Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2016 - stadsmiljöavtal

Under 2016 hölls två ansökningsomgångar för stadsmiljöavtalen, omgång 2 och omgång 3.

I den andra ansökningsomgången kom det in 26 ansökningar. Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till 19 kommuner. Stödet var på totalt 473 miljoner kr. I den tredje ansökningsomgången kom det in 16 ansökningar. Trafikverket fattade beslut om att ge stöd till fem kommuner och landsting. Stödet var på totalt 250 miljoner kronor.

Projekt som beviljats bidrag 2016 – Omgång 2
Kommun Åtgärder Motprestationer 2016-2018
Borås

Totalkostnad: 25,5 miljoner kr
Stöd: 12,75 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Kollektivtrafikkörfält Göteborgsvägen, Viared – Regementsgatan.

1. Ombyggnation av Västerlånggatan till gångfartsområde samt gång- och cykelbana.

2. 30 + 1100 bostäder planeras längs kollektivtrafikstråket.

3. Revidering av parkeringsnorm.

4. Bussterminal vid sjukhuset byggs om.

5. Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås.

6.  Utbyggnad av cykelbanor och mätpunkter

 

Eskilstuna

Totalkostnad: 8 miljoner kr
Stöd: 4 miljoner kr

Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

1. Busskörfält i centrum, delen Nygatan och Kyrkogatan.

1. Detaljplaner för antagande.
1.1 Nithammaren 8.
1.2 Skiftinge 1:1.
1.3 Vulkanen.
1.4 Valsverket.

2. Stadsläkning, utvecklingsplan område Skiftinge och Årby.
2.1 Skiftinge.
2.2 Årby.

3. Kollektivtrafikplan.

4. Testresenärskampanjer.

5. Gång- och cykelvägar.

Göteborg med Västragötalandsregionen

Totalkostnad: 58 miljoner kr
Stöd: 29 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Utveckling av bytespunkten Svingeln, delen hållplatsombyggnad och bussgata.

1. Utbyggnad av 50 bostäder, Friggagatan.

2. Gång- och cykelvägar, cykelparkering och rampombyggnad vid bytespunkt Svingeln.

3. Cykelväg utmed Martin Anderssons gata.

4. Pendelcykelstråk utmed E20 Alingsåsleden.

5. Cykeltorn för parkering av cyklar.

6. Ny trafikering Svingeln.

7. Cykelfartsgata Redbergsvägen.

8. Framtagande av fotgängarprogram, för antagande.

9. Framtagande av hastighetspolicy, för antagande.

Helsingborg

Totalkostnad: 23 miljoner kr
Stöd: 11,5 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Regional superbuss inklusive hållplats Lasarettet.

 

1. Utbyggnad av Lasarettet.

2. Cykelparkering vid hållplatser.

3. Parkeringsavgifter och zoner för parkeringsavgifter runt Lasarettet ses över.

4. Aktivt Mobility Management-arbete kring Lasarettets personal och besökare.

Jönköping

Totalkostnad: 54 miljoner kr
Stöd: 27 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Tre punktinsatser i BRT-stråk:
1.1 Anpassning av hållplatser till 24 meters-fordon, Torpagatan – Kungsgatan
1.2 Ny bro över hamnkanalen inklusive anslutningsvägar
1.3 Esplanadronellen i Huskvarana

1. Detaljplaner, bostadsbyggande.
1.1 Skeppsbron, 2300 bostäder.
1.2 Munksjöstaden, 1500 bostäder.
1.3 SAAB (Domherren), 260 bostäder.
1.4 Posten (Drotten).

2. Cykelåtgärder.
2.1 Cykelbro vid Munksjön förbi Bruuns magasin.
2.2 Cykelväg längs Skolgatan utanför reidenset.
2.3 Breddning av cykelväg längs Värnamovägen vid Ljungarumsskolan.
2.4 Ombyggnad av korsning på Herkulesvägen.

 Karlskrona
Totalkostnad: 70,1 miljoner kr

Stöd: 35,05 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Resecentrum Blekingegatan.

