Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om bidrag från Skyltfonden

Här finns information om vad som krävs när du vill söka bidrag från Skyltfonden.

Ansökningsdatum

Det finns två möjligheter att ansöka varje år, och ansökningar ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 mars eller den 1 oktober. Om du ansöker den 1 mars får du besked i mitten av juni. Om du ansöker den 1 oktober får du besked i mitten av december.

Ansökans innehåll

Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla följande uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Intyg från Bolagsverket (gäller företag)
 • Projektets titel
 • Projektets planerade start- och slutdatum. Tidsplanen bör inte omfatta längre tid än två år.
 • Projektets syfte, beskriv varför projektet bör genomföras.
 • Hypotes. Beskriv din teori eller ditt antagande som ligger till grund för din projektidé
 • Kunskapsläge. Vad känner du till om vad som gjorts inom området tidigare? Beskriv!
 • Metod. Hur ska du genomföra projektet? Beskriv utförligt.
 • Innovationsgrad. Vad är det nya med det här projektet?
 • Efter projektet/Implementering. Hur avser du gå vidare efter projektslut? Till vilka avser du sprida resultatet?
 • Personalplan. Ange vem som ansvarar för planering och genomförande av projektets moment.
 • Samarbetspartner. Finns någon samarbetspartner i projektet? Beskriv dennes roll och åtaganden.
 • Kostnadsplan. Här vill vi ha uppgifter om ingående kostnader. Söker du till exempel hel- eller delfinansiering? Informera om andra eventeulla delfinansiärer. Observera att bidraget normalt inte inkluderar moms. Om du är skyldig att redovisa moms ingår detta inte i bidraget.
 • Trafiksäkerhetsnytta. Hur anser du att ditt projekt kommer att bidra till att öka vägtrafiksäkerheten?

Sekretess

Handlingar som kommer in till Trafikverket är offentlig handling. Du kan dock ansöka om sekretessprövning av de delar i ansökan som du vill skydda. Markera dessa delar eller lägg dem i en särskild bilaga. Sekretessen prövas vid varje tillfälle någon begär ut handlingen. Ett beslut fattas i varje enskilt fall. Det är viktigt att du känner till att myndighetens beslut kan överklagas.

Bedömning av ansökningar

Det finns en beredningsgrupp som stöder Trafikverkets generaldirektör i beslutet om utdelning av medel från Skyltfonden. Beredningsgruppen sammanträder två gånger per år och består av representanter från Trafikverket, Polisen och Sveriges kommuner och landsting. Beredningsgruppen inhämtar bedömningar från sakkunniga inom respektive organisation.

Trafikverkets generaldirektör fattar beslut om utdelning av medel ur fonden. Besked om besluten lämnas senast den 15 juni respektive den 15 december till alla som har sökt medel.

Skyltfonden

Förslag på områden inom vilka Skyltfonden skulle vilja se fler innovativa idéer presenteras på hemsidan. Till detta/dessa områden finns en samlad förteckning på tidigare områden. Dessa utesluter inte ansökningar utöver dessa förslag.
Läs mer om Skyltfonden