Logga in
Logga in

Tågstopp Malmö–Lund

19 till 28 september var det stopp i tågtrafiken mellan Malmö C och Lund C när nya spår kopplas in. Skånetrafikens ersättningsbussar körde resenärer på sträckan.

I september kopplade Fyrspåret in nybyggda spår på Södra stambanan mellan Malmö och Lund. Två nybyggda spår mellan Flackarp, norr om Hjärup, och Ringvägen i Lund togs i drift. Även spårarbeten mellan Arlöv och i Åkarp utfördes under tågstoppet.

Så påverkades tågtrafiken

Det var helt stopp i tågtrafiken på Södra stambanan Malmö C till Lund C från 00.00 den 19 september till 24.00 den 28 september. Det innebar att all tågtrafik norrifrån stannade vid Lund C, och all trafik från söder stannade vid Malmö C. Vissa fjärrtåg och godståg körde annan väg, via Lommabanan.

Lommabanan var öppen men persontrafiken Malmö C - Kävlinge - Åstorp berördes eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttades dit från Södra stambanan. Det innebar att Pågatågen endast körde på Lommabanan och Söderåsbanan under rusningstid, morgon och eftermiddag.

Ersättningstrafik med bussar under tågstoppet

Skånetrafiken organiserade ersättningstrafiken under tågstoppet och ett stort antal bussar körde resenärer. Direktbussar körde mellan Malmö C och Lund C med cirka 5 minuters mellanrum. Bussar körde också in till orterna på sträckan – Burlöv, Åkarp och Hjärup – ungefär var 15:e minut. Bussar körde också på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda Pågatåg på Lommabanan. Vissa Pågatåg på Skånebanan (Hässleholm-Helsingborg) ställdes in och bussar ersatte.

Hållplatser för ersättningsbussar:

  • Malmö C: Utställningsgatan (påstigning) och Jörgen Kocksgatan (avstigning)
  • Burlöv station: Burlöv Center, ordinarie hållplatser vid Lundavägen
  • Åkarps station: Dalslundsvägen, vid ICA
  • Hjärups station: Banvallsvägen, vid tillfälliga stationen
  • Lund C: Östra sidan om stationen, vid Bangatan (påstigning) och Skyttelbron (avstigning).
  • På övriga stationer stannar bussarna på de ordinarie hållplatserna för ersättningsbussar.

Tänk på att:

  • Det kan bli tätare trafik på vägarna eftersom fler förväntas pendla med bil. Undvik att resa under rusningstid, då slipper du själv att påverkas av tågstoppet och du underlättar för dem som måste resa.
  • Aktuell reseinformation under stoppet hittar du i Skånetrafikens app eller i andra tågbolags kanaler.

Cykla under tågstoppet

Risk för störande buller

Vi utnyttjade de tio dygnen under tågstoppet maximalt och arbetade dygnet runt för att hinna riva och bygga nya spår mellan Flackarp och Ringvägen i Lund. Mest intensivt var arbetet vid Klostergården där det fanns risk för störande buller.

Trafikverkets underhållsentreprenör utnyttjade också tågstoppet för underhållsarbeten. De utförde till exempel arbeta i spåren vid Armaturkurvan strax söder om Lund C. Även det arbete riskerade att störa de som bor nära spåren.

En del mindre arbetet pågick också på andra delar av sträckan Arlöv-Lund, men där var risken för störning liten.

Frågor och svar om tågstoppet

Det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö C och Lund C från 00.00 19 september till 24.00 28 september.

Stoppet innebär att all tågtrafik norrifrån på Södra stambanan stannar i Lund, och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är vissa fjärrtåg och godståg, som kommer att köra via Lommabanan. Under tågstoppet kommer ersättningsbussar att sättas in mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup.

Persontrafiken på Lommabanan och Söderåsbanan berörs också eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttas dit från Södra stambanan. Det innebär att Pågatågen endast kör under rusningstid, morgon och eftermiddag. Tågbuss ersätter på sträckan Malmö-Kävlinge-Åstorp dagtid och på kvällar. Även trafiken på Skånebanan mellan Hässleholm och Helsingborg påverkas och vissa Pågatåg ersätts med buss.

Tågtrafiken på andra sträckor i Skåne och Södra Sverige rullar som vanligt, men trafiken kan påverkas.

Vissa tåg, till exempel en del godstrafik och något fjärrtåg, kommer att ledas om till Lommabanan. Men det finns inte kapacitet på Lommabanan, som är ett enkelspår, att klara all trafik som normalt kör på Södra stambanan. Några andra spårstråk som går förbi Malmö-Lund finns inte.

Vissa avgångar på Pågatågslinjen på Lommabanan kommer att ställas in för att göra plats för godstrafik. Under rusningstid, morgon och eftermiddag, kör dock Pågatåg på Lommabanan. Sök din resa i Skånetrafikens app.

Information om resor med Skånetrafiken finns i deras app. Reser du med andra bolag, t ex SJ eller Snälltåget, söker du reseinformation i deras respektive kanaler och kundtjänst. Trafikinformation finns också på Trafikverkets webb.

Information om ersättningstrafiken under tågstoppet finns också på skanetrafiken.se. SJ och Snälltåget samarbetar med Skånetrafiken när det gäller ersättningsbussar.

Tänk på att tågstoppet mellan Malmö och Lund kan påverka trafiken också på andra tågsträckor och på vägnätet. På trafikverket.se finns information om trafikstörningar i hela landet.

Bussar ersätter på de tider då persontåg normalt skulle trafikera sträckan Malmö-Lund.

Direktbussar mellan Malmö C och Lund C kommer att köra med cirka 5 minuters mellanrum.

Bussar som kör in till stationerna på sträckan – Burlöv, Åkarp och Hjärup – kör var 15:e minut.

Tågbuss kör på sträckan Malmö-Kävlinge, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda pågatåg på Lommabanan. Inställda Pågatåg på Söderåsbanan ersätts också med Tågbuss.

Malmö C: Utställningsgatan (påstigning) och Jörgen Kocksgatan (avstigning)

Lund C: Östra sidan om stationen, vid Bangatan (påstigning) och Skyttelbron (avstigning).

Burlöv: Ordinarie hållplatser för Regionbussarna vid Burlöv Center på Gamla Lundavägen

Åkarp: Dalslundsvägen vid ICA Nära.

Hjärup: Banvallsvägen vid tillfälliga stationen.

På övriga stationer används de ordinarie hållplatserna för ersättningsbussar.

Läs mer i Skånetrafikens app eller på Skånetrafikens hemsida. Där finns också kartor över stationsområdena.

Under rusningstid finns det risk för köer. Stationsvärdar kommer finnas vid Malmö C och Lund C för att hjälpa till så att du hittar till rätt buss. Detta är ett planerat banarbete och Skånetrafiken kommer köra med ett stort antal bussar.

Skånetrafiken kommer sätta in ett stort antal bussar. De räknar med att det ska vara tillräcklig kapacitet. Men vid rusningstid på morgon och eftermiddag kommer det att vara många som åker buss och det kan bli fullsatta bussar.

Trafiken på vägarna förväntas öka något under tågstoppet. Därför är det också viktigt att försöka att undvika att köra bil under rusningstid, då det finns risk för köer och andra trafikstörningar.

Vi informerar tidigt om konsekvenserna av trafikstoppet i september så de som har möjlighet kan planera om sitt resande. Självklart är det många som inte har den möjligheten, för dem kommer vi att tillsammans med trafikföretagen arbeta för att göra tågstoppet så tryggt och smidigt som möjligt med bland annat ersättningsbussar på sträckan. Men det kommer att bli en besvärligt och jobbig vecka för många, det är vi medvetna om.

Trafikverkets mål är att fler människor ska resa hållbart. På kortare sträckor är till exempel cykling ett bra alternativ till bil. Om fler cyklar under tågstoppet lättar trycket på ersättningsbussarna och det underlättar för dem som måste resa under stoppet. Att cykla mellan Malmö och Lund tar cirka en timma, kortare tid om du pendlar till och från Arlöv, Åkarp eller Hjärup. Längs Lundavägen, på sträckan Åkarp-Lund, har Trafikverket rustat upp cykelbanan det senaste året för att underlätta cykelpendling.

I samarbete med Skånetrafiken har vi planerat kommunikationen inför tågstoppet. Målet är att så många som möjligt ska känna till tågstoppet så att de kan planera för sitt resande.

Vi har sedan i våras kommunicerat på traditionellt sätt via webben och med uppdateringar i våra sociala kanaler, som har många följare. Vi har också ett bra samarbete med kommuner i sydvästra Skåne som informerar i sina kanaler, både externt och internt. Skånetrafiken är en stark samarbetspartner som via sina kommunikationskanaler når direkt till de som berörs av stoppet.

Veckorna innan stoppet pågår också en stor kampanj i sociala medier om tågstoppet. Vid liknande stora stopp, som vi genomfört, har liknande kampanjer varit mycket framgångsrika och kännedomen om stoppen har varit mycket stor hos allmänheten.

Att stänga Södra stambanan helt under hela bygget har aldrig varit ett alternativ. Det hade inneburit ett totalstopp i järnvägstrafiken på Södra stambanan, en av Sveriges mest trafikerade sträcka, under 2-3 år. På det sättet som de nya spåren nu byggs, med tillfälliga spår, kan trafiken på banan upprätthållas med i stort sett samma kapacitet, och trafiken påverkas endast vid några tillfällen.

Tågstoppet är inplanerat till i september för att vi i lång tid i förväg ska vara säkra på att de nya spåren som ska kopplas in är färdigbyggda.

Stora tågstopp planeras in flera år i förväg för att det ska synkas med planering av alla andra banarbeten i södra Sverige och i övriga landet. Tidig planering ger dessutom tågbolagen, som kör gods- och persontrafik, möjlighet att långsiktigt planera sin verksamhet.

Det är ett komplicerat arbete som ska genomföras under stoppet. På de ställen där de nya spåren ska kopplas samman med de befintliga spåren måste järnvägen och rivas och byggas upp igen. Dessutom ska flera nya växlar monteras på inkopplingsställena.

Det går inte att endast arbeta på nätterna med spårbygget. Det krävs flera dygns oavbrutet arbete för att riva järnvägen och sedan bygga upp den igen.

Arbetet är noggrant planerat och vi har tagit hänsyn till alla risker som finns. Helt hundraprocentigt säker kan man förstås inte vara. Men vi känner oss trygga med tidplanen och våra förberedelser.

Nej, tågen kommer inte kunna börja köra tidigare även om arbetet går snabbare än planerat. Tiderna för tågstoppet är planerade sedan flera år, och tågbolagen som trafikerar sträckan har planerat sin verksamhet med tåg och bemanning utifrån de tiderna. De kan inte med kort varsel sätta igång och köra om arbetet skulle bli klart något tidigare.

Du kan vid banarbeten beställa specialfordon istället för ersättningsbuss om du reser med hjälpmedel. Specialfordonen hämtar dig på taxi-hållplatserna i Malmö och Lund och vid hållplatserna för ersättningsbussarna. För att beställa specialfordon ringer du Skånetrafikens kundtjänst på 0771-77 77 77. Vid alla lägen av trafikstörningar eller planerade trafikarbeten där vi hänvisar till ersättningsbuss kan du beställa specialfordon.

Mer information om tillgänglighet och resor med Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se/serviceresor/tillganglighet/

Äldre dam på röd cykel passerar från vänster till höger på cykelbana. Hon har en så kallad Hövding-hjälm på sig.

Att cykla under tågstoppet är ett hälsosamt alternativ, samtidigt underlättar du för dem som måste resa.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till oss

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg