Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektbidrag till ideella föreningar

Är ni en ideell förening som har en projektidé som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa nås? Då kan ni söka projektbidrag här.

Trafikverket delar ut projektbidrag till ideella organisationer. Projektbidraget lämnas till projekt som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa nås. Projekten kan genomföras på lokal, regional eller nationell nivå.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer som är registrerade hos Skatteverket som "Ideell förening" får söka bidraget.
Organisationerna ska även uppfylla de allmänna kraven.

Offentliga myndigheter är inte tillåtna att lämna statsstöd som kan snedvrida konkurrenser. Trafikverkets bedömning är att detta bidrag inte är att betrakta som ett sådant stöd. Om bidraget ändå i efterhand skulle bedömas som ett sådant kan föreningen bli återbetalningsskyldig till utbetalande myndighet. Mer information om statsstöd finns hos regeringen:

Statsstöd (regeringen.se)

Allmänna krav

Organisationen ska:

 • Arbeta med att stödja och främja ett eller fler av de transportpolitiska målen tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa.
 • Ha tillgång till kompetens och övriga resurser som krävs för genomförande av respektive projekt.
 • Vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt obunden.
 • Inte ha skatte- eller avgiftsskulder hos kronofogdemyndigheten.
 • Inte vara i likvidation eller försatt i konkurs.
 • Bedriva verksamheten utan vinstintresse.
 • Vara baserad och verksam i Sverige.

Därutöver gäller följande:

 • Det ekonomiska bidraget kan avse hel- eller delfinansiering.
 • Mottagaren förbinder sig att följa Trafikverkets beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.
 • I genomförandet av projekt ska för projektet relevant lagstiftning följas.
 • Bidrag lämnas inte till projekt som innefattar framtagande av produkt eller tjänst som har för avsikt att avsättas på en kommersiell marknad.
 • Om en förening fyller ett allmänt behov för det allmännas räkning och får huvuddelen av inkomsterna från det allmänna kan den vara att anse som en upphandlande enhet enligt LoU, lagen om offentlig upphandling, och har därmed en skyldighet att, i så fall, tillämpa LoU.

Vi beviljar bara bidrag ett år i taget. Om projektet sträcker sig längre än så behöver ni skicka in en ny ansökan för år två.

Bedömningskriterier

Medel ges endast till projekt av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas:

 • Projektet ska ligga i linje med samhällets mål om transportpolitiken.
 • Projektet ska till en rimlig kostnad ge effekter på det eller de mål som avses.
 • Projektet ska vara möjligt att genomföra med de metoder och resurser som föreslås.
 • Projektet ska kunna följas upp, alternativt utvärderas.

Trafikverket bedömer ansökningarna utifrån de krav och kriterier som nämnts ovan samt följande bedömningsgrunder:

 • Behov av projektet – hur organisationen motiverar behovet av projektet samt vad Trafikverket ser för behov av projektet.
 • Kapacitet att driva projekt – vad organisationen har för möjlighet att genomföra projektet. Organisationen bör beskriva sin projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om hjälp tas av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
 • Projektets kvalitet – Trafikverket tittar på om syfte, mål, aktiviteter och budget hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
 • Samverkan med andra – Trafikverket tittar på om projektet genomförs i samarbete med andra aktörer.

Projekt som kan utföras av någon annan typ av utförare, som konsult/institut/högskola eller liknande, ska inte beviljas bidrag utan ska av Trafikverket upphandlas i sedvanlig ordning. Det som med andra ord kan komma ifråga för bidrag är verksamhet som enbart kan genomföras av en ideell organisation, eller där den ideella organisationen i konkurrens med andra verksamhetsformer är mer effektiv.