Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Del av framsidan av lägesbeskrivningen.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket publicerar lägesbeskrivning för Jönköping-Malmö och Linköping-Borås

Nu publicerar Trafikverket två kortfattade lägesbeskrivningar för åtgärdsvalsstudierna för utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Jönköping–Malmö och Linköping–Borås.

I uppdraget att utreda förutsättningarna för utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Jönköping–Malmö och Linköping–Borås bedriver Trafikverket sedan våren 2015 två så kallade åtgärdsvalsstudier. Nu har Trafikverket tagit fram kortfattade lägesbeskrivningar för respektive studie.

Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalstudierna
Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna

− Vi vet att det finns ett stort intresse för vårt arbete och vill beskriva för allmänheten och andra berörda hur vi har arbetat och vad vi har kommit fram till hittills, säger Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna.

Åtgärdsvalsstudierna omfattar bland annat att ta fram samhällsekonomiska beräkningar, landskapsanalyser och miljöbedömningar. I uppdraget ingår även arbetet med anläggningskonstruktioner och byggbarhet. Under våren 2016 har Trafikverket genomfört analyser av dels stationsorterna och olika stationsalternativ, dels det mellanliggande landskapets förutsättningar att samspela med en höghastighetsjärnväg.

Flera stationsalternativ utreds inför planläggningsprocessen

Stationsutredningarna har bland annat legat till grund för Sverigeförhandlingens överenskommelser med de utpekade stationsorterna. I överenskommelserna har ett principiellt stationsläge för respektive ort pekats ut. Trafikverket utreder även andra stationsalternativ som förberedelse inför en kommande planläggningsprocess. I planläggningsprocessen jämför man och håller samråd med allmänheten om alternativ.

− Och vi har en aktiv dialog med kommunerna om vårt arbete, menar Andreas.

Utredningen av stationsalternativ har hittills skett på en översiktlig nivå i syfte att bedöma hur lämpliga olika lägen är. Hänsyn har tagits till hur många människor som bor och arbetar i stationernas närhet, hur många nya bostäder som planeras och hur det är möjligt att byta till den befintliga järnvägen. En översiktlig bedömning har gjorts av kostnader, hur tekniskt komplicerade alternativen är, samt påverkan på stad, landskap och miljö. En bedömning har även gjorts av påverkan på omgivande infrastruktur, fastigheter och stadsbild.

− I det fortsatta utredningsarbetet kommer studierna att fördjupas och bli mer detaljerade, säger Andreas Hult

Förutom att analyserna kommer att utgöra underlag i en planläggningsprocess, kommer de även att ligga till grund för de slutliga avtalen mellan kommunerna och Sverigeförhandlingen.

Landskapsanalyser för att finna ett bra samspel med höghastighetsjärnvägen

Parallellt med stationsanalyserna har Trafikverkets analys av landskapet mellan stationsorterna fördjupats. Höghastighetsjärnvägen passerar genom många typer av landskap, och kommer att göra stora avtryck där den går fram.

För att kunna passa in järnvägen så bra som möjligt är det viktigt att förstå landskapets förutsättningar och vilken känslighet och potential som finns. Därför har en landskapskaraktärsanalys genomförts. Analysen ger också möjlighet att tidigt i processen identifiera svårigheter och potentiella konflikter som annars kan orsaka förseningar eller kostnadsökningar längre fram.

−Det är ju i början av processen som det är lättast att påverka och därför är det avgörande att ha kunskap redan då, fortsätter Andreas.

Efter åtgärdsvalsstudierna tar planläggningsprocessen vid

Under hösten 2016 fördjupas arbetet inom åtgärdsvalsstudierna och 2017 ska studien vara klar. När regeringen har bekräftat de avtal som Sverigeförhandlingen har slutit med stationsorterna är planen att åtgärdsvalsstudierna avslutas. Då kan arbetet gå in i nästa fas, den så kallade formella planläggningsprocessen, där järnvägsplaner tas fram.

− Och det är då som det beslutas var en höghastighetsjärnväg kommer dras, avslutar Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna.

I den lagbundna planläggningsprocessen sker också samråd med allmänheten som ges möjlighet att påverka.

Fakta om åtgärdsvalsstudierna

Åtgärdsvalsstudierna syftar till att:

  • Ta fram underlag till Sverigeförhandlingen inför deras uppdrag att välja stationsorter och val av stationsalternativ, som ligger till grund för förhandlingen med berörda parter
  • Undersöka byggbara alternativ inom aktuellt område
  • Ta fram underlag till den kommande nationella infrastrukturplanen, för perioden 2018-2029, för ny höghastighetsjärnväg på sträckorna mellan Jönköping-Malmö och Linköping-Borås
  • Ta fram underlag som medger ett effektivt genomförande.