Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ytterligare förändringar av det årliga driftbidraget

För att kostnaderna för en enskild väg inte ska ändras för drastiskt från ett år till ett annat, har vi beslutat att införa en anpassnings­period på tre år. Det innebär att den nya beräkningsmodellen inte kommer att gälla fullt ut förrän 2016.

Vi inför anpassningsperioden särskilt för att de väghållare som får sänkt statsbidrag ska ha möjlighet att anpassa sina utdebiteringar efter de nya förutsättningarna. Efter an­passningsperioden kommer vi att utvärdera den nya beräkningsmodellen.

Förändrade bidrag under anpassningsperioden

Om bidragsförutsättningarna förändras på en vägdel (väglängd, trafikklass, vägkategori eller slitlager) kommer den nya beräkningsmodellen att tillämpas direkt utan anpassningsperiod.

Du får numera automatiskt bidrag för brounderhåll

Vi har beslutat att automatiskt ge ett bidragsgrundande tillägg till de väghållare som har ett byggnadsverk (bro eller trum­ma med en spännvidd eller diameter större än två meter). Detta gäller från och med att vi inför den nya bidragsmodellen. Tillägget grundas på konstruktionens yta (längd multiplicerat med bredd inklusive eventuella kantbalkar).

Vi har tagit bort beläggningskompensationen

Efter anpassningsperioden har vi beslutat att ta bort den beläggningskompen­sation som vissa väghållare har fått. I stället har vi valt att behålla samma höga bidragsgrundande kostnad som om vägen var en grusväg. Annat slitlager än grus får väghållaren själv bekosta.

Vi ser över à-prislistan

Vi kommer att se över den bidragsgrundande à-prislistan (kostnader för driftåtgärder) under 2016 och därefter vart femte år. Varje år kommer vi att indexuppräkna dessa priser enligt Trafikverkets infrastruk­turindex.

Momskompensationen ökar till 25 procent

I bidragsbeloppet ingår även moms för de väghållare som inte är momsredovisningsskyldiga. De väghållar­na kommer att få en kompensation för moms enligt den momssats som gäller nu, det vill säga 25 procent.

Bidragsprocenten – storleken på bidraget

Den vägkategori som vägen tillhör avgör vilken bidragsprocent som gäller. Bidragsprocenten är den del av den bidragsgrundande kostnaden som du kommer att få som bidrag.

Tabell 3: Bidragsandel från och med 2015-01-01

VägkategoriFörklaringBidrag fr.o.m. 2015-01-01 (procent)
A Väg för fast boende inom landsbygdsområde 60
B Väg för fast boende inom bebyggelseområde(uppsamlingsväg) 30
C Genomfartsväg 80
D Väg för rörligt friluftsliv 60
E Väg för minst 25 fritidshus (uppsamlingsväg) 30
F Väg för näringslivet 60