Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Slåtter och röjning av vägkanter för säkerhet och miljö

Slåtter och röjning förbättrar trafiksäkerheten i och med att växtlighet som kan hindra sikten försvinner. Dessutom förbättras vägens avvattning och dränering. Samtidigt möjliggörs att sidoområdet kan vara livsmiljöer av värde för biologisk mångfald.

Vi har nationellt ställda kvalitetskrav och tidsplaner som entreprenörerna följer för att utföra årlig slåtter och röjning på rätt sätt. Arbetet med slåtter påbörjas i juni och ska vara klart i slutet av augusti för större vägar och i slutet av september för mindre vägar. Slåtter sker på en bredd av 10 meter från vägkanten om det är möjligt. Vi ställer krav på att entreprenören ska ta hänsyn till så kallade artrika vägmiljöer när de gör olika typer av åtgärder. Trafikverket inventerar varje år var nya artrika vägmiljöer finns.

Tar bort lupiner för att få fler arter

I vissa fall görs särskilda insatser för att begränsa förekomsten av blomsterlupiner eftersom de inte tillhör vår ursprungliga flora, utan har förts in i Sverige som trädgårdsväxt. Blomsterlupinen håller på att ta över växtplatserna för många skyddsvärda arter. Därför sparar vi dem inte i samband med slåttern.

Den 15 juni 2020 startade en satsning där bland annat myndigheter, intresseorganisationer och miljöorganisationer som jobbar med bevarandet av biologisk mångfald går samman och sprider information.

– Som med många andra samhällsutmaningar, så måste man samarbeta på alla nivåer när det gäller invasiva främmande arter. Om ena handen stoppar invasiva arter och den andra sprider, så kan bra insatser bli ogjorda, säger Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera.  Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Nu går Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samman med en mängd andra aktörer för att få ut kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen.

Brett informationssamarbete

De som är med i informationssamarbetet är: Artdatabanken, Båtunionen, Fiskevattenägarna, Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR), Sportfiskarna Svenska Jägareförbundet, Trafikverket, Zoobranschens Riksförbund (ZooRF), Världsnaturfonden WWF samt länsstyrelserna Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket,  är nationellt ansvariga myndigheter för frågan om invasiva främmande arter och driver och samordnar informationssamarbetet.

Invasiva arter vid vägar och järnvägar

Trafikverket har ett pågående arbete, i samverkan med ett femtontal myndigheter, som syftar till att utveckla strategier och metoder för att bekämpa och begränsa invasiva arter och då inte minst parkslide och andra storslidearter. Parkslide är en väldigt komplicerad art att hantera som kräver mycket  stora insatser för att bekämpa på ett kontrollerat sätt.

Eftersom det i dagsläget inte är möjligt att genomföra bekämpning utan stor risk att förvärra situationen med ytterligare spridning undviker Trafikverkets om möjligt att bekämpa bestånd av parkslide.. Bekämpning riskerar att förvärra situationen, då även små växtdelar som sprids kan bilda nya bestånd och vi får en ökande problematik. Trafikverket hanterar därför bara parkslide vid akuta lägen för att upprätthålla trafiksäkerhet.

Intensiv kunskapsutveckling för utveckling av metoder pågår i ett flertal forsknings och utvecklingsprojekt, såväl i Trafikverkets egen regi som i samverkan med Naturvårdsverket och andra myndigheter.

Samtidigt pågår också ett stort arbete med att  kartlägga bestånden. Dels för att stå väl rustade när effektiva metoder finns och dels för att undvika vidare spridning vid slåtter, detta gäller både på väg och på järnväg.

Hjälp gärna till med att registrera bestånd på www.invasivaarter.nu eller https://artfakta.se/rapportera

Vill du veta mer? Se länkarna på den här sidan.

Frågor? Använd kontaktfliken högst upp på sidan.


Snabbkurs, så här stoppar du invasiva arter