Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett barn kramas av sin mamma.

Punktlighet i tågtrafiken

Näst efter säkerhet är punktlighet den fråga som troligtvis är mest central för järnvägen. Alla aktörer berörs, och alla är med och bidrar till utfallet. Här hittar du länkar till aktuell statistik och information om vårt samarbete med järnvägsbranschen.

1879 infördes gemensam tid på svenska järnvägsstationer. Exakta klockslag har sedan dess varit en viktig del inom järnvägen och i dess relation till omvärlden. För att räknas som punktligt idag ska ett tåg ha nått sin slutstation senast fem minuter och 59 sekunder efter tidtabellen. Sedan 2001, så långt tillbaka vi har data, har persontågens punktlighet varierat från 87,1 (2010) till 92,6 procent (2019). Under samma period har antalet framförda persontåg ökat från 700 000 till över en 1 000 000.

Vi arbetar för bättre punktlighet

Att kunna planera en resa eller transport och känna tillit till att tåget kommer fram i tid är en grundförutsättning för järnvägen som transportslag. Det är också avgörande för tågföretagens kundnöjdhet och lönsamhet på en avreglerad järnvägsmarknad.

Sett till hela järnvägssystemet kommer drygt nio av tio tåg i tid. Det är vi inte nöjda med, punktligheten ska bli bättre. Därför rustar vi nu upp, bygger ut och moderniserar järnvägen så att den motsvarar de krav som både resenärer och godstransportköpare förväntar sig av hållbara och framtidssäkrade resor och transporter.

Hösten 2020 gav Trafikverket ut rapporten ”En punktligare tågtrafik” som är en sammanställning över åtgärder som Trafikverket självt eller i samarbete med branschen genomfört under perioden 2017 – 2019 för att förbättra punktligheten.

Nyhet om rapporten ”En punktligare tågtrafik”
Rapporten ”En punktligare tågtrafik”

Vi samarbetar med järnvägsbranschen

Trafikverket arbetar tillsammans med olika aktörer inom järnvägsbranschen för att identifiera och på sikt eliminera grundorsakerna till att störningar uppstår. I branschsamarbetet TTT, Tillsammans för tåg i tid, samlas hela branschen sedan 2013 för att efter tre grundläggande principer öka punktligheten och i förlängningen förtroendet för järnvägen. Dessa tre principer är:

  • att sätta fokus på innovation, projekt och tydliga nyckeltal
  • att arbeta tvärfunktionellt inom utpekade geografiska områden och stråk
  • att samla hela branschen för att höja genomförandekraften i åtgärder som prioriteras

Det övergripande målet för TTT, och därmed alltså hela järnvägsbranschen, är att 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell. Måttet som målet är kopplat mot är RT+5.

Redovisning av punktlighet

Det mått vi använder för att följa upp och redovisa tågens punktlighet med benämns Rätt Tid + 5 minuter (RT+5) och innebär att ett framfört tåg måste nå sin slutstation senast 5.59 minuter efter tidtabellen för att räknas som punktligt. RT+5 är det mått som järnvägsbranschen kommit överens om ska användas för att följa upp och redovisa såväl person- som godstågens punktlighet på systemnivå – det vill säga för all trafik på den svenska järnvägen. Data finns sedan 2001.

I den officiella statistik som myndigheten Trafikanalys ansvarar för används sedan 2015 ett sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM). Här vägs punktlighet (hur stor andel av de framförda tågen som anländer till slutstation senast 5.59 minuter efter utsatt tid) samman med regularitet (andelen framförda avgångar enligt tågplanen dagen före avgång). Då det i genomsnitt är mellan 1 till 2 procent av avgångarna som ställs in sent blir utfallet enligt STM(5) lite lägre än för RT+5.