Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vad gör Trafikverket åt buller och vibrationer

För att dämpa ljudnivåerna och hjälpa de som är utsatta för trafikbuller- och vibrationer längs de statliga vägarna och järnvägarna så arbetar vi på olika sätt. Det kan till exempel vara byte av fönster, bullerskärm eller att vi köper fastigheten.

Trafikverket ska bidra till ett samhälle med goda ljudmiljöer och utan störande vibrationer. Vi har ett åtgärdsprogram mot buller och vibrationer och det innebär att vi gör åtgärder för de boenden och skolor som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken.

När vi bygger om eller bygger nya vägar och järnvägar har Trafikverket ambitionen att riktvärdena för buller och vibrationer inte överskrids.

Om Trafikverkets åtgärdsprogram

Trafikverkets åtgärdsprogram mot buller och vibrationer innebär att vi prioriterar skyddsåtgärder för de boenden och skolor, längs befintliga statliga vägar och järnvägar som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken. Åtgärderna minskar de största riskerna för störningar och hälsoeffekter. Vi prioriterar åtgärder mot höga bullernivåer inomhus högre än åtgärder för höga bullernivåer utomhus.

Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i åtgärdsprogrammet.

Exempel på skyddsåtgärder:

  • Fasadåtgärder som byte av fönster eller montering av tilläggsruta samt åtgärder på ventiler
  • Bullerskärmar, ofta som lokal skärm på uteplats, och bullervallar
  • Inköp/förvärv av fastigheter på grund av höga buller- eller vibrationsnivåer

Så här gör vi

Så här går arbetet till för att vi så effektivt som möjligt ska minska bullret och vibrationerna:

Pilar som visar hur arbetet med att minska buller och vibrationer går till.

Vi skyddar de mest utsatta

För att vi ska göra en åtgärd krävs att huset uppfyller åtminstone något av följande:

  • ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus
  • de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt
  • ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.
  • Vibrationsnivåer över 1,4 mm/s

Längre ner på sidan hittar du en länk till vår e-tjänst där du kan ansöka om buller- och vibrationsutredning.

Ordförklaringar

  • Ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av trafikbullret under ett dygn med genomsnittlig trafik.
  • Maximal ljudnivå anger den högsta ljudnivån när ett fordon passerar.

Det ska dessutom vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att göra åtgärden. Till exempel räknar vi med att huset har en normal standard på fasaden. Vi åtgärdar vanligen inte byggnader som är uppförda eller ombyggda efter 1995. Då infördes nämligen ljudkrav i Boverkets byggregler som innebär att ljudnivån inomhus är säkrad.

Under perioden 2019-2023 bedömer Trafikverket att omfattande åtgärder kommer att genomföras för bostäder, skolor, vård- och omsorgsboenden. Åtgärdstakten styrs av den budget som finns tillgänglig enligt nationell plan för transportsystemet.

Åtgärder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastrukturen

När vi bygger om eller bygger ny väg eller järnväg är ambitionen att riktvärden för trafikbuller och vibrationer inte överskrids, i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall riktvärdena för buller utomhus inte kan reduceras till riktvärdena är inriktningen att inomhusvärdena inte överskrids.