Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samgods

Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser och prognoser för godstransporter.

Samgodsmodellens senaste version heter Samgods 1.1 och den ersätter tidigare versioner av modellen. Förändringar mot tidigare är att en ny transportefterfrågan för basår 2012 och prognosår 2040 har tagits fram med en utvecklad metodik jämfört med tidigare och att modellen har uppdaterats med nya transportkostnader i 2014 års prisnivå. Möjligheten att göra analyser har förbättrats i Samgods 1.1. Specialanpassade fordonstyper för tre av trafikslagen har lagts till (tyngre lastbilar, längre tåg samt ett fordon för simulering av inre vattenvägar). Det ges en möjlighet att låsa vissa transportlösningar för vissa handelsrelationer, så att dessa inte väljs bort när modellen söker en så kostnadseffektiv transportlösning som möjligt (förbättrade kalibreringsmöjligheter) samt en möjlighet att kunna spåra alla logistiska upplägg som passerar en selektion av länkar (förbättrade analysmöjligheter). En applikation har utvecklats som gör att Samgodsmodellen numer kan producera kostnadsdata för CBA-analyser konsistenta med gällande ASEK 6. Modellen har genom flera prestandahöjande åtgärder och införande av ytterligare programsteg även nått en förbättrad precision.

Användningsområde

Tänkbara användningsområden för Samgodsmodellen är policyanalyser och stråkanalyser samt effektbedömningar av infrastrukturåtgärder, inklusive samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler. Samgods modellerar nationell nivå med transportlösningar för import, export och transit. Modellen hanterar också inrikes transporter mellan kommuner. Ambitionen är att i framtiden även modellera regional nivå.

Den som vill göra analyser med hjälp av Samgodsmodellen kontaktar Trafikverket för upprättande av ett användaravtal och nedladdning av modellen. Användaravtalet är kostnadsfritt och har som funktion att förbättra informationsutbytet mellan Trafikverket och användaren. För att kunna köra modellen behövs externa programvaror som kräver licens.

Kommande utveckling

För närvarande utvecklas Samgodsmodellen bland annat i syfte att förbättra möjligheterna att använda modellen i samhällsekonomiska kalkyler, nå en förbättrad prognosprecision för tågtrafik samt utveckla allokeringen av tomma fordon. För en mer övergripande bild av utvecklingen av Samgodsmodellen, se Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomisk modeller och verktyg.

Förvaltning

Trafikverket och Sjöfartsverket äger Samgods, men Trafikverket förvaltar och ansvarar för vidareutvecklingen.

Utvecklingen av modellen drivs av den så kallade Samgodsgruppen vid Trafikverket. Ledande svenska och internationella forskare och konsulter stödjer arbetet.