2. Ombyggnad Infartsled, kollektivtrafikanpassad.

3. Ny busshållplats Gullberna Park.

1. Bebyggelse centralt, ca 1000 lgh på Pottholmen etapp 1 och 2, 100 lgh klara till 2018.

2. Utbyggnad gång- och cykelvägar:
2.1 Dockegatan, Trossö.
2.2 Gullbernavägen, etapp 2.
2.3 Aniralitetsgatan, etapp 1.
2.4 Sunnadalsvägen, Marieberg.
2.5 Stålvägen.
2.6 Lallersteds gata, Gullberna.
2.7 Hultvägen, Gullberna.
2.8 Vedebygatan, Vedeby.
2.9 Johannesbergsvägen, Rödeby.

3. Ny hastighetsplan för Karlskrona.

4. Ny parkeringsstrategi.

5. Nysatsning kollektivtrafiken.

6. Pendlarparkering Rödeby

Kungsbacka  
Totalkostnad: 42 miljoner kr

Stöd: 16 miljoner kr

Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

1. Hede station, stationshuset.

1. Planprogram Voxlöv/Tölö, 2000 bostäder.

2. Detaljplan Björkris 2, 500 bostäder.

3. Gång- och cykelvägar i de nya områdena.

4. Framtagande av parkeringsstrategi.

Kungälv med Västragötalandsregionen 
Totalkostnad: 33 mkr

Stöd: 16,5 mkr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1.1 Busskörfält på Konghällavägen och Uddevallavägen.
1.2 Infrastrukturåtgärder (kollektivtrafik) för angöring till resecentrum.

2. Elbusskoncept.

1. Byggnation område resecentrum.

2. Omvandling nuvarande busstation, antagen plan.

3. Kongahälla inklusive miljöprogram.

4. Utbyggnad gång- och cykelvägar.

5. Hastighetsöversyn.

6. Trafikstrategi och parkeringsnorm.

7. Kombinerad mobilitet

Linköping   
Totalkostnad: 19,5 miljoner kr

Stöd: 9,75 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. 27 kollektivtrafiksignaler inom tätorten utmed kollektivtrafikens stomlinjenät.

2. Bussgata korsningen Järnvägsgatan – Sveagatan samt anläggande av busshållplatser.

1. Vallastaden 2017, en ny och levande stadsdel mitt i staden.

2. Bostadsbyggande etapp 1 Östra Vasastaden.

3. Ytterligare detaljplan för bostadsbyggande.

4. Projekt smarta resan (MN-projekt).

5. Bike and Ride (MM-projekt).

6. Projekt Trafik och miljö i skolan (MM-projekt).

7. Pendelscykelstråk.

8. Nya boendeparkeringsområden enligt ny parkeringspolicy ”Parkering för ett rikare stadsliv”.

9. Genomförande av hastighetsplan i Linköping.

10. CO2-neutralt Linköping till 2025.

Malmö

Totalkostnad: 70 miljoner kr
Stöd: 35 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Infrastrukturåtgärder för elbussar i Malmö stadstrafik.

2. Införande av MalmöExpressen 2.

1. Framtagande av långsiktig kollektivtrafikstrategi.

2. Fortsatt utbyggnad av hyrcykelsystemet, kopplat till kollektivtrafikknutpunkter.

3. Framtagande av parkeringsöversyn

Norrköping
Totalkostnad: 77, 259 miljoner kr

Stöd: 38,13 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Spårväg ”Ljuralänken”.

1.Detaljplaner/ bostadsbyggande, ca 540 lägenheter.

2. Signalprioritering av Östra promenaden.

3. Cykelhänvisning, tydliggörande av huvudstråk.

4. Ny cykelväg genom Ljura vid ”Ljurafältet”.

5. Ny cykelväg, Värmlandsgatan  - Norr tull.

6. Cykelfrämjande åtgärder (pumpar, cykelparkering mm).

7. Cykelfrämjande åtgärder (pumpar, cykelparkering mm).

8. Förbättring av huvudcykeltråket Olai Kyrkogatan vid Hamngata.

9. Spårvägspassage Norra promenaden – Värmlandsgatan, korsning med gång- och cykelväg.

10. Avstängning av Hagebygatan för biltrafik.

11. Upprustning av Kristinaplatsen

Nyköping

Totalkostnad: 7,250 miljoner kr
Stöd: 3,625 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Upprustning, tillgänglighetsanpassning och utökning till dubbla busslägen, gäller hållplatserna Västra Trädgårdsgatan, Försäkringskassan och Lasarettet.

