Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skrifter om barn och trafik

Här hittar du publikationer, utredningar och undersökningar om barn och trafik.

Barns skolvägar 2012
Trafikverket genomför vart tredje år med start 2000 en undersökning om föräldrars uppfattning om hur säker deras barns väg till skolan är.

Undersökningens syfte är att ge Trafikverket bättre kunskaper om föräldrars upplevelser av deras barns skolvägar. Resultatet ska ligga till grund för beskrivningar i Trafikverkets års- och sektorsredovisningar. Undersökningen ska ge en bild av läget i dag, men även påvisa om det skett några förändringar över tid.
Barns skolvägar 2012 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Children's independent mobility in Sweden
The aim of this project is to explore children's independent mobility, that is, the degree to which children of different ages have the freedom to make trips to school, friends, shops and other destinations unaccompanied by adults and the implications this may have for children's development.

År 1990 publicerades en brittisk studie som väckte stor uppmärksamhet. Resultatet visade att barns rörelsefrihet utan vuxens sällskap hade minskat drastiskt mellan 1970 och 1990. År 2010 inbjöds ett antal länder att delta i en uppföljning av dessa studier för att undersöka hur detta varierar i olika länder. Syftet var att studera barns rörelsefrihet, det vill säga i vilken grad barn i olika åldrar har frihet att på egen hand ta sig till skolan, kamrater, affärer och andra platser och att identifiera de faktorer som påverkar detta. Förhoppningen är att resultaten kan ge stöd till beslutsfattare och myndigheter för att skapa bra utemiljöer för barns fysiska och sociala utveckling som leder till hälsa och livskvalitet. Denna publikation är Sveriges bidrag till det internationella forskningsprojektet.
Children's independent mobility in Sweden (Trafikverkets publikationsdatabas)

Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhället

Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del i arbetet med att införa ett barnperspektiv i planeringen. Skriften tar upp barns och ungas rätt att påverka beslut om utformningen av den yttre miljön och trafikmiljöåtgärder. Publikationen innehåller bland annat exempel på hur barn kan kartlägga och beskriva problem i trafikmiljön och medverka i planeringen på sina villkor.
Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhället (Trafikverkets publikationsdatabas)

Barnen och vägplaneringen – en kunskapsöversikt

Skriften är avsedd att användas som ett hjälpmedel och en inspiration vid genomförande av barnkonsekvensanalyser. Skriften innehåller både fakta och praktiska exempel.
Barnen och vägplaneringen – En kunskapsöversikt (Trafikverkets publikationsdatabas)

Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter

Skriften innehåller exempel på Vägverkets arbete med barnkonsekvensanalyser. Den består av en sammanställning av texter ur en del planeringsdokument (oftast förstudier), som sammantaget utgör en barnkonsekvensanalys.
Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter (Trafikverkets publikationsdatabas)

Barnkonsekvensanalys Annelöv. Utvärdering

De transportpolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter ledde för ett antal år sedan till att Vägverket tog initiativ till ett antal barnkonsekvensanalyser (BKA). Tätorten Annelöv, i Landskrona kommun, utsågs 2002 som pilotprojekt inom Vägverket Region Skåne för genomförandet av en BKA i samband med vägombyggnad.
Barnkonsekvensanalys Annelöv. Utvärdering (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen

Vägledningen är ett hjälpmedel för att genomföra barnkonsekvensanalyser (BKA) i vägplaneringen. Genom att integrera BKA-arbetet i planeringen kan man säkra att hänsyn tas till barns behov och rättigheter samt bidra till att finna anpassade lösningar för barn. Vägledningen bör läsas tillsammans med övriga publikationer om BKA.
Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen (Trafikverkets publikationsdatabas)

Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser

Den nationella strategin för genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter framhåller att barnperspektivet ska finnas med i beslut som rör samhälls- och trafikplanering. Inför planering och beslut i åtgärder som rör barn ska prövningar av barnets bästa göras, det vill säga barnkonsekvensanalyser. Hur barnet påverkas av beslutet ska alltid beaktas, utredas och redovisas. Värderingsunderlaget ger en bakgrund till och redogör för vissa utgångspunkter för arbetet med barnkonsekvensanalyser i vägplaneringsprocessen.
Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser (Trafikverkets publikationsdatabas)

Säkrare bussresor för barn

Denna rapport föreslår åtgärder för att säkerställa både att barns resor med buss är trafiksäkra och att det är möjligt att bedriva en attraktiv kollektivtrafik.
Säkrare bussresor för barn (pdf, 636 kB)

