Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2018

Totalt har 46 ansökningar hanterats i stadsmiljöavtalens ansökningsomgång våren 2018, den femte i ordningen.

I denna ansökningsomgång är tiden för genomförande av åtgärder och motprestationer förlängd till år 2029, då stadsmiljöavtalen tilldelas 12 miljarder kronor i nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

12 ansökningar beviljades helt eller delvis stöd. Stödet via stadsmiljöavtalen uppgår till drygt 825 miljoner kronor fördelat på åren 2018-2023. Totalt sett beviljades 43 olika åtgärder stöd, varav 14 är inriktade på kollektivtrafik och 29 på cykeltrafik. Stödet till kollektivtrafikåtgärder i omgång 5 är 568,5 miljoner kronor och till cykelåtgärder är motsvarande siffra drygt 257 miljoner kronor. I de beviljade ansökningarna ingår över 100 motprestationer som ska genomföras av kommuner och landsting/regioner.

Två avtal är på över 100 miljoner kr. Båda ansökningar är gemensamma ansökningar för kommuner och landsting, vilket är något som uppmuntras inom stadsmiljöavtalen. Lidingö stad och medsökande Stockholms läns landsting och Stockholms stad beviljas stöd på 343,5 miljoner kronor för Lilla Lidingöbron. Stockholms läns landsting och medsökande Stockholms stad beviljas 249,67 miljoner kronor i stöd för bland annat cykelåtgärder och tvärbanans Kistagren. 

Beviljade ansökningar våren 2018 (omgång 5) med ingående åtgärder, motprestationer, stöd (tkr) samt avtalens sluttidpunkt

Kommun/landsting Åtgärder Motprestationer Stöd(tkr) Avtalets Sluttidpunkt
Borås 

1. Byggnation av 2,8 km gång- och cykelväg längs Viaredsvägen

2. Byggnation av gång- och cykelväg Åsbogatan - Söderbrogatan

1. Program för Kv. Ulysses, 100 bostäder, för antagande
2. Detaljplan Viskaholm 2, 400 bostäder, för antagande
3. Detaljplan Järnvägen 4:2, 100 bostäder, för antagande
4. Detaljplan Tranan 2, 30 bostäder, för antagande
5. Gång- och cykelväg St. Michelsgatan-Kärrgatan Gösslösavägen, 0,7 km
6. Gång- och cykelväg Kyrkvägen, delen Prästliden- Dammgatan, 1 km
7. Gång- och cykelväg Bockasjögatan, 0,8 km
10. Timglashållplats Byttorps torg
11. Tillgänglighetsanpassning av 10 hållplatser längs linje 2
12. Ombyggnad av Lilla Brogatan till gångfartsområde
13. Västerbrogatan, byggnation av gångstråk längs Viskan
15. Parkeringsledningssystem
18. Prioritering av buss i trafikljus; etapp 1 Kungsleden och i etapp 2 övriga trafikljus
19. Mobility management, exempel vintercyklisten

4 250 2022
Eskilstuna

1. Kunskapsstråket

1. Detaljplan Nötknäpparen ca 50-80 bostäder, för antagande
2. Detaljplan Vagnmakren 40 bostäder, för antagande
3. Detaljplan Vägbrytaren ca 30-50 bostäder, för antagande
4. Cykelbana Lasarettsgatan, 0,25 km
5. Cykelbana Sundbyvägen, 1 km
7. Cykelbana Uttermarksgatan, 0,7 km
8. Cykelbana Östergatan, 0,3 km
10. Cykelbana Eskilstatan, 0,4 km
11. Cykelparkeringar centralt (Smörparken samt i anslutning till nya högskolan)
12. Cykelpumpar centralt (minst 3 st placeras i anslutning till cykelbanor
13. Cykelreparationsstation centralt
14. Realtidssystem för kollektivtrafiken på större hållplatser
15. Framtagande av parkeringsstrategi

20 500 2021
Helsingborgs 

2. Gång- och cykelbro till Oceanhamnen (exklusive ramp)

2. Detaljplan nästa etapp Oceanhamnen, 230 bostäder, för antagande
5. Centrumcykelstråket längs Södra Storgatan, Norra Storgatan och Fågelsångsgatan utvecklas för att avlasta Helsingborg C från genomgående cykeltrafik

39 500 2023
Hudiksvalls kommun

1. Cykelvägnät i den nya stadsdelen Kattvikskajen

1. Detaljplan för Kattvikskajen, minst 450 bostäder. Utveckling av ny funktionsblandad stadsdel med boende, arbetsplatser och service nära centrum och resecentrum, för antagande.
2. Gångfartsområden i stadsdelen Kattvikskajen på grändgator samt skapande av hållplatslägen för kollektivtrafik i stadsdelen Kattviks-kajen

3 650 2022
Lidingö  1. Projekt Lilla Lidingöbron

1. Lidingö centrum (flera detaljplaner), 300 bostäder, för antagande
2. Detaljplan Härjedalen, 40 bostäder, för antagande
3. Högsätra (planprogram med flera detaljplaner), 500 bostäder, för antagande
4. Planprojekt Torselden, 30 bostäder, för antagande
5. Planprojekt Villa Brevik, 12 bostäder, för antagande
6. Separerad gång- och cykelväg på Islinge hamnväg, 0,5 km
7. Gc-väg Norra Kungsvägen, 1,25 km
8. Gc-koppling centrum (Lejonvägen och Odenvägen), 0,8 km
9. Gc-väg Bodalsvägen, 0,9 km
10. Ny enkelriktad cykelbana på södra sidan av Brobergsgatan, 0,5 km
11. Genomförande av hastighetsplanen, omskyltning samt fysiska anpassningar i trafikmiljön, resterande två etapper: Området runt Herserud, Baggeby och Larsberg samt Området runt Skärsätra, Mölna, Stockby och Koltorp
12. Tre stycken förnyade hållplatser (varav en helt ny) för pendelbåtar med nya bryggor och tillgänglighetsanpassning och förbättrad på- och avstigning
13. Förstudie för ny planskild korsning i Skärsätra där Lidingöbanan korsar Södra Kungsvägen
14. Införande av boendeparkering
15. Infartsparkeringar/ pendelsparkeringar, Kalvhagsvägen och Norra Kungsvägen vid Dalängen
16. Lånecyklar
17. Res smart
18. Införa 50 % HVO inom SLL:s upphandlade sjötrafik i Stockholms län
19. Anta en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

343 500 2027
Linköping

1. Cykelväg längs Brokindsleden
2. Cykelväg längs Ålerydsvägen
4. Cykelväg längs Södra Stånggatan
5. Cykelparkering under torg nya simhallen
6. Cykelparkeringshus vid Universitetssjukhuset
7. Cykelparkering Pusslunden
8. Gång- och cykelbro ”Emriks bro”

1. Detaljplan Innerstaden, Folkungavallen etapp 1, 500 bostäder, för antagande
2. Detaljplan Skäggetorp, Guldfisken 10, 150-200 bostäder, för antagande
3. Detaljplan i Vimanshäll för Tändspolen 1 (Älgvägen), 150 bostäder, för antagande
4. Detaljplan Berga, Lantvärnsmannen 1 med flera, 200-450 bostäder, för antagande
5. Stadsbyggnadsprojekt i Berga för del av Smedstad 1:4, del 1, förslag på utformning av kvartersmark
6. Detaljplan vid Ekholmsvägen i Norra Ekholmen, Risgrynet 1 och 2 med flera, 200 bostäder, för antagande
8. Påverkansåtgärder kommunen
9. Påverkansåtgärder Region Östergötland

44 625 2021
Nacka kommun, medsökande Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

