Logga in
Logga in

Uppsala Väg 515, Hummelsta, brobyte

Vi ska byta ut bron i Hummelsta vid Tunnelvägen, väg 515. Vägen har varit avstängd sedan april och vi räknar med att vara klara i höst.

Vad?

Vi byter ut en bro i Hummelsta.

Varför?

Bron har varit högt belastad under en tid och behöver därför bytas ut.

Nuläge

Arbete pågår sedan april. Vi beräknar att vara klara i slutet av hösten 2022.

Om projektet

Väg 515 är sedan tidigare högt belastad och nu behöver vi byta ut en bro i Hummelsta.

Aktuellt i projektet

Vi har gjutit bottenplattan till den nya bron, och mer gjutningsarbeten kommer att ske efter sommaren. 

Vägen avstängd – så här påverkas din resa

Sedan början av april är väg 515 avstängd, vilket innebär förändrade resvägar för alla – såväl dig som kör bil, cyklar och går.

  • Du som cyklar och går får en tillfällig färdväg. Vi leder om gång- och cykeltrafiken över vägen, förbi vårt arbetsområde.
  • Boende i Hummelsta som behöver passera vårt arbetsområde för att ta sig till och från sin bostad får använda en omledningsväg runt arbetsområdet. Övriga trafikanter uppmanas att välja en annan väg.
  • Tung trafik leds om på E18.

Kartor över omledningarna hittar du i projektets dokumentarkiv.

När vi genomför vårt arbete påverkar det din vardag eftersom det begränsar framkomligheten och förlänger restiden något. Det är vår ambition att störa så lite som möjligt och så kort tid som möjligt.

Vi uppmanar alla att ta det lugnt förbi arbetsområdet och vänligen respektera avspärrningarna, de är till för att skydda dig och de som arbetar på platsen.

Temporära busshållsplatser

Vi har temporärt flyttat två busshållplatser. Det påverkar busslinjerna 874 mot Enköping och 874 mot Västerås samt busslinje 774 mot Västerås och 774 mot Enköping/Uppsala. Information om busshållplatsernas temporära läge och tidtabeller kommer inför byggstart att finnas på UL.se.

Farthinder i anslutning till förskolan

Vi har byggt fyra farthinder intill förskolan i Hummelsta på vår omledningsväg. Det har vi gjort för att bidra till en lägre hastighet vid förskolan. På så sätt ökar vi trafiksäkerheten både för passerande trafik och de familjer som hämtar och lämnar barn. Farthindren är tillfälliga och kommer att tas bort när vi är klara med brobytet. 

Så går brobytet till

Först anlägger vi en omledningsväg för gång- och cykel trafikanter samt för busstrafiken. Därefter kommer vi att riva bron och gräva för att frilägga ledningar som ligger i anslutning till bron. Efter att bron har rivits bygger vi en gjutform till den nya bron och gjuter den på plats. Slutligen asfalterar vi vägen och monterar bro- och vägräcken.

Tidsplan

1 Vibrationsmätningar mars 2022

2 Byggstart april 2022

3 Öppning för trafik Hösten 2022