2. Nybyggnation av hållplatserna Järnvägsgatan (Teatern), Hamnvägen (Fruängen), Gripsholmsparken och Stora torget

1. Detaljplan för Oppeby gård 1:5 (500 lägenheter).

2. Uppdrag om utvärdering och förbättring av Nyköpings stadstrafik – översyn av kollektivtrafikens stråk.

Stockholm med Stockholms läns landsting
Totalkostnad: 5,5 miljoner kr

Stöd: 2,75 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2016

1. Prioritering i trafiksignaler, stombusslinje 2 och 3.

2. Ökad prioritering i gaturummet, stombusslinje 2 och 3.

3. Busskörfält vid trafikplats Gubbängen, väg 73 och 229, delen där Stockholms stad är väghållare

1. Hagastaden, tre detaljplaner för 3500 lägenheter.

2. Kvarteret Persikan, detaljplan för ca 1170 lägenheter.

3. Gång- och cykelbana för Stallgatan.

4. Etapp 1 i Hastighetsplanen genomförd.

5. Framtagande och genomförande av Parkeringsplan.

6. Söderstaden, program för 3000-4000 nya bostäder.

7. Farsta, Gubbängsmotet – ombyggnad av gång- och cykelväg.

Trollhättan
Totalkostnad: 8 miljoner kr

Stöd: 4 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Ombyggnad av bussläge och plattformar på Drottningtorget och närliggande delar av Drottninggatan samt ombyggnad av busskörfält i anslutning till busshållplatserna.

2. Anpassning och ombyggnad av Stallbacketerminalen.

1. Planarbete för Nya Älvstaden.

2. Gång- och cykelbro vid Innovatum.

3. Gång- och cykelbana Åkersjövägen.

4. Gång- och cykelbana Sjuntorp-Glöse mosse.

5.  Planeringsarbete för hela Drottningtorget.

6.  Parkeringsprogram.

7.  Kollektivtrafikplan.

8. Cykelpool – cykeluthyrning.

9.  Fordonsstrategi tjänstebilar.

10. Handlings/kommunikationsplan för överenskommelse Cykelpendling.

11. Aktivaste arbetsplatsen.

Umeå

Totalkostnad: 99,5 miljoner kr
Stöd: 49,75 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Kollektivtrafiknod Vasaplan.

2. Förbättrad kollektivtrafik utmed stomlinje 1 i Umeå tätort (BRT-åtgärder).

1. Detaljplaner för antagande.
1.a Olofsdal/Stadsliden 6:2, 500 bostäder.
1.b Olofsdal/Stadsliden 6:3, 1000 bostäder.
1.c Liljansberget, 2000 bostäder.
1.d Professorn 2, 60 bostäder.
1.e Guldskrinet 1, 100 bostäder.
1.f Kv. Resenären, 100 bostäder.
1.g Magistern 1, 240 bostäder.
1.h Kv Frigg, 150 bostäder.
1.j Umeå 5:1 m.fl., 60 bostäder.

2. Utbyggnad gång- och cykelvägar:
2.a Gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna.
2.b Gång- och cykelbana Östra Prinsgatan.
2.c Gång- och cykelbana Skärvstensgatan-Mariehemsvägen.
2.d Gång- och cykelbana Skärvstensgatan.
2.e Gång- och cykelbana Istidsgatan.
2.f Gång- och cykelbana Glaciärgatan.
2.g Breddning av Ho-Chi-Minh.
2.h Gång- och cykelbana Assistentvägen, sträckan Studentvägen-Lärarestråket.

3. Förbättrad kollektivtrafik utifrån kollektivtrafikplanen.

4. Cykelparkeringar.

5. Program:
5.a Cykeltrafikprogram.
5.b Fotgängarprogram.
5.c Kollektivtrafikprogram.

6. Parkeringsprogram följs i all verksamhetsutövning.

7. Cykelkarta

Uppsala

Totalkostnad: 241,635 miljoner kr
Stöd: 120,817 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Nybyggnad av kollektivtrafikgata genom Ulleråker.

2. Bro för kollektivtrafik över Kungsängsleden.

3. Utbyggnad av kollektivtrafikkörfält i befintligt gatunät, Lägerhyddsvägen – Sjukhusvägen.

4. Utbyggnad av separata kollektivtrafikkörfält i befintligt gatunät, Sjukhusvägen.

5. Utbyggnad av separata kollektivtrafikkörfält i befintligt gatunät, Munkgatan – Bäverns gränd.

6. Anläggning av stationsliknande hållplatser, 7 st.

7. Genomförande av handlingsplan för förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad. Enklare utförande av åtgärd kollektivtrafikkörfält Lägerhyddsvägen - Sjukhusvägen (se punkt 3 ovan) utgår ur handlingsplanen.

1. Nytt linjenät.

2. Framtagande av detaljplaner och bostadsbyggande (ca 9000 bostäder).

3. Sveriges bästa cykelstad – ca 100 åtgärder.

4. Snabbcykelleder.

5. Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun, genomförs löpande.

6. Genomförandeplan för nya hastigheter.

7. Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.

Västerås
Totalkostnad: 52 miljoner kr

Stöd: 26 miljoner kr

Startpunkt: 2017
Slutpunkt: 2018

1. Kopparbergsvägen (Öster Ringvägen - Knutsgatan) - Ny utformning av gatan som möjliggör dubbelriktad busstrafik.

2. Välljärnsgatan, Bäckby centrum – genare sträckning för busstrafiken samt ny central hållplats i Bäckby centrum.

3. Pilgatan (Björkvägen - Retortgatan, inklusive korsningen Pilgatan/Malmbergsgatan/Björkövägen) - ombyggnad till framtida BRT-lösning.

4. Trimningsåtgärder på hållplatser.

1. Utbyggnad av gång- och cykelvägar  och kollektivtrafik utöver det som stöd söks för:
1.1 Felande belysningslänkar resp. felande länkar m.m. i gång- och cykelnätet åtgärdas.
1.2 Hastighetssäkring av gång- och cykelpassager.
1.3 Utbyte av belysning i bostadsområden (väg + GC) resp. på trafikleder.
1.4 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder.
1.5 Upprustning av hållplatser inklusive tillgänglighetsanpassning.
1.6 Underhållsbeläggning.
1.7 GC-banor på Västra Kyrkogatan och Skolgatan.

2. Implementering av framtaget parkeringsprogram samt nya parkeringsriktlinjer med sänkta parkeringstal.

3. Bostadsbyggande, ca 1000 lägenheter per år.

Växjö
Totalkostnad: 45,55 miljoner kr

Stöd: 22,775 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Bussgator vid nya resecentrum.

2. Reversibelt kollektivtrafikkörfält på Sandsbrovägen.

3. Kollektivtrafikkörfält på Storgatan.

4. Kollektivtrafikkörfält på Liedbergsgatan.

5. Hållplatspaket (15 hållplatser).

6. Signalprioritering, korsning Kungsgatan och Norra Esplanaden.

7. 40 skyltar för realtids- och störningsinformation.

1. Framtagande av detaljplaner och bostadsbyggande i Stationsområdet, Hovshaga centrum, Bäckaslövsgärdet, Arenastaden och Välle broar.

2. Transportplan Växjö.
2.1 Ta fram en trafikplan som beskriver priotiteringen av olika gator och vägar för olika fordonsslag i staden.
2.2 Utredningar om att stärka de regionala stråken för buss och tågtrafik.
2.3 Trafikera nya exploateringsområden från start med kollektivtrafik.
2.4 Genomföra mindre framkomlighetsåtgärder för busstrafiken (optimering av signaler mm).
2.5 Investera i bättre cykelparkeringsmöjligheter vid de viktigaste hållplatserna.
2.6 Ta fram en cykelvägsplan för att prioritera vilka investeringar som behövs de närmaste fem åren för att utveckla cykelinfrastrukturen.
2.7 Genomföra större delen av cykelinvesteringens brister för att förbättra den befintliga cykelinfrastrukturen.
2.8 Erbjuda rådgivning till stora arbetsplatser med erbjudande om Mobility Management åtgärder.
2.9 Kampanjer för att inspirera till mer hållbara resor, testresenärer.
2.10 Resekort för kommunala tjänster.

3. Cykelåtgärder (test av lösning med förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister genom cirkulationsplatser).

4. Parkeringsstrategi, parkeringstal.
4.1 Utveckla ett parkeringsinformationssystem - leder till mindre söktrafik.
4.2 Ta fram en cykelparkeringsplan.
4.3 Inventera behov av cykelparkering vid hållplatser och åtgärda de högst prioriterade.
4.4 Arbeta fram nya parkeringstal och parkeringsnormer.

5. Slutföra åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket angående framtidens trafiksystem i Växjö stad.

Örebro
Totalkostnad: 17,615 miljoner kr

Stöd: 8,808 miljoner kr

Startpunkt: 2016
Slutpunkt: 2018

1. Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler.

2. Bussgata Ladugårdsängen.

1. Detaljplan framtagen och bostadsbyggande i Södra Ladugårdsängen.

2. Detaljplan Österport, för antagning.

3. Utbyggnad av gång- och cykelåtgärder:Termikgatan, Karlsdalsallén, Klaffgatan, Rotorgatan, Kabingatan, Pilotgatan, Gyrogatan, Stenbackevägen.

4. Utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik: Rudbecksgatan, delsträcka kv. Gasugnen och Trädgårdsgatan.

5. Ny parkeringsnorm, kontinuerligt arbete.

6. Parkeringsavgifter till MM-åtgärder.

7. Revidering av handlingsplan för Stadens byggande.

 

Projekt som beviljats bidrag 2016 – Omgång 3
Kommun/landsting Åtgärder Motprestationer
Hörby    
Totalkostn: 34,5 mkr

Stöd: 17,25 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2018 Slutpunkt: 2018

1.Övergripande åtgärd
2.Ringsjövägen mellan väg 13 och Kommunistergatan
3. Stationsläge Kommunistergatan
4. Ringsjövägen mellan Stationsläge Kommunistergatan och Gamla torg
5. Stationsläge Gamla torg
6. Omdisponering av gaturummet på Storgatan
7. Ombyggnation av korsning Kungsgatan/ Storgatan

1.Förtätning av bostäder i flerbostadshus i direkt anslutning till stråket i norr, för antagande
2. Utbyggnad av bostäder i nordöstra delen av Hörby tätort, för antagande
3. Detaljplan med möjlighet för verksamheter och handel att etablera sig i nordvästra delen om Hörby busstation,  för antagande
4. Gång- och cykelplan som konkretiserar viktiga länkar som behövs mellan stationslägena
5.Tillgänglighetsplan, för antagande
6. Anpassning till nya jämna hastighetsgränser
7. Parkeringsstrategi
8. Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
9. Mobilitetsplan för Skåne
10. Innehållet i stationen
11. Översyn av miljön runt stationslägena samt omdisposition av torgyta för att underlätta bytet mellan olika transportslag med huvudfokus på buss, gång och cykel; område för elfordonsladdning.

Landskrona stad

   

Totalkostn: 54 mkr Stöd: 27 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: hösten 2016 Slutpunkt: 2018

1. Laddinfrastruktur
2. Framkomlighetsåtgärder utmed stadsbusslinjerna t.ex. egen bussgata Weibullsholm samt egna busskörfält vid Östervångsplan
3. Förbättrad angöring för busstrafik vid Landskrona station för att utveckla stationen som bytespunkt

1. Arbeta efter genomförandeplanen som ingår i ”Strategi för attraktiv kollektivtrafik för Landskrona stad"
2. Utbyggnad av cykelvägar inom ramen för Cykelplanen (2015)
3. Förverkligande av Parkeringsplanen (2016)
4. Implementera åtgärder för minskat buller enligt Bullerprogram som är pågående

Skellefteå

   

Totalkostn: 27 mkr Stöd: 13,5 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: 2016 Slutpunkt: 2018

1. Anläggning av tankplats för stadsbussar, privata och kommunala fordon
2. Ny centrumbusshållplats Skellefteå centrum

1. Bostadsbebyggelse Centrala stan, förtätning (1200 bostäder)
2. Pågående detaljplanearbete inom Skellefteå:
2.1 Falkträsket, ca 70 villatomter
2.2 Kvarteret Renen/Strömsör, ca 200 bostäder
2.3 Anderstorpsgården 3 och 4, ca 200 bostäder
2.4 Höder 7, ca 60 bostäder
2.5 Tandläkaren 3, ca 50 bostäder
2.6 Del av Getberget 6:1, ca 20 bostäder
2.7 Kapella 11, ca 30 bostäder
3. Antagna detaljplaner för bostäder:
3.1 Eriksberg, 70 villatomter
3.2 Kvarteret Heimdall, ca 30 bostäder
3.3 Kvarteret Aldebaran, ca 70 bostäder
3.4 Kvarteret Nipan, ca 50 bostäder
3.5 Höken 6, ca 35 bostäder
3.6 Kantgatan, Alhem, 5 villor eller radhus/parhus
3.7 Grunnan 1, ca 100 bostäder
4. Bygga ut och förbättra cykelvägnätet och skapa mer cykelparkeringar, utbyggnad på 3 km
5. Investering i fem nya elbussar
6. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser
7. Genomförande av hastighetsplan, antagen 2016. Arbeta med hastighetsändringar
8. Övergripande riktlinjer för parkering och parkeringsnorm
9. Ombyggnation av Kanalgatan, förstudie

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

Totalkostn: 370,3 mkr Stöd: 185,15 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: hösten 2016 Slutpunkt: 2018

 

1. Spårväg City
2. Tillgänglighetsanpassning Nybroplan
3. Test av plattformsbarriärer i tunnelbanan
4. Bussprioritering i trafiksignaler

1. Bostäder – anta detaljplaner för
1.a Kolkajen 1200-1400 bostäder
1.b Hagastaden 2, 350 bostäder
2. Bygga bredare gångbanor och nya cykelbanor på Klarabergsgatan
3. Ny cykelbana på Strömsbron och Stallgatan, mellan Skeppsbron och Nybroplan
4. Förbättrade cykellösningar på Skeppsbron
5. Två teststräckor ska byggas om med hastighetssäkring av gcm-passager på Rålambsvägen samt Bäckvägen/ Sparbanksvägen för att studera effekter av åtgärder på bl.a. restid och komfort
6. Bilfritt på Klarabergsgatan mellan Klara norra kyrkogata och Sveavägen
7. Nya busskörfält på Birger Jarlsgatan, Hamngatan, Norrlandsgatan och på Vasabron
8. Införa nya parkeringsavgifter i taxeområde 1-3 samt påbörja område 5
9. Införa HVO (Fossilfri biologisk diesel) i 20% av sjötrafiken i Stockholms län
10. Genomföra test med en ny elbuss med induktionsladdning som trafikerar linje 755

Värnamo

   

Totalkostn: 13,23 mkr Stöd: 6,615 mkr Stödnivå: 50 %

Startpunkt: feb 2017 Slutpunkt: 2018

 

1. Nya bussgator och hållplatser i Värnamo för att möjliggöra ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken
2. Signalreglerade korsningar
3. Ombyggnation av befintlig busstation för att skapa hållplatser för stadsbusstrafik i anslutning till resecentrum

1. Jönköpings länstrafik, med entreprenör, finansierar och införskaffar tre labbhybrider för den nya stadsbusstrafiken
2. Värnamo kommun tillsammans med Värnamo energi köper och installerar en laddstation för elbussar. Laddstationen har fått 50% statligt stöd genom Klimatklivet
3. Kommunen kommer att marknadsföra satsningen mot allmänheten och andra städer tillsammans med Jönköpings länstrafik och bussleverantören Volvo
4. Ett bostadsförsörjningsprogram
5. Årliga översyner och kompletteringar av kommunala gång- och cykelvägnätet.
6. Ny stadsbyggnadsvision, färdig och kommunicerad
7. Nya hastighetsbegränsningar har tillkommit i Värnamo kommun
8. Göra en parkeringsutredning inför ny parkeringsnorm.
9. En trafikstrategi håller på att tas fram där gång, cykel och kollektivtrafik kommer att lyftas fram
10. Region Jönköpings län åtar sig att innan 2025 att all kollektivtrafik ska vara drivna av näst intill 100% förnyelsebara drivmedel. År 2018 är målen för förnyelsebart drivmedel satt till 50% för regionbussar inklusive stadstrafik.