Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektet Forska och lära i närsamhället

Dåvarande Vägverket gav under 90-talet stöd till ett stort antal skolor i landet, bland annat för att utveckla skolans arbete med trafikfrågor. Närmare 400 skolor deltog i projektet Forska och lära i närsamhället mellan åren 1993 och 2000.

Projektet "Forska och lära i närsamhället" initierades med utgångspunkt från barnkonventionen, läroplanen och modern forskning om barn och trafik. Det övergripande målet för projektet var att eleverna skulle utveckla kunskaper och insikter om hur samhället är uppbyggt och hur trafiksystemet fungerar. Projektet skulle också aktivt påverka eleverna så att de kan, vill och vågar delta i arbetet med att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Projektarbetet skulle stimulera till en mångsidig språkutveckling där barnen fick uttrycka och gestalta sina undersökningar i tal och skrift, bild, musik och drama etcetera. Den kollektiva språkproduktionen där barnen lär av varandra var viktigt.

Skolorna skulle arbeta tematiskt kring samhälle, trafik och miljö – förr, nu och i framtiden. Eleverna skulle på olika sätt undersöka, bearbeta, beskriva, ifrågasätta och dokumentera sitt närsamhälle. De skulle vara delaktiga, ha inflytande i planering, genomförande och utvärdering. På så sätt kan de skaffa kompetens för att kunna delta i samhällsarbetet.

Vara delaktig och kunna påverka

I den inledande texten till projektplanen anges hur eleverna kan vara delaktiga och påverka sitt närsamhälle:

"Barn och personal i samarbete med föräldrar och planerare kan delta i närsamhällets trafikmiljöarbete. Sådana studier ligger helt i linje med det innehåll och arbetssätt som läroplanen förordar och som även bekräftas inom nutida skolforskning kring temaarbeten om samhälle, kultur och natur. Det är naturligt att då ta upp frågor om ansvar, medinflytande och delaktighet i den kommunala planeringsprocessen.

Det är när barnen gör iakttagelser och undersökningar i den vardagliga miljön, det vill säga gatorna, vägarna, torgen, husen med mera, som de får insikter i hur trafiksystemet fungerar. Genom att ställa frågor om varför miljön är utformad på ett visst sätt kan man hjälpa barnen att förstå att miljöns utformning och innehåll inte är ett resultat av slumpen utan av mänskliga beslut och handlingar. Eleverna kan på så sätt komma till klarhet om att det är möjligt att förändra närmiljön.

Tanken är också att studierna med trafik och närsamhälle ska leda till en ökad dialog med planerare och tekniker. Studierna leder ofta till att barn och vuxna upptäcker och påtalar problem samt ställer krav på bättre rörelsefrihet, miljö och trafiksäkerhet. Det är därför angeläget att det finns en beredskap för en dialog med skolan hos de regionalt och lokalt ansvariga för planering av bebyggelsen och vägtransportsystemet. De ungas undersökningar och synpunkter kan vara en del av underlaget för kommunens planering av närmiljöerna."