Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markåtkomst genom servitut

Här får du information om hur markåtkomstprocessen går till när vi trädsäkrar järnvägen genom skötselgator.

Markåtkomstprocessen vid trädsäkring av järnvägen genom skötselgator ska innehålla följande steg:

1. informellt samråd
2. formellt samråd
3. begäran om fastighetsägarförteckning
4. ansökan om lantmäteriförrättning
5. lantmäterimyndighetens informationsmöte (LM 1)
6. andra kontakter med lantmäterimyndigheten och fastighetsägare
7. lantmäterimyndigheten (LM 2)
8. lantmäterimyndighetens avslutande beslutsmöte (LM 3)

Informellt samråd

Trafikverket informerar i ett tidigt skede av arbetsprocessen länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och berörda kommuner. Informationen omfattar projektets

 • mål
 • genomförandeplan
 • geografiska utsträckning.

Vi tar även reda på var det finns skyddade eller skyddsvärda områden som berörs av trädsäkringsåtgärder och redovisar detta översiktligt vid det informella samrådet.

Dessutom inhämtar vi i ett tidigt skede synpunkter på projektet från länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och berörda kommuner.

Formellt samråd

Det informella samrådet följs vid behov av ett formellt samråd där vi enligt miljöbalken och kulturminneslagen kallar de myndigheter som har hand om tillsynen för följande områden:

 • riksintresse för naturvård och friluftsliv – länsstyrelsen
 • naturreservat – länsstyrelsen
 • Natura 2000-områden – länsstyrelsen
 • naturminnen – länsstyrelsen
 • fasta fornlämningar – länsstyrelsen
 • strandskyddsområden – länsstyrelsen eller kommunen
 • biotopskyddsområden  – Skogsstyrelsen
 • kulturlämningar – Skogsstyrelsen
 • nyckelbiotoper – Skogsstyrelsen
 • kommunalt beslutade reservat – kommunen.

Vi gör en skriftlig anmälan om formellt samråd enligt miljöbalken och kulturminneslagen.

Trädsäkringsåtgärder som ingår i ett formellt samråd får inledas tidigast sex veckor efter att anmälan om samråd har gjorts, om inte tillsyningsmyndigheten medger något annat.

För vissa områden krävs tillstånd/dispens för att få genomföra trädsäkringsåtgärder

Ansökan om lantmäteriförrättning

Vi ansöker skriftligt om servitut genom lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten i de län som berörs av trädsäkringsåtgärderna. Ansökan undertecknas av markförhandlare inom Trafikverket som har fullmakt för detta.

En ansökan om servitut innehåller följande uppgifter:

 • kort bakgrund till ansökan
 • servitutets syfte
 • berörd sträcka
 • preliminär tidsplan
 • servitutets omfattning (skötselgatans bredd med mera)
 • yrkan om att lantmäterimyndigheten ska fatta ett preliminärbeslut i ersättningsfrågan
 • yrkan om att lantmäterimyndigheten ska utse en opartisk värderare för att bedöma och värdera eventuella skador på mark och träd.

Begäran om fastighetsägarförteckning

 • Vi beställer en aktuell fastighetsägarförteckning hos lantmäterimyndigheten för det område som berörs av planerade servitut.

Lantmäterimyndighetens informationsmöte

Vi deltar i lantmäterimyndighetens inledande informationsmöte.

Andra kontakter med lantmäterimyndigheten och fastighetsägare

Vi deltar i förhandlingsmöten och andra sammanträden som lantmäterimyndigheten kallar till. Under lantmäteriprocessen kan Trafikverket diskutera och lösa praktiska frågor direkt med en enskild fastighetsägare.

Lantmäterimyndighetens beslutsmöte

Vi deltar i det avslutande beslutssammanträdet som lantmäterimyndigheten kallar till.

Handläggning av eventuella överklaganden

Om lantmäterimyndighetens beslut överklagas ska alla relevanta handlingar skickas till den juridiska enheten på Trafikverket i Borlänge. Det är den juridiska enheten som företräder Trafikverket .

Överklagande av beslut om ersättning

Om en fastighetsägare överklagar ett beslut om ersättning ska Trafikverket vidhålla en opartisk värdering. Om det finns uppenbara brister i handläggningen eller i värderingsutlåtandet ska vi skapa och underlätta en dialog med den enskilde fastighetsägaren för att nå ett samförstånd.

Överklagande av fastighetsbildningsbeslut

Om en fastighetsägare överklagar ett fastighetsbildningsbeslut undersöker vi först om det finns en skälig grund för överklagandet. Om så är fallet ska vi skapa och underlätta en dialog med den enskilde fastighetsägaren för att försöka få till en förlikning.

De fastighetsägare som överklagar ett fastighetsbildningsbeslut ska informeras skriftligt om att de kan bli skadeståndsskyldiga ifall ett träd förorsakar skador på spåranläggningen och/eller störningar i tågtrafiken.

Om fastighetsägaren står fast vid överklagandet av ett fastighetsbildningsbeslut begär Trafikverket hos lantmäterimyndigheten att den aktuella fastigheten undantas från servitutsbildningen i avvaktan på en dom i fastighetsdomstolen.