1. Stadsgata i Sickla nära kollektivtrafikknutpunkt

2. Bussterminal Orminge centrum

1:1 Detaljplan för bostäder i kollektivtrafiknära läge (Nobelberget) – 550 bostäder
1:2 Detaljplan för bostäder i kollektivtrafiknära läge (Norra Nobelberget) – 250 bostäder, för antagande
1:3 Detaljplan för kontor och verksamheter i kollektivtrafiknära läge (Sickla stationshus), för antagande
1:4 Nobelstråket – korsande GC-bana, 200 m
1:5 Minsta möjliga körfältsbredd på Sickla industriväg som möjliggör busstrafikering
1:6 Genomgående gång- och cykelbanor i korsningar längs med Sickla industriväg.
2:1 Detaljplan för bostäder i kollektivtrafiknära läge (Nybackakvarteret) – 330 bostäder, för antagande
2:2 Detaljplan för bostäder i kollektivtrafiknära läge med verksamheter i bottenvåning, parkeringshus för infartsparkering samt cykelparkering (Knutpunkten) - 450 bostäder, för antagande
2:3 Gång- och cykelstråk genom Orminge centrum
2:4 Anta en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
2:5 Införa 50 % HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) inom landstingets (SLL:s) upphandlade sjötrafik i Stockholms län
42 430 2025
Solna stad

1. Anläggande av 2 km cykelfält, Östervägen - S:t Angarsväg
2. Hagalunds arbetsplatsområde, 150 m cykelfartsgata, breddning ca 200 m av befintlig cykelbana, 2 korsningsåtgärder, beläggningsåtgärder
3. Tritonvägen, 200 meter ny dubbelriktad cykelbana med tillhörande belysningsåtgärder. Framkomlighetsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder i en korsningspunkt. Borttagande av ett körfält på en sträcka av 50 meter. Signal- och korsningsåtgärder tillsammans med Syndbybergs stad.
4. Bergshamra skolan, Hastighetssäkrande åtgärder för skolvägar kring och i anslutning till Bergshamraskolan genom farthinder alternativt avsmalning av väg nära övergångsställe. Säkerställa trygg GC-väg intill skolområdet.
5. Råsunda skola, hastighetssäkrande åtgärder för skolvägar kring och i anslutning till Råsunda skola genom hastighetsgupp alternativt avsmalning av väg nära övergångsställe. Säkerställa trygg GC-väg intill skolområdet.

1. Detaljplan kv Banken, ca 400 st bostäder på befintligt parkeringsdäck, med inslag av lokaler i bottenvåning, för antagande
2. Detaljplan kv Tomteboda, ca 250 st lägenheter, ytor för handel samt plats för en förskola bottenvåning, för antagande
4. Detaljplan kv Farao m.fl., ca 600 st bostadslägenheter och andra lokaler, för antagande
5. Utbyggnad av cykelvägnätet utifrån ”Genomförandeprogram för Solna stads cykelplan” (Märstastråket och huvudcykelstråk 1 Karlberg-Solna strand)
6. Tillgänglighetsåtgärder och upprustning busshållplatser (Frösundaleden nära Solna station riktning västerut och österut)
7. Insatser på Gc-vägar och gångytor (Ny belysning på Gc-väg längs Björnstigen vid Bergshamraskolan, längs Bygatan mot Göran Perssons väg och Bergshamra bron)
8. Utreda förutsättningar för prioritering av kollektivtrafik i korsningar
9. Framtagande av parkeringsstrategi
10. Trygghetsskapande åtgärder i Gc-tunnlar (Ny belysning och utbyte av ytskikt till ljus kakel Gc-tunnel i Hagalund under korsning Hagalundsgatan/ Frösundaleden, Ny belysning och utbyte av ytskikt till ljus kakel GC-tunnel i Skytteholm under frösundaleden vid Solnahallen, Ny belysning och ytbyte av ytskikt till ljuskakel för GC-tunnel i Huvudsta under Armégatan vid Tallbackaskolan)
11. Beläggningsunderhåll GC-vägar

5 300 2020
Stockholms läns landsting, medsökande Stockholms stad

1. Vasagatan etapp 2