Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion, CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Utlysningen 2019, CEF2019 Transport call - Projects on the Comprehensive Network

Den 5 december 2018 öppnade årets utlysning inom CEF Transport, CEF2019. Utlysningen är relativt begränsad och totalt omfattar 100 miljoner euro fördelade inom två prioriteringar:

 • gränsöverskridande projekt på det övergripande nätet (comprehensive network) inklusive anslutningar till hamnar, totalt 65 miljoner euro
 • åtgärder för att minska buller från godsvagnar på järnvägen, totalt 35 miljoner euro

Sista ansökningsdag för denna utlysning är den 24 april 2019.
Mer information finns på INEA:s hemsida

Under länken finns också annan värdefull information för utlysningen som ansökningsblanketter, guidelines, TEN-T- och CEF-förordningarna m.m. INEA uppdaterar löpande FAQ. För er som förbereder en ansökan som omfattar partners från flera medlemsländer, notera särskilt att datum för godkännande av respektive medlemslands transportministerium inte är samordnat. Kontakter med berörda ministerier behöver därför tas tidigt i processen. För kontaktuppgifter till medlemsländernas transportministerier ber vi er kontakta oss på CEF-sekretariatet.

Som en god hjälp för sökande finns också INEA:s virtuella informationsdag som arrangeras den 17 januari. Du kan ställa frågor på förhand som tas upp på informationsdagen. Du registrerar dig på INEA:s webbplats.

2019 CEF Transport call virtual info day (INEA:s webbplats)

Tidplan för projekt med svenska sökande:

 • 15 februari Projekt-PM redovisas till CEF-sekretariatet
 • 12 mars Slutlig och komplett ansökan lämnas till CEF-sekretariatet
 • 24 april Sista ansökningsdag

Den 15 februari ska respektive sökande redovisa ett så kallat Projekt-PM. Detta PM är en mycket kortfattad och sammanfattande beskrivning av projektförslag. Projekt-PM bör inte omfatta mera än fyra sidor. Syftet med Projekt-PM är att vi tidigt i processen ska få en uppfattning om presumtiva projekt men också inleda en dialog de sökande för att på så sätt få så bra ansökningar som möjligt. Viktiga moment i denna dialog är fokus på relevans och projektmognad.

Den 12 mars ska respektive sökande lämna över den slutliga och kompletta ansökan till CEF-sekretariatet. Vi kommer då att granska dessa förslag till ansökningar utifrån samma kriterier som INEA och därefter lämna våra bedömningar till Näringsdepartementet som därefter slutligen godkänner respektive ansökan.

När det gäller erforderliga intyg för exempelvis miljökonsekvensanalyser, Natura 2000 etc. som behövs i blankett C så hänvisar vi till respektive länsstyrelse där åtgärden kommer att genomföras. Kontakta oss gärna för kontaktpersoner på respektive länsstyrelse.

Projekt-PM skickas till: CEF.sekretariatet(at)trafikverket.se med kopia till per-olof.lingwall(at)trafikverket.se.

Eftersom att vi aktivt använder oss av ansökningsportalen TENtec (e-submission tool) begär vi tillgång till era ansökningar via TENtec.

ASR 2019

Den 31 mars 2019 är sista dag för redovisning av ASR 2019. Följande tidplan gäller för de svenska delarna i projekten:

 • 20 februari Utkast till ASR 2019 lämnas till CEF-sekretariatet
 • 4 mars Slutlig version av ASR lämnas till CEF-sekretariatet
 • 31 mars Sista datum för redovisning av ASR

För projekt som omfattar partners från flera medlemsländer, notera särskilt att datum för godkännande av respektive medlemslands transportministerium inte heller för ASR är samordnat. Kontakta oss gärna för kontaktpersoner på berörda ministerier.

ASR skickas till CEF-sekretariatet på nedanstående e-postadress:
CEF.sekretariatet@trafikverket.se med kopia till per-olof.lingwall(at)trafikverket.se.

Utlysningen 2018 – 2018 CEF Transport Call

Den 24 oktober 2018 stängde årets utlysning inom CEF Transport. Utlysningen omfattade totalt 450 miljoner euro och har en inriktning mot the 3rd Clean Mobility Package och fokusering mot "cross-cutting objetives" mot digitalisering i transportsektorn, trafiksäkerhet (väg) och multimodalitet. Utlysningen är också koordinerad med telekom och energisektorerna inom CEF och särskilt CEF Telecom Cyber Security lyfts här fram. Utlysningen är inriktad på följande prioriteringar:

Rail interoperabilityERTMS European Rail Traffic Management)Safe and secure infrastructureInnovation and new technologiesITS (Intelligent Transport Services for Road)RIS (River information System)Multimodal logistics platforms

Totalt skickades 8 ansökningar med svenska partners in, inom områdena ERTMS, väg och sjöfart.

Beslut om vilka projektansökningar som beviljas bidrag förväntas under april 2019.

Utlysningen 2017 (CEF2017) – Transport Blending Call

På CEF-kommittémötet den 27 september 2018 föreslogs följande tre projekt med svenska partners för medfinansiering från den andra ansökningsomgången för CEF2017 Blending Call:

 • 2017-EU-TM-0166-W Cargo capacity upgrade and LNG bunkering. Swinoujscie – Ystad maritime link
 • 2017-SE-TM-0153-W Svealand Public Transport infrastructure roll-out for biogas and electric buses
 • 2017-EU-TM-0080-W BioLNG Euronet

Arbete med Grant Agreement pågår och vi förutser att dessa fastställs i år.

Ny CEF-förordning för perioden 2021-2027

Slutförhandlingar pågår för CEF-förordningen avseende budgetperioden 2021-2027. Budgetbeloppen ännu oklara och kommer att hanteras efter att förordningstexterna är klara. Förslagen till ny förordningstext vad avser de tekniska reglerna innebär inga större förändringar jämfört med den nuvarande förordningen. Den huvudsakliga fokusen har lagts på förordningens bilaga 1 där de geografiska prioriteringarna framgår. För Sveriges del ligger särskilt fokus på bland annat.:

 • förlängning av ScanMed-korridoren (inklusive vissa tekniska justeringar)
 • isbrytning
 • Inland Waterways (Trollhätte kanal)

Återstående frågor i den kommande CEF-förordningen kommer att vara CEF-budgetens omfattning och fördelning mellan traditionell infrastruktur och de horisontella prioriteringarna (till exempel ERTMS, ITS, Motorways of the Sea, RIS, SESAR). En stor fråga kommer också vara frågor kring militär mobilitet där EU-Kommissionen föreslagit en avsättning på totalt 6,5 miljarder euro i den kommande CEF-budgeten .

Kommande utlysning, CEF2020

CEF2020 kommer att vara den sista utlysningen inom gällande CEF-förordning och budgetperiod. Det är i skrivande stund högst oklart om inriktning och eventuella belopp för denna utlysning. Hur stor denna utlysning blir styrs i hög grand av eventuella återflöden från pågående CEF-projekt. Resultaten för ASR2019 kommer att ha en avgörande betydelse för detta. Vi kommer därför att ha mera information om denna utlysning till sommaren 2019.