Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion, CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

CEF2019 MAP

Årets andra utlysning, CEF2019 MAP, öppnade den 16 oktober och sista ansökningsdag är den 26 februari 2020. INEA kommer också att anordna ett särskilt informationstillfälle kring denna utlysning den 7 november.

Total budget för utlysningen ligger på 1 400 miljoner euro, fördelat på följande prioriteringar:

 • Åtgärder mot flaskhalsar, ökning av interoperabilitet och förbättring av gränsöverskridande sektioner, totalt 500 miljoner euro
 • ERTMS ombordsystem, totalt 50 miljoner euro
 • Säkra långsiktigt hållbara och effektiva transporter, totalt 20 miljoner euro
 • ITS för väg, totalt 20 miljoner euro
 • SESAR, totalt 20 miljoner euro
 • Optimering av integration och sammankoppling av transportmoder, totalt 110 miljoner euro
 • Motorways of the Sea, 30 miljoner euro
 • CEF – Cohesion fund, totalt 650 miljoner euro

Tidplanen för ansökningar med svenska partners är:

7/11 2019        Virtual Info Day
2/12 2019        Projekt-pm lämnas till CEF-sekretariatet
20/1 2020        Slutlig och komplett ansökan lämnas till CEF-sekretariatet
26/2 2020        Sista ansökningsdag till INEA (kl. 17.00)

Projekt-pm och slutlig ansökan skickas till CEF-sekretariatet, se e-postformulär under Kontakta oss ovan.

Särskilda informationstillfällen

Information om Ekobonus och EU-medel – stöd för överflyttning av godstransporter

Överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart är ett prioriterat område för regeringen  och en viktig uppgift för Trafikverket är att samverka med branschen. Som ett led i det arbetet vill Trafikverket nu informera om möjligheterna att söka finansiering för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart genom Ekobonus och CEF. Samtidigt vill vi gärna höra branschens syn på vilka möjligheter och utmaningar man ser och vilka nya transportupplägg som skulle kunna vara möjliga.

Trafikverket bjuder nu in till två informationsmöten:

 • Göteborg den 15 november kl. 10–12 på Trafikverkets kontor, Vikingsgatan 2–4
 • Stockholm den 19 november kl. 13–15 på Trafikverkets kontor, Solna Strandväg 98

Det kommer också att vara möjligt att boka enskilda möten för att diskutera specifika projektidéer. I mån av tid kan sådana diskussioner föras i direkt anslutning till mötena. Det kommer även finnas möjlighet att delta på informationsmötena via Skype.

Mer information om informationsmötena och hur du anmäler dig hittar du under länkar längst ner på webbsidan.

Workshop med INEA och nordiska CEF-representanter

En workshop planeras av våra danska kollegor med INEA och DG Move kring den aktuella upplysningen och rapportering av projekt med CEF finansiering. Det svenska CEF-sekretariatet kommer att delta. Preliminärt datum är 4 december i Köpenhamn. Denna workshop kommer att vara öppen för nordiska partners i pågående projekt. Kallelse kommer separat.

CEF2019 Transport call - Projects on the Comprehensive Network

Utlysningen CEF2019 öppnade den 8 januari och sista ansökningsdag var den 24 april. Utlysningen var relativt begränsad och omfattade totalt 100 miljoner euro fördelade på gränsöverskridande projekt på det övergripande nätet (comprehensive network) inkl. anslutningar till hamnar, samt åtgärder för minskat buller från godsvagnar på järnvägen.

Utfallet ur ett svenskt perspektiv blev positivt. Av totalt sju inskickade projektansökningar beviljades tre finansiering. Den 27 september 2019 beslutade CEF:s transportkommitté om att nedanstående projekt föreslås för finansiering:

YES – Ystad upgrading Efficiency and Safety of port logistic
Karlshamn for the next generation of large Ro-Pax vessels and provision of onshore power supply
Gävle Port-New electrified railway connection

Kommande utlysningar

För närvarande förbereds ytterligare en utlysning för 2019, kallad 2019 CEF Transport Blending Facility call. Denna utlysning är inriktad mot alternativa bränslen och ERTMS fordonsutrustning. Utlysningen förutsätter lånefinansiering (EIB eller national promotional bank). Det kommer att vara en utlysning med möjlighet att söka löpande och utvärdering varje kvartal till mars 2021. De två områden som stödjs i denna utlysning är utbyggnad av ERTMS och alternativa drivmedel. Ytterligare information finns på INEA:s webbplats:
Ytterligare information finns på  INEA:s webbplats

Ytterligare en CEF-utlysning inom ramen för den liggande budgetperioden planeras under 2020, troligen nästa höst. Den första utlysningen inom ramen för den nya CEF budgeten kommer troligen under våren 2022 och kan förväntas vara omfattande.

Storleken på den sista utlysningen inom liggande budgetperiod (CEF2020) är starkt beroende av eventuellt återflöde. Därför kommer det att vara särskilt viktigt att de ASR (ASR2020) som upprättas i mars 2020 är av hög kvalitet.

Ny CEF-förordning för perioden 2021–2027

Slutförhandlingar pågår för CEF-förordningen avseende budgetperioden 2021-2027. Budgetbeloppen ännu oklara och kommer att hanteras efter att förordningstexterna är klara. Förslagen till ny förordningstext vad avser de tekniska reglerna innebär inga större förändringar jämfört med den nuvarande förordningen. Den huvudsakliga fokusen har lagts på förordningens bilaga 1 där de geografiska prioriteringarna framgår. För Sveriges del ligger särskilt fokus på bland annat.:

 • förlängning av ScanMed-korridoren (inklusive vissa tekniska justeringar)
 • isbrytning
 • Inland Waterways (Trollhätte kanal)

Återstående frågor i den kommande CEF-förordningen kommer att vara CEF-budgetens omfattning och fördelning mellan traditionell infrastruktur och de horisontella prioriteringarna (till exempel ERTMS, ITS, Motorways of the Sea, RIS, SESAR). En stor fråga kommer också vara frågor kring militär mobilitet där EU-Kommissionen föreslagit en avsättning på totalt 6,5 miljarder euro i den kommande CEF-budgeten.
Länk till INEA:s webbplats