Närsamhället

Dialogprojekt inom skolan och projektet "Forska och lära i närsamhället" syftar till att stödja och stimulera arbetet med trafik- och miljöfrågor i skola och barnomsorg. Projekten ger exempel på innehåll och arbetssätt som kan bidra till att studier i närsamhället känns intressanta och viktiga för pedagogerna, och som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära om närsamhället och trafiken så att de kan, vill och vågar delta i arbetet med att förbättra sin närmiljö.
Närsamhället (Trafikverkets publikationsdatabas)

Trafik, miljö och samhällsplanering

Samhällets syn på barn och miljöns betydelse för barns utveckling samt kunskap om barns lärande måste ligga till grund för arbetet. Det är viktigt att arbetet med trafik- och miljöfrågor utvecklas i enlighet med skolans och barnomsorgens mål. Vägverket ser det som angeläget att på olika sätt stödja skolans verksamheter inom trafik, miljö och samhällsplanering. Referensmaterialet vänder sig i första hand till pedagoger och ledningspersonal inom skola och barnomsorg, men även till beslutsfattare, planerare, föräldrar och andra som engagerar sig i frågor om barn, trafik, miljö och samhällsplanering.
Trafik, miljö och samhällsplanering (Trafikverkets publikationsdatabas)

Närsamhällesstudier

Närsamhällesstudier i ord och bild utgår från erfarenheter inom projektet "Forska och lära i närsamhället" och har samma struktur och uppbyggnad. Underlaget för texter och bilder är hämtat från de skolor som arbetat med projektet.
Närsamhällesstudier (pdf 7,3 MB)

Forska och lära

"Forska och lära i närsamhället" är ett projekt som syftar till att stödja och stimulera arbetet med trafikfrågor i skola och barnomsorg. Skriften ger exempel på arbetssätt och innehåll som kan bidra till att studier i närsamhället känns intressanta och viktiga för pedagogerna, och som stimulerar barnens nyfikenhet och lust lära om närsamhället och trafiken.
Forska och lära (Trafikverkets publikationsdatabas)

Barn trafiksäkerhet miljö

Skriften är ett sammandrag av de avsnitt i boken Barn Trafiksäkerhet Miljö som bedöms vara särskilt användbara för pedagoger inom barnomsorg och skola samt andra i arbetet för barns och ungdomars trafiksäkerhet.
Barn, säkerhet och miljö (webbutiken)

Alnö ett dialogprojekt

Rapporten avses vara ett hjälpmedel för pedagoger, föräldrar, kommuntjänstemän och andra som är intresserade av att arbeta med barn kring frågor om närsamhälle och närmiljö. Syftet med rapporten är att ge exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor i skolan och förskolan.
Alnö ett dialogprojekt (pdf 1,3 MB)

Barns resor

Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva nuläget kring skolskjutsning. Kunskapsöversikten anger även områden där det krävs mera forskning och vilka undersökningsmetoder som kan anses lämpliga. ”Barns resor med särskild inriktning på buss- och taxiresor till och från skolan” är en nulägesbeskrivning av vad som framkommit genom forskning inom skolskjutsningsområdet det senaste decenniet. Skriften behandlar inledningsvis lagar och andra författningar för skolskjutsverksamheten och tar även upp andra styrande dokument som indirekt eller direkt kan påverka skolskjutsningen.
Barns resor med särskild inriktning på buss- och taxiresor till och från skolan (Trafikverkets publikationsdatabas)

Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv

Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv behandlar främst tiden från skolskjutsningens införande i Sverige fram till 1990-talets början. Syftet är att belysa hur skolskjutsverksamheten uppkommit och utvecklats under 1900-talet.
Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv (Trafikverkets publikationsdatabas)

Stöd till skolans arbete med trafik

Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting har bildat en samarbetsgrupp med myndigheter och aktörer inom trafikområdet för att kunna ge ett gemensamt stöd till grundskolans arbete med trafikfrågor. Denna samarbetsgrupp består av Trafikverket, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting, Rikspolisstyrelsen och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Tidigare har det inte funnits en gemensam grundsyn för hur trafikfrågor bör behandlas i skolan. Myndigheter och aktörer har haft olika inriktningar. Med ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik finns det goda förutsättningar för att stödet blir till nytta för skolan, dess ledning och pedagoger. Denna folder beskriver samarbetsgruppens utgångspunkter för stödet till grundskolans och övriga obligatoriska skolformers arbete med trafik.

Barnkonsekvensanalys – erfarenheter och visioner

Denna rapport beskriver intervjuer om erfarenheter och reflektioner av barnkonsekvensanalyser från ”barnsamordnare” (numera kundansvariga) i de sju regionerna. Intervjuer har vidare gjorts med en projektledare och en konsult. Studien är en processutvärdering där kontinuerliga intervjuer och gruppsamtal genomförts under tiden 2002–2004. I rapporten behandlas också teman utifrån vissa styrdokument om barns rätt till säkra och utvecklande utemiljöer, vilka relateras till de intervjuades utsagor.
Barnkonsekvensanalys - erfarenheter och visioner (pdf, 871 kB)

Barns säkra tillgänglighet till skolan

LIC-uppsatsen utgår från TVISS-metoden (Tillgänglighetsvillkor i svenska städer) avseende barns skolvägar, såsom den utvecklats vid Chalmers tekniska högskola. I TVISS-metoden karteras gång- och cykelvägnätet med avseende på kvalitetsvariabler av betydelse för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning och digitaliseras i ett GIS-program (geografiska informationssystem). Därefter kan en mängd olika analyser genomföras, bland annat för barns säkra och tillgängliga vägar till skolan. I uppsatsen studeras barn 7–12 år samt de kvalitetsvariabler som har störst betydelse för åldersgruppens säkra tillgänglighet i sju tätorter: Helsingborg, Umeå, Luleå, Falun, Trelleborg, Alingsås och Säffle.
Barns säkra tillgänglighet till skolan (pdf, 2 MB)

Kartläggning av ansvar, roller och samverkan inom skolskjuts

Målet med utredningen är att söka svar på hur ansvar och roller kan och bör se ut för de olika delarna i skolskjutsresan ur ett hela resan-perspektiv. Utredningen omfattar att ta fram en nulägesanalys och göra djupintervjuer om ansvar och roller i skolskjutsfrågan.
Kartläggning av ansvar, roller och samverkan inom skolskjuts (Trafikverkets publikationsdatabas)

Regeringsuppdrag Att vidareutveckla stödet till skolans arbete med trafikfrågor

Enligt regeringens beslut har Vägverket fått i uppdrag att, efter samråd med Myndigheten för skolutveckling och andra berörda aktörer, vidareutveckla stödet till skolans arbete med trafikfrågor. I uppdraget har ingått att marknadsföra befintligt stöd och att ta fram en plan för hur stödet kan utvecklas. Uppdraget har omfattat förskola, grundskola och gymnasium. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2007.
Regeringsuppdrag Att vidareutveckla stödet till skolans arbete med trafikfrågor (pdf, 303 kB)

Kartläggning av tillgänglighet för barn 2000

Undersökningen, som är ett led i Vägverkets arbete med eftersatta gruppers tillgänglighet, har som syfte att få svar på hur barn färdas till skolan samt hur stor andel som kan ta sig till skolan på egen hand utan vuxens sällskap. I undersökningen kartläggs även de risker som ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms vara det största hindret för tillgängligheten för barn till skolan.
Kartläggning av tillgänglighet för barn 2000 (pdf, 727 kB)

Skolbarns resekedjor 2003

Vägverket arbetar med att förbättra skolbarns tillgänglighet till vägtransportsystemet. En viktig del av detta är barnens väg till och från skolan. Av speciellt intresse är att identifiera olika reskedjor och studera kritiska (svaga) punkter för dessa, till exempel när det gäller trafiksäkerhet och väntetider. Med reskedjor avses hela resan till och från skolan, från dörr till dörr. Länkarna i reskedjan kan bestå av olika transportsätt, till exempel gång, cykel, eller buss.
Skolbarns resekedjor 2003 (pdf, 855 kB)

Undersökning angående barns säkra skolvägar 2006

Undersökningens syfte är att ge Vägverket bättre kunskap om föräldrars upplevelser av deras barns skolvägar. Resultatet ska kunna ligga till grund för beskrivningar i Vägverkets års- och sektorsredovisningar. Undersökningen ska ge en bild av läget i dag, men även visa om det skett några förändringar jämfört med för tre år sedan. Flera frågeställningar har dock justerats jämfört med 2003 års undersökning, varför det inte alltid är möjligt att göra direkta jämförelser mellan åren.
Undersökning angående barns säkra skolvägar 2006 (pdf, 1 MB)

Barns och ungdomars resvanor 2007

Syftet med den undersökning vars resultat rapporteras här är att ta reda på mer om barns resvanor i olika stora tätorter i Sverige. Några frågeställningar som författarna försöker besvara är: Hur påverkas barns och ungdomars resvanor av var de bor? Hur reser barn och ungdomar på egen hand och vilka faktorer påverkar om de reser själva eller med sällskap?
Barns och ungdomars resvanor 2007 (pdf, 526 kB)

Barns skolvägar 2009

Undersökningens syfte är att ge Vägverket bättre kunskap om föräldrars upplevelser av deras barns skolvägar. Resultatet ska kunna ligga till grund för beskrivningar i Vägverkets års- och sektorsredovisningar. Undersökningen ska ge en bild av läget i dag, men även visa om det skett några förändringar jämfört med för tre år sedan. Nästa undersökning sker år 2012.
Barns skolvägar 2009 (pdf, 2.8 MB)