Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett par kramas medan ett tåg susar förbi.

Åtta områden påverkar punktligheten mest

Här presenterar vi våra effektområden och exempel på åtgärder som prioriteras under 2019.

Infrastruktur

En robust anläggning är en förutsättning för en god punktlighet. Effektområdet Infrastruktur omfattar störningar på grund av fel på kontaktledningar, signaler samt på spår och spårväxlar.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Förstärkning av underhållet på strategiska och störningsfrekventa spårväxlar på prioriterade stråk/storstad
Rikta förebyggande underhåll av definierade problemväxlar och strategiska växlar ur ett trafikalt perspektiv i områdena Stockholm Mitt/Syd samt Göteborgs närområde/Västra stambanan.

Effektivisera felavhjälpning vid större kontaktledningshaverier
Genomföra plan för felavhjälpning vid kontaktledningshaverier baserat på resultat från pågående pilotstudie.

Komplettering av fågelskydd
Montage och komplettering av fågelskydd för att stärka robustheten i kontaktledningsanläggningen. Prioriterat område 2019 är Stockholm med omnejd (Malmö och södra stambanan 2020 samt Göteborg och Västra stambanan 2021).

Obehöriga i spår

Obehöriga i spårområdet gör att trafiken av säkerhetsskäl stoppas helt eller får passera i mycket låg hastighet. Effektområdet Obehöriga i spår omfattar personpåkörningar och förseningar orsakade av så kallat spårspring. Även sabotage och förseningar på grund av insatser från polis och räddningstjänst räknas in i effektområdet.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Identifiera och analysera särskilt utsatta platser
Identifiera utsatta platser för obehöriga i spår i Göteborg, Örebro södra och Malmö/Lund.
Analys genomförd och åtgärder är tidsplanerade i enlighet med konceptet "Ideal perrong".

Utsatta platser åtgärdas
Utföra planerade åtgärder i Stockholm, Göteborg, Örebro södra och Malmö/Lund, samt förankra genomförd kartläggning och analys för Norrköping/Linköping med berörda parter.

Trafik- och resursplanering

Att planera trafik är komplext. Redan två år i förväg ska järnvägsnätsbeskrivningen tas fram, samtidigt som dagliga situationer ska hanteras och planeras. Effektområdet Trafik- och resursplanering omfattar de tre planeringsdelarna Tidtabellsläggning av tåg och banarbeten, fordonsplanering och personalplanering.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Kanalpunktlighet Stockholm-Katrineholm
Genomföra analys av tåg som avviker från sin kanal på sträckan Stockholm-Katrineholm, bland annat genom intervjuer med trafikledare och järnvägsföretag.

Säkerställa tillämpningen av konstruktionsregler i all planering
Implementera konstruktionsregler inom korttidsplaneringen samt på trafikledning (för planering under driftdygnet).

Undvika avvikande sammansättning.
Förbättra kommunikationen mellan trafikledare och järnvägsföretagen avseende körordern, i syfte att få en mer korrekt planerad tågplan. Tåg som regelbundet förekommer med avvikande hastighet ska planeras om med den lägre hastigheten.

Operativ trafikering

Prioriteringen av tåg och hantering av primära störningar kan med bättre beslutsstöd och styrmedel minska risken att förseningar sprider sig i systemet. Effektområdet Operativ trafikering omfattar styrning och hantering i det operativa rummet och hanterar främst Trafikverkets trafikledningsverksamhet.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Förbättra planeringsförutsättningarna
Förankra vilka strategiska sträckor som är särskilt känsliga för hastighetsnedsättningar (lång- och kortsiktiga) med berörda branschaktörer, införa "Tillfälliga operativa regler" samt säkerställa att M-anmärkningar åtgärdas inom föreskriven tid.

Operativt beslutsstöd i realtid (digital järnväg)
Digitalisera och effektivisera trafikledningarnas kommunikation mellan varandra och med Trafikverket.

Förbättra störningshanteringsprocessen
Genomlysa och effektivisera den bransch-gemensamma störningshanteringsprocessen.

Banarbete

Genom dialog och samverkan samt anpassningar av trafiken kan rätt förutsättningar skapas för banarbeten. Av de totalt 20 000 banarbeten som genomförs varje år fokuserar effektområde Banarbete på de 50 största.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Sommartidtabell T19
Uppföljning och utvärdering via uppdraget Robust trafikering.

Större banarbeten i tågplan
Planera alla ansökningar avseende banarbeten 2020 i enlighet med tidsplanen för T20.

Servicefönster 2.0
Leverans av nulägesbeskrivning samt underlag för beslut av arbetssätt och implementeringsplan.

Avgångstid och noder

En viktig förutsättning för att tåg ska ankomma i rätt tid till slutstation är att de också avgår i rätt tid Effektområdet Avgångstid/noder omfattar sena avgångar från depåer och bangårdar samt terminal- och plattformshantering.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Bättre planering T19
Genomföra pilotprojekt som syftar till en mer robust tågplan i Hallsberg

Bättre planering T20
Identifiera och ta fram åtgärdsplan för problemtåg med systematiska avvikelser som inte ska in i tågplanen.

Bättre planeringsförutsättningar med fokus Malmö godsbangård
Skapa åtgärdsplan för kvalitetsbristerna i STH-sättning, ta fram veckovisa spåranvändningsplaner och implementera tidstillägg. Erfarenheterna från arbetet kommer under 2020 att användas för övriga landet.

Från utland

Av de sex svenska gränsövergångarna står Öresundsbron för cirka hälften av störningstimmarna för internationella godståg. Effektområde Från utland omfattar alla övergångar, men har fokus på Öresundsförbindelsen.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Tåg till/från Tyskland. Arbetet sker i samarbete med ScanMed godskorridor
Identifiera problemtåg till/från Tyskland, samt genomföra åtgärdsförslag.
Gäller tåg till/från Malmö, Maschen och Krefeld

Tåg till/från Norge (via Charlottenberg)
Identifiera problemtåg till/från Norge. Ta fram åtgärdsförslag och påbörja genomförande.
Gäller tåg till/från Hallsberg och Charlottenberg.

Fordon

Varje fordonsfel kan snabbt få konsekvenser för andra tåg. Effektområdet Fordon omfattar samtliga motorvagnståg, lok och lokdragna vagnar som är tidtabellslagda för transport av resenärer eller gods i Sverige.

Effektområdets prioriterade aktiviteter under 2019 är:

Hjulskador kopplat till infrastruktur
Analysera hur data från detektorer kan användas för att förhindra skador på fordon och anläggning, samt föreslå åtgärder som förhindrar att trafiken stoppas på grund av felaktiga detektorlarm.

Problem med ATC/STM
Identifiera åtgärder för att effektivisera uppgradering av ERTMS utan att trafikstörningar uppstår.

Fastfrusna block som riskerar leda till rälsbrott
Identifiera åtgärder för att förhindra fastfrusna bromsblock, samt åtgärder för att effektivisera processen för återställande av trafik.