Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd bakgrund med vit text:

Sommarens banarbeten gynnar hela landet

Järnvägen rustas som aldrig förr. I sommar pågår såväl stora underhållsarbeten som byggnation av nya spår. Vår informationskampanj vill visa på att oavsett vilka ”korkar” och ”proppar” vi än rustar så gynnar det hela landet.

Att rusta järnvägen och samtidigt släppa fram så många tåg som vill köra är en svår ekvation. Det är oftast en lite högre störningsrisk när arbete pågår. Därför har vi en något längre restid än normalt på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö under sommaren. Detta för att ha större marginaler – det är bättre att i förväg veta att resan tar något längre tid än att drabbas av förseningar. Den planerade restiden är den som är angiven på biljetten.

Under de närmaste åren investerar vi stora pengar i järnvägen. Järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig och det ska vara enkelt att välja att resa grönt.

Lokala satsningar förbättrar tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet. Oavsett om vi förbättrar i Göteborg, Falköping, Hässleholm eller Ånge. Och om vi löser upp propparna i Stockholms järnvägstrafik gynnar det alla orter på berörda stråk. Faktum är att aldrig har så många rest på järnvägen som idag – en fördubbling sedan mitten av 90-talet. Hela landet drabbas av flaskhalsar och korkar i systemet. Åtgärderna görs där det ger mest effekt för hela systemet.

Arbetena försöker vi planera på bästa sätt tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Det är också vanligt att vi arbetar på nätterna.

Här ser du några av de större banarbeten som pågår i Sverige under sommaren. Men vi gör många fler arbeten. För mer information om hur arbetena påverkar dig, restider eller din biljett, kontakta ditt tågbolag.


Stockholm C–Stockholms södra, Getingmidjan

Åtgärd: Trafikverket rustar upp Getingmidjan – sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Järnvägssträckan ska bli som ny. Sommaren 2019 påbörjar vi ett tekniskt mycket svårt och krävande arbete – bytet av järnvägsbroarna över Söderström mellan Gamla stan och Södermalm. Allt arbete sker från vattnet och de nya brodelarna levereras på pråmar. Vi genomför även reparationer i tunnlarna under Södermalm, på Riddarholmen och på Tegelbacken där vi till exempel byter räls, växlar och kontaktledningar samt rustar upp promenadstråket längs med järnvägen.

Plats: Den två kilometer långa järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

Datum: 24 juni kl. 00.00 till den 19 augusti kl. 04.57.

Påverkan (effekt) tågtrafiken: Under avstängningen avgår tågen till och från södra Sverige från Stockholms södra respektive Flemingsberg. Du som åker med regionaltåg söderifrån får byta till pendeltåg vid Flemingsberg. Resenärer som kommer norrifrån och ska vidare söderut behöver byta vid Stockholm Central och ta pendeltåg från Stockholm City till Stockholms södra. Resor norrut från Stockholms Central påverkas inte. Information om trafiken finns på tågföretagens webbplatser.

Nytta: Järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra är den mest trafikerade sträckan i Sverige – om den korkar igen drabbas tågtrafiken i hela Sverige. Upprustningen är avgörande för att punktligheten i hela landet ska förbättras.

Mer information om Getingmidjan

Åtgärd: Trafikverket bygger ut Mälarbanan från Tomteboda till Kallhäll. Två spår ska bli fyra. Hela järnvägsanläggningen byts ut till nytt, bland annat räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. I projektet ingår att bygga nya pendeltågsstationer och broar för bilar, cyklar och gående. Mycket står redan färdigt.

Sommaravstängningen behövs för att kunna färdigställa sträckan mellan Barkarby och Spånga. Efter sommarens avstängning kommer alla fyra spår mellan Barkarby och Spånga vara på plats. Under avstängningen gör vi även andra arbeten på sträckornas övriga områden.

Plats: Järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg.

Datum: 5 juli kl. 22.45 till den 29 juli kl. 04.30.

Påverkan (effekt): Vi stänger av tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Under avstängningen behöver resenärer ta alternativa resvägar eller resa med ersättningstrafik. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbuss till tunnelbanans Blå linje som förstärks och kör tiominuterstrafik hela sommaren. Buss 43H kör Jakobsberg-Hjulsta. Buss 43S kör mellan Jakobsberg-Barkarby-Hjulsta-Spånga och omvänt. Buss 43A kör Kungsängen-Kallhäll-Akalla och omvänt.

Trafikinformation på Trafikverket.se, sl.se eller sj.se

Nytta: Mälarbanan byggs ut för att fler ska kunna ta tåget. När två spår blir fyra kommer fjärr- och regionaltåg fram snabbare eftersom de slipper köa bakom pendeltågen. När allt i järnvägsanläggningen är nytt blir den mindre känslig för störningar. Det blir smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Fler spår ger också större möjlighet att bo, arbeta och studera där man vill.

Mer information om Mälarbanan

Dubbelspår genom Hallsberg

Åtgärd: Vi bygger dubbelspår genom Hallsberg. Precis invid befintliga spår byggs ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan. Vi behöver flytta både Västra stambanan och Västra Storgatan några meter på en liten sträcka för att få plats med det nya spåret. Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg ska ansluta till befintligt dubbelspår norrut mot Örebro och det kommande dubbelspåret söderut, mot Mjölby. Nu pågår förberedelser för detta. Vi ska också göra bullerskyddsåtgärder i form av fönsterbyten, bullervall och bullerplank

Plats: Järnvägsknuten Hallsberg

Datum: Arbetena inne på bangården har pågått i ett par år. Fönsterbyten, bullervallar och -plank inleddes 2018 och håller på till 2022. Flytt av stambanan och byggnation av nytt spår startade 2018 och beräknas vara klart 2022.

Påverkan: Enkelspårsdrift mellan Stenstorp och Falköping från vecka 26 till torsdag vecka 30. Totalavstängning från torsdag vecka 30 till måndag vecka 31, enkelspårsdrift från vecka 31 till vecka 34. Totalavstängning på nätterna helgerna vecka 41-43.

Nytta: Öka effektiviteten och möjligheten till miljövänliga transporter genom att öka kapaciteten på sträckan.

Läs mer om Dubbelspår Hallsberg

Förbigångsspår Falköping

Åtgärd: Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun.

Plats: Falköping-Stenstorp

Datum: Sommaren 2019 och några veckor på hösten

Påverkan: Vi startar med enkelspårsdrift mellan Stenstorp och Falköping vecka 26-torsdag vecka 30. Totalavstängning torsdag vecka 30-mån vecka 31. Enkelspårsdrift vecka 31-vecka 34.

Sedan kör vi lite på hösten också, helgerna V41-43, då har vi totalavstängning på nätterna.

Nytta: Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nu nådd. Banan behöver öka både kapacitet och kvalitet. För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Läs mer om Förbigångsspår Falköping

Åtgärd: En planskild anslutning är en  järnvägsanläggning där banorna  ligger i olika nivåer. Det gör att  trafiken kan gå utan att stanna  för möten eller korsningar. I en planskild korsning leds spåren  över eller under varandra och  på så sätt ökar både kapaciteten och säkerheten. Beräknad trafikstart är år 2025/2026. Vi ska bygga:

  • 6 Järnvägsbroar
  • 1 Gångbro
  • 10 000 meter nya järnvägsspår

Olskroken planskildhet kommer att ansluta till Västlänken.

Plats: I Olskroken i Göteborg möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

Påverkan: Avstängningar:
Vecka 26-27: Västra stambanan, tisdag och torsdag, 23.30–05.00.
Vecka 29-32: Almedal mot Mölndals nedre, måndag 23.30 till torsdag 05.10 samt fredag och lördag 23.30–09.40 (enkelspårsdrift)
Vecka 34: Västra stambanan, 22.00–10.00

Läs mer om Olskroken

 

Ballastrening Södra stambanan (Gistad-Mjölby)

Åtgärd: Under sommaren 2019 kommer vi att rena ballasten (stenbädden) på delar av sträckan på Södra stambanan mellan Gistad och Mjölby.

Plats: Vi kommer att rena ballasten både norr och söder om Linköping på en sammanlagd sträcka av cirka 2 mil.

Datum: I sommar dagtid rengöring vecka 28–31 (8 juli–11 augusti). Hösten 2020 gör vi efterjustering av spårläget.

Påverkan: Ett spår är totalavstängt. Arbetet kommer att höras och synas från intilliggande spår när tåg passerar (med nedsatt hastighet)

Nytta: Vi gör det för att göra järnvägen mindre sårbar. Fint jordmaterial, såsom lera, tränger med tiden upp i stenbädden och gör att den dräneras sämre från vatten. Sämre dränering gör att banan lättare får spårlägesfel vilket kan medföra en mindre komfortabel tågresa. Ballastrening är därför en del av det nödvändiga underhållet på järnvägen.
Ibland behöver vi även sänka hastigheten tills vi har åtgärdat felet. Om spåret ligger ojämnt slits även banans komponenter mer och får förkortad livslängd.