Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av ett tåg omringad av skog. I bildens förgrund finns diagonala och horisontella röda streck och text som beskriver en skötselgata.

Hur vi genomför trädsäkringen

Trädsäkringen sker genom att vi skapar trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt. Vi tar också bort träd som står i kantzonen och som riskerar att störa tågtrafiken om de faller.

Trafikverket vill skapa servitut för avverkning och röjning av vegetation på skogs- och åkermark intill järnvägen. Det gäller dels särskilda skötselgator närmast spåret, dels kantzonen utanför skötselgatan.

Inom skötselgatorna tar vi hela ansvaret för framtida avverkning, röjning och skötsel. I kantzonen får vi genom servitutet dessutom möjlighet att ta bort farliga träd och träd som inom en tioårsperiod kan bli farliga träd. Med farliga träd menas de träd som är så höga och står så nära spåret att de kan utgöra en fara för järnvägen eller tågtrafiken om de faller.

På skogs- och åkermark sträcker sig skötselgatorna 20 meter utåt från närmaste spårmitt. Staten äger redan en del av den mark som ingår i skötselgatorna, så intrånget på din mark blir alltså mindre än de angivna måtten.

Ersättning för träd och intrång

Som fastighetsägare får du ersättning för den mark du inte längre kan använda i skogsbruket och för de träd som vi behöver ta bort. Du får också ersättning om det skulle uppstå skador i samband med avverkningen.

Du som äger en berörd fastighet kommer att kallas till lantmäteriförrättning om att bilda servitut för området närmast spåret. Du kommer att få ersättning både för de träd som behöver fällas och de övriga intrång som servitutet medför. 

Skötselgatorna ger en mjuk övergång mot skogen

Vi ansvarar för att skötselgatorna röjs så att vi tar hänsyn till naturen och så att landskapsbilden blir estetiskt tilltalande. Sparade träd och buskar ger en mjuk övergång ut mot kantzonen.

Vi lämnar inga träd eller buskar närmast spåret, vilket ger utrymme för olika örter att växa. Längre från spåret blir det kvar låg buskvegetation. Längst ut i skötselgatan mot kantzonen kommer större buskar och även små träd att sparas. Därigenom kommer övergången till kantzonen att ge ett naturligt intryck samtidigt som vi skapar utrymme för en biologisk mångfald.

Avverkning i kantzonen

Vi kommer att gå igenom kantzonerna med jämna mellanrum och lösa in de träd som inom en tioårsperiod kan bli farliga för järnvägen eller tågtrafiken. Vi ser till att träden avverkas och att fastighetsägaren får ersättning för både intrång och virke.

Du som fastighetsägare kommer i förväg att få information om avverkningarna i kantzonen, så att vi kan lösa praktiska frågor om lämpliga transportvägar och uppläggningsplatser för virket.

Tomtmark och allmänna platser

På bebyggd tomtmark och allmänna platser kommer normalt inte några servitut att bildas. Det blir heller inte några skötselgator där.

Det kan ändå bli nödvändigt att ta bort farliga träd om de bedöms vara särskilt utsatta eller instabila på grund av vind, rötskador, ålder eller annat särskilt skäl. Det kan också bli aktuellt att beskära enstaka grenar eller träd på höjden. I dessa fall diskuterar vi lämpliga åtgärder direkt med fastighetsägaren.

Särskild hänsyn i områden med höga natur- och kulturvärden

När skogen längs spåren avverkas får den lägre vegetationen såsom örter, gräs och buskar större utrymme, vilket leder till ökad artrikedom på många platser.

Dessutom tydliggörs kulturminnen som tidigare varit dolda i vegetationen, exempelvis stenmurar, kolbottnar och ruiner. Vid avverkningen tar vi alltid generell miljöhänsyn vilket bland annat innefattar att spara löv vid vatten, skapa högstubbar och lämna död ved. I områden med höga natur- och kulturvärden tar vi särskild hänsyn i samråd med berörd tillsynsmyndighet.