Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vår strategi för tillgångsförvaltning

Trafikverket har en strategi för hur vi ska förvalta våra tillgångar – våra vägar och järnvägar samt informationen om dem – så att vi bidrar till ett transportsystem som skapar största möjliga värde på ett så effektivt sätt som möjligt.

En god tillgångsförvaltning syftar till att använda begränsade resurser för att uppnå organisationens mål på det mest effektiva sättet under tillgångarnas hela livscykel. Att uppnå detta innebär att skapa en ökad systematik på alla beslutsnivåer. Det handlar om att fatta systematiska, väl underbyggda beslut som tar hänsyn till vilken nytta tillgångarna skapar och vilka mål som finns för dem.

Strategin för tillgångsförvaltning lägger grunden för att skapa en tydlig gemen­sam inriktning från Trafikverkets övergripande mål, till de åtgärder vi gör i anläggningen samt hur anläggningen trafikeras.

Vad säger strategin?

Strategin är en avsiktsförklaring som har antagits av Trafikverkets ledning. Den identifierar vilka principer Trafikverket ska arbeta efter för att vår tillgångsförvaltning ska bidra till att vi når organisationens mål. Dessa principer uttrycks av ett ramverk och nedanstående nio delstrategier som ska genomsyra vår verksamhet:

  • Vår tillgångsförvaltning ska vara konsekvent och följa en gemensam inriktning genom att visa hur Trafikverkets mål överförs till krav, beslut och planer på alla nivåer.
  • I vår tillgångsförvaltning ska vi systematiskt arbeta för att förbättra säkerheten för dem som nyttjar, påverkas av och arbetar i transportsystemet.
  • Vi ska ha ett riskbaserat förhållningssätt, vilket innebär att tillgångsför­valtningen ska genomföras och optimeras utifrån hur kritiska olika delar av tillgångarna är för att Trafikverket ska nå målen.
  • Vi ska hantera tillgångarna och de system de verkar inom på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart sätt.
  • Vi ska i vår tillgångsförvaltning sträva efter att upprätthålla en god tillgänglighet och beakta samhällsekonomiska nyttor och kostnader i våra beslut om åtgärder i infrastrukturen.
  • Vi ska fatta beslut om åtgärder baserat på definierade beslutskriterier, god förmåga att bedöma effekter av åtgärder och med relevant information om tillgångarnas tillstånd.
  • Vi ska fatta beslut med hänsyn till hela livscykeln och utveckla verktyg och modeller för att fatta faktabaserade beslut i alla skeden.
  • Vårt informationsbehov avseende tillgångsförvaltning ska definieras av de beslut som behöver fattas för att nå våra mål. Informationen vi använder för beslut ska ha rätt kvalitet, vara tillgänglig och tydligt kopplad till ett specifikt behov.
  • Vi ska mäta, analysera och aktivt arbeta för att förbättra förmågan att förvalta tillgångar och i detta ska vi nyttja digitaliseringens möjligheter.