malmö och Linköping-Borås befinner sig fortfarande i åtgärdsvalsstudier och därmed i en tidig utredningsfas.

Trafikverkets ändamål för höghastighetsjärnvägen

  • Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods
  • Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling
  • Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timmar
  • Öka tillgängligheten till de internationella marknadernaför människor och näringsliv