Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att lära för en hållbar utveckling

Att skolan ska ta upp frågor om hållbar utveckling är fastslaget både i FN och nationellt. Varför har då denna inriktning inte fått mer genomslag i skolan?

Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar att frågan om hållbar utveckling inte har fått mer genomslag i skolan. En faktor är enligt en forskare (Dobson A, 1998) att det finns mer än 300 definitioner på hållbar utveckling. Trafikverket förespråkar att trafik, miljö och samhällsplanering är ett utmärkt område att arbeta ämnesövergripande med i skolan. År 2007 lämnade dåvarande Vägverket ett svar på ett regeringsuppdrag som föreslår att skolans arbete med trafikfrågor ska breddas och integreras i lärandet för en hållbar utveckling.

FN-deklaration

År 2000 antogs en deklaration i FN av världens stats- och regeringschefer. Ett av målen är att lärandet om hållbar utveckling ska införlivas i all utbildning, det så kallade ”årtiondet för lärandet om hållbar utveckling”. Årtiondet är mellan åren 2005 och 2014.

Nationella strategier för hållbar utveckling

I regeringens skrivelse 2001/02:172, "Nationell strategi för hållbar utveckling", anges att utbildning inom ramen för ett livslångt lärande är ett viktigt verktyg för att uppnå hållbar utveckling och för att integrera hållbarhetsaspekter i alla samhällssektorer.

Skrivelsen anger vidare att eftersom människors attityd och livsstil grundläggs i tidig ålder startar man i Sverige redan i förskolan arbetet med att öka intresset för och kunskaperna om hållbar utveckling. Lärandet byggs sedan på genom hela utbildningssystemet. En nationell strategi för hållbar utveckling måste omfatta hela utbildningssektorn. Utbildning för hållbar utveckling sker inte som ett eget ämne, eftersom det berör många kunskapsområden, utan ska förekomma i alla ämnen och som en integrerad del i utbildningssystemet.
Regeringens skrivelse 2003/04:129, "En svensk strategi för hållbar utveckling", anger att utbildning för hållbar utveckling ska stärkas och att utbildning från förskolan till högskolan och inom folkbildningen ska genomsyras av perspektivet hållbar utveckling.

Några år senare publiceras en ny skrivelse från regeringen: Strategiska utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (regeringens skrivelse 2005/06:126) som åter upprepar vikten av att perspektivet hållbar utveckling genomsyrar all utbildning och allt lärande.

Målet är att kunskap om hållbar utveckling ska förmedla ett budskap, men framför allt bör den stimulera aktivt deltagande och kritiskt tänkande kring byggandet av ett hållbart samhälle. År 2007 rapporterade Sverige om genomförandet av strategin för hållbar utveckling till Europeiska kommissionen.

Hållbar utveckling i läroplanen

Det formella utbildningssystemet på alla nivåer, liksom folkbildning, har en betydelsefull roll i att utrusta barn, ungdomar och vuxna med kunskap, färdighet, förmåga och vilja att arbeta för en hållbar utveckling.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ges skolan uppdraget att undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.