Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt med texten skolbuss.

Resor till och från skolan

Här beskriver vi främst barns resor till och från skolan med buss, det vill säga de barn som åker med särskild upphandlad skolskjuts eller med linjetrafiken.

Regler för skolskjuts i skollagen

I skollagens tionde kapitel, grundskolan, behandlar paragraf 29 och 32 villkoren för skolskjutsning. Skollagen finns i sin helhet på Notisums webbplats.
Skollag (2010:800) (Notisums webbplats)

Följande är ett utdrag av lagtexten:

29 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.

32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 

Lagen säger att skolskjuts ska vara gratis

Lagen anger att i grundskolan ska skolskjutsen vara kostnadsfri och hänsyn ska tas till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Det är kommunerna som tolkar denna lagtext och tolkar de uppställda kriterierna.

I remissyttranden i propositionen till skollagen diskuteras inte hur de olika kriterierna till skolskjuts ska eller kan tolkas. Däremot finns det yttranden som ifrågasätter om all skolskjuts ska vara kostnadsfri.

2 kilometer en vanlig gräns för rätt till skolskjuts

En undersökning genomförd av Vägverket (Kartläggning av ansvar, roller och samverkan inom skolskjuts, Publikation 2008:69) visar att 2 km är det vanligaste avståndet mellan hemmet och skolan för att barn ska få rätt till skolskjuts i årskurs 1–3.

Cirka 90 procent av kommunerna svarar att trafikfarlig väg kan berättiga till skolskjuts. Allra vanligast är att elever med funktionshinder är berättigade till skolskjuts, och så är fallet i 97 procent av de kommuner som svarat. Tillfälliga hälsoskäl berättigar till skolskjuts i 76 procent av de kommuner som svarat.

14 procent av kommunerna har uppgivit att också andra skäl kan berättiga till skolskjuts. Till exempel kan barn få skolskjuts enbart på vintern eller vid delad vårdnad/växelvis boende. Det kan också förekomma enskilda skäl, exempelvis sociala eller att invandrarelever av kommunen har placeras på en annan skola än den närmaste. Andra skäl som kommuner har uppgett är mörker, halka, pedagogiska skäl, skador på skoltid och medicinska skäl.

För de barn som åker särskild upphandlad skolskjuts gäller skolskjutsförordningen. Följande text är ett utdrag ur skolskjutsförordningen:
1 § Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i förskola, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan som ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig natur.
2 § Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Med en ökande andel barn som åker med linjetrafiken där skolskjutsförordningen inte gäller ökar också behovet av att se över skolskjutsförordningen.

Mer om skolskjutsförordningen finns att läsa på Notisums webbplats.
Förordning (1970:340) om skolskjutsning (Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster)