Logga in
Logga in

Sävenäs godsbangård, Göteborg

Vi ska utrusta Sävenäs godsbangård med nytt signalställverk, nya kontaktledningar, spårspärrar/skyddsväxlar och byta hårdvara i rangerställverk. Vi ser även över hur vi kan anpassa bangårdens spår till gällande standard.

Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige och har ett stort behov av modernisering. Vi planerar därför att byta signalställverk, byta en del kontaktledningar och byta hårdvara i rangerställverket. Vi utreder även vilka åtgärder vi behöver göra framöver för att spåren ska uppfylla gällande standard. Syftet med dessa åtgärder är för bättre driftsäkerhet. Sävenäs Godsbangård är beläget i Göteborg vid Sävenäs station.

De olika delprojekten 

Rangerbangården är i stort behov av reinvesteringsåtgärder och börjar i flera avseenden närma sig sin tekniska livslängd. I Trafikverkets förslag och senare regeringens beslut till nationell plan finns medel avsatta för reinvesteringsåtgärder.

Arbetet innefattar allt från banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem. I utredningen av spårgeometri ser vi bland annat över vilka behov som finns att anpassa spårens läge och utförande till gällande standard. 

Tidplan

Nuläge: Projektering och utredningar.
Byggstart: Tidigast 2024–2025.

Sävenäs signalsäkerhetsanläggning är av typen "Mjölby" och byggdes 1963. Den ska nu bytas ut mot ett av typen Ställverk 95.

Fakta om signalställverket

Det hanterar infartsgruppen samt vissa omgivande spår i Sävenäs.
Det har anslutning till och från Västra stambanan via växlar i Fräntorp samt Sotenäs.

Nuläge: Klart i slutet av 2021.  

Byte av växlar på infart till Sävenäs rangerbangård.

Nuläge: Blev klart i början av november 2021.

Rangerstyrsystemets samtliga hårdvaror och mjukvaruplattformar har uppgraderats.

Nuläge: Klart.

Kontakt

Sten Wuori

Projektledare