Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion, CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Särskild information med anledning av coronaviruset

Med anledning av den situation som uppstått som följd av Coronavirus och Covid-19 har INEA skickat information till samtliga stödmottagare. Informationen om hantering av ansökningar, Grant Agreement, utbetalningar och ASR2020 finns också upplagd på INEA:s hemsida under Beneficiaries Info Point:

Beneficiaries Info Point (INEA:S webbplats) 

CEF2019 MAP

2019-års andra utlysning, CEF2019 MAP, öppnade den 16 oktober 2019 och ansökningen stängde den 26 februari 2020. Den 16 juli beslutade CEF-kommittén om vilka projekt för CEF-finansiering som valts ut. Resultatet för Sveriges del blev positivt, med 8 beviljade projekt:

 • SESAR Deployment Programme implementation 2019 - IOP Foundation
 • Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär-Naantali - (MoS Finnlink)
 • Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports
 • Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line
 • New East-Cost Line ,a railway study for a 40 km long section of double track between Gävle-Kringlan
 • The West Link - Kvarnberget railway tunnel
 • ERTMS On-board prototyping in Sweden 2020-2023
 • Sea Li-ion

CEF2019 Transport Blending Facility call

Ytterligare en utlysning öppnade den 15 november 2019. Detta är en ny typ av utlysning med lånefinansiering av Europeiska Investeringsbanken (EIB). Utlysningen kommer att vara öppen tills pengarna är fördelade, med första ansökningstillfälle den 14 februari och därefter varje kvartal (dock längst till mars 2021).

Total budget är 198 miljoner euro fördelat på prioriteringarna ERTMS och alternativa drivmedel. För mer information se INEA:s hemsida under Blending facility.
Blending facility (INEA:s webbplats)

Hur hanteringen kring ansökningar till denna utlysning ska gå till vad avser regeringens godkännande är inte helt klarlagt. Kontakta CEF-sekretariatet om ni är intresserade av denna utlysning.

CEF2020 Transport Call

Regeringen beslutade den 18 mars att tillstyrka fem svenska infrastrukturprojekt för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). CEF har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som syftar till att bland annat avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Utlysningen CEF 2020 MAP riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag. Utlysningen öppnade den 15 december och sista ansökningsdatum var den 22 mars 2021.

- Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningen skickas in till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Kostnaden för Sveriges ansökta projekt är cirka 47,8 miljoner euro varav den ena hälften söks i bidrag och den andra hälften är egenfinansiering. Totalt omfattade utlysningen en indikativ budget på totalt 200 miljoner euro varav 40 miljoner euro är reserverade för EU:s sammanhållningsländer.

Regeringen har tillstyrkt följande fem objekt:

 • Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
 • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
 • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
 • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
 • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.

Ny CEF-förordning för perioden 2021–2027

Innehållet CEF-förordningen avseende budgetperioden 2021-2027 är slutförhandlade. I och med att det nu finns en budgetöverenskommelse i EU väntas CEF-förordningen fastställas inom kort. Förslagen till ny förordningstext vad avser de tekniska reglerna innebär inga större förändringar jämfört med den nuvarande förordningen. Den huvudsakliga fokusen har lagts på förordningens bilaga 1 där de geografiska prioriteringarna framgår. För Sveriges del ligger särskilt fokus på bland annat:

 • förlängning av ScanMed-korridoren (inklusive vissa tekniska justeringar)
 • isbrytning
 • Inland Waterways (Trollhätte kanal)

CEF2019 Transport call – Projects on the Comprehensive Network

Utlysningen CEF2019 öppnade den 8 januari 2019 och sista ansökningsdag var den 24 april 2019. Utlysningen var relativt begränsad och omfattade totalt 100 miljoner euro fördelade på gränsöverskridande projekt på det övergripande nätet (comprehensive network) inkl. anslutningar till hamnar, samt åtgärder för minskat buller från godsvagnar på järnvägen.

Utfallet ur ett svenskt perspektiv blev positivt. Av totalt sju inskickade projektansökningar beviljades tre finansiering. Den 27 september 2019 beslutade CEF:s transportkommitté om att nedanstående projekt föreslås för finansiering:

 • YES – Ystad upgrading Efficiency and Safety of port logistic
 • Karlshamn for the next generation of large Ro-Pax vessels and provision of onshore power supply
 • Gävle Port-New electrified railway connection