Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två tåg möts.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utbyggnad av Västra och Södra stambanorna utreds

Den 31 maj presenterade Trafikverket en ny kostnadsbedömning för höghastighetsjärnvägen. Samma dag redovisade Trafikverket även resultatet av regeringsuppdraget att utreda åtgärder och kostnader för en utbyggnad av Västra och Södra stambanorna.

Trafikverket har utrett två alternativ för utbyggnaden: en för trafik i max 200 km/tim och en för max 250 km/tim.

Utbyggnad på vissa sträckor för högre hastigheter

Utgångspunkten för utredningen har varit att utbyggnaden i nuvarande nationella planer fullföljs längs stambanorna. Det innebär att nästan hela Ostlänken ingår i utbyggnaden, för antingen 200 km/tim eller 250 km/tim. Delen genom Linköping bibehålls som idag. Sträckan Mölnlycke-Bollebygd som ingår i planeringen av en ny höghastighetsjärnväg ingår inte, eftersom sträckan inte ligger längs med nuvarande stambanor.

Peter Uneklint
Peter Uneklint

− Medan höghastighetsjärnvägen innebär en helt ny anläggning, berör utbyggnaden ungefär hälften av Västra och Södra stambanorna, säger Peter Uneklint, Trafikverkets programchef för En ny generation järnväg.

Nya dubbelspår för 200 km/tim alternativt 250 km/tim föreslås på sträckor med omfattande trafik och där hastigheten är begränsad. På sträckor där hastighetsstandarden är god, eller där det går färre tåg, byggs 750 meter långa förbigångsspår. Skillnaden mellan de båda utbyggnadssalternativen finns på Västra stambanan och rör en del av sträckan mellan Alingsås och Skövde.

Skillnader mellan en ny höghastighetsjärnväg och en utbyggnad av stambanor

Beräkningarna visar att kostnaderna för utbyggnaden till 200 km/tim uppgår till 90 miljarder kronor (+/- 15 miljarder kronor) och till 250 km/tim 130 miljarder kronor (+/- 20 miljarder kronor). Kostnadsbedömningen för höghastighetsjärnvägen visade på en totalkostnad på 230 miljarder kronor (+/- 30 miljarder kronor).

− Utredningen av utbyggda stambanor befinner sig dock i en ännu tidigare utredningsfas, säger Peter Uneklint.

Både utbyggnaden av befintliga stambanor och ny höghastighetsjärnväg medför en betydande kapacitetsförstärkning. Höghastighetsjärnvägen ger dock en förstärkning på fler sträckor.

Eftersom höghastighetsjärnvägen innebär nya sträckningar och möjliggör höghastighetståg som kan köra i 320 km/tim och snabba regionaltåg i 250 km/tim, blir restiderna mellan storstäderna betydligt kortare, samtidigt som interregionala resor går snabbare.

Lennart Lennefors.
Lennart Lennefors.

− Utbyggda stambanor leder också till kortare restider, men inte i lika hög grad, säger Lennart Lennefors, strategisk planerare på Trafikverket.

Med höghastighetsjärnvägens nya sträckningar skapas nya förbindelser, bytespunkter och regionala resmöjligheter, samt förbättrade resmöjligheter på flera sträckor där tågtrafiken idag har väldigt långa restider. Det handlar till exempel om Göteborg-Borås och Malmö-Jönköping.

− Stambaneutbyggnaden ger dock bäst resmöjligheter för den regionala trafiken på sträckan Skövde-Göteborg, säger Lennart Lennefors.

Med höghastighetsjärnväg separeras snabb och långsam trafik på större delen av sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

− Detta leder till en effektivare trafikering och en högre punktlighet, säger Lennart Lennefors.

Samlad effektbedömning kommer till hösten

Peter Uneklint menar att en ny höghastighetsjärnväg med kortare restider och nya sträckor, skapar ökad möjlighet till utveckling och tillväxt dels genom region- och arbetsmarknadsförstoring, dels i städer med hög utvecklingspotential som Jönköping och Borås. Utbyggnaden av en ny höghastighetsjärnväg ingår också i Sverigeförhandlingen där kommunernas åtagande att bygga bostäder är centralt.

− Och nu pekar kommunernas åtaganden upp mot 200 000 bostäder, säger Peter Uneklint.

De aktuella kostnadsbedömningarna visar på betydande skillnader för vägvalet mellan en ny höghastighetsjärnväg och utbyggda stambanor, samtidigt som en ny höghastighetsjärnväg ger större och fler nyttor. En samlad effektbedömning (SEB) presenteras i början av hösten.