Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn i transportpolitiska mål

Enligt transportpolitiska mål (2008/09:93) ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet.

Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av såväl barn och ungdomar som vuxna. Barn bör i större utsträckning kunna förflytta sig på egen hand, utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem.

För att öka flickors och pojkars säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som oskyddade trafikanter, så att transportpolitiken, tillsammans med den fysiska planeringen, främjar såväl tillgänglighet som ökad säkerhet och hälsa.

I en precisering till funktionsmålet anges att ”barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar”.

Äldre trafikpolitiska beslut

I det trafikpolitiska beslutet om en ny trafikpolitik (prop. 1978/79:99) omnämns barn i samband med specifika trafiksäkerhetsåtgärder. Inga generella förslag till åtgärder lämnades.

Regeringens proposition Trafikpolitik inför 90-talet (prop.1987/88:50) anger att hänsyn måste tas till de speciella krav på transportsystemet som kan ställas utifrån barnens, de äldres och de handikappades situation. Under avsnittet Barn i trafiken framhålls att den grundläggande inriktningen var att barn och motorfordon inte skulle blandas i trafiken. Trafikundervisningen i förskolor och skolor skulle förbättras och inriktas på att lösa de trafiksäkerhetsproblem som finns bland barn. Barn kan inte vara observanta på bilar samtidigt som de leker. Utbildning eller information räcker alltså inte för att minska riskerna för barn.

I Transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) förtydligas kravet på åtgärder i transportsystemet när det gäller barn. ”Ytterligare åtgärder för att anpassa trafiksystemet till barns, äldres och funktionshindrades behov av tillgänglighet, säkerhet och en god miljö är en förutsättning för att uppnå målet om ett transportsystem för alla.” Regeringen ansåg att dessa gruppers behov, framför allt med avseende på tillgänglighet, säker trafik och god miljö, borde vara vägledande för transportsystemets utformning och funktion.

Moderna transporter (prop. 2005/06:160) anger att barn och ungdomar bör ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av såväl barn och ungdomar som vuxna. Barn och ungdomar i skolåldern bör i stor utsträckning kunna förflytta sig på egen hand utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem. Barns trafiksäkerhet generellt, barns skolvägar samt barns transporter till och från skolan anges vara viktiga områden. Barn och ungdomar ges särskild uppmärksamhet. I skolåldern ska de kunna förflytta sig på egen hand utan att vara beroende av att vuxna skjutsar dem.