Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbeten på natten

Våra entreprenörer arbetar ofta på natten, eftersom det ibland är det enda alternativet för att minska störningar i framkomligheten och att klara säkerheten för trafikanterna när vi arbetar på trafikintensiva vägar. 

Men fördelarna måste vägas mot att entreprenörens (och våra) kostnader blir betydligt högre med nattarbete. Det handlar främst om arbetskostnader, och därför är det bara vid stora projekt och stora volymer som nattarbete eller två- eller treskift är ett rimligt ekonomiskt alternativ.

Vid kvälls- och nattarbete måste såväl entreprenören som leverantörer av till exempel asfalt, krossmaterial och betong ta hänsyn till de begränsningar i ljudnivåerna från byggarbetsplatsen som gäller nattetid vid bostäder och vårdlokaler. Om ljudnivåerna är högre än Naturvårdsverkets riktvärden får inget arbete utföras mellan kl. 19 och 22 eller mellan kl. 22 och 07, beroende på hur höga ljudnivåerna är.

Riktvärdena regleras av miljöbalken (1998: 808) och beskrivs i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:14).

Det kan också finnas bindande bestämmelser för byggverksamhet i kommunens lokala föreskrifter med längre gående krav på bullernivåer eller tider när arbetet får utföras.

Det finns möjlighet att söka undantag från bestämmelserna för att utföra arbeten med högre bullernivåer under en begränsad tid, till exempel vid stora gjutarbeten. Men möjligheten är begränsad och undantag gfår man generellt inte för ett helt projekt.

Mer information om verksamheter med miljöpåverkan, se Naturvårdsverkets sida