Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor tittar på en tågtavla med avgångar.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trångt på järnvägen i södra Sverige

Västra och Södra stambanorna är idag kraftigt överbelastade. Ett av Trafikverkets ändamål för höghastighetsjärnvägen är att frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods.

Samtidigt som den svenska befolkningen ökar, ökar resor och transporter på järnväg. I Sverige har vi till exempel haft en kraftig ökning av regional trafik, samtidigt som Sverige i en europeisk jämförelse har en ovanligt hög andel gods.

Västra stambanan - en av Europas mest trafikerade fjärrtågssträckor

På alla delsträckor på Västra och Södra stambanan går det idag över 100 tåg per dygn. I en europeisk jämförelse är detta en hög siffra för fjärrtågssträckor.

− Stockholm-Göteborg är idag en av de mest trafikerade långväga tåglinjerna i Europa, säger Lennart Lennefors, strategisk planerare på Trafikverket.

Högt kapacitetsutnyttjande medför störningskänslighet och underhållssvårigheter

När kapacitetsutnyttjande för en enskild linjedel på en järnvägssträcka överskrider 80 procent betraktas det som mycket högt. Känsligheten för störningar är hög, medelhastigheten låg och det råder stora problem att finna tid för att underhålla banan. Redan med ett kapacitetsutnyttjande mellan 60 och 80 procent är det svårt att få tågen att gå de önskvärda klockslagen och avvägningar måste göras mellan antalet tåg och trafikkvalitet.

− Om kapacitetsutnyttjandet är mellan 60 och 80 procent på en längre sträcka är det oftast ett större problem, än om det är mer än 80 procent på en kortare sträcka, säger Lennart Lennefors.

På Västra Stambanan råder ett högt eller mycket högt kapacitetsutnyttjande på flera delsträckor, till exempel sträckan Göteborg-Alingsås, samt sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Norrköping på Södra stambanan.

− Ett järnvägssystem är inte starkare än sin svagaste länk, säger Lennart Lennefors.

Med ett högt kapacitetsutnyttjande följer kapacitetsbegränsningar, och det råder stora och medelstora kapacitetsbegränsningar på flera delsträckor på stambanorna.

−Detta innebär också att det råder stor brist på tid för underhåll i spår, säger Lennart Lennefors.

Tåg med olika hastigheter försämrar kapaciteten

En bidragande orsak till den dåliga kapaciteten på våra sydsvenska stambanor är problemet med blandtrafik. På båda stambanorna sammanfaller stora persontrafik- och godstrafikflöden. Blandningen av tåg som kör i olika hastigheter och gör olika stopp begränsar kapaciteten väsentligt, när tågen inte kan köra om varandra var som helst.

Tabell över blandtrafik på Västra stambanan.
Blandningen av olika tåg med stora hastighetsskillnader begränsar kapaciteten väsentligt, då tågen inte kan köra om varandra var som helst. Exemplet visar sträckan på Västra stambanan mellan Hallsberg och Göteborg.

Stambanor med låg tillförlitlighet gällande punktlighet

Det höga kapacitetsutnyttjandet och blandtrafiken skapar ett sårbart system med låg punktlighet.

− Västra och Södra stambanorna saknar också lågtrafikerade sträckor, som hade kunnat användas för återställning av försenade tåg, säger Lennart Lennefors.

Den låga tillförlitligheten på Västra och Södra stambanan är ett allvarligt problem. Andelen försenade tåg uppgår idag till mellan 30 och 50 procent. Inom den långväga persontrafiken har sträckan Stockholm-Malmö/Köpenhamn, med ett genomsnitt på 67 procent försenade tåg, haft sämst punktlighet av alla trafiksystem i Sverige mellan 2008‐2015.

− Och eftersom många städer i södra Sverige har anslutning till X2000 på Södra stambanan drabbar den låga punktligheten även dem, säger Lennart Lennefors.

Tabell med staplar som visar punktlighet.
Tabellen visar punktligheten för X2000-tåg i en internationell jämförelse.

Den låga punktligheten för X2000 kan jämföras med internationell höghastighetstrafik som når en punktlighet på mellan 90 och 99 procent. En viktig orsak till den högre punktligheten är att trafiken med höghastighetståg går i ett separat trafiksystem. Det är därför som länder som Japan och Spanien med separerad trafik når bäst punktlighet, medan Tyskland som har ett mer blandat system med olika tåg uppvisar en sämre punktlighet, som dock är bättre den svenska.

− En annan orsak till den höga punktligheten i Japan och Spanien är att banorna är nyanlagda och tekniskt välutrustade. Detta innebär en högre banstandard än på det konventionella nätet, säger Lennart Lennefors.

Trafikverkets ändamål för höghastighetsjärnväg

  • Frigöra kapacitet på befintlig järnvägför att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods
  • Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling
  • Genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timmar
  • Öka tillgängligheten till de internationella marknadernaför människor och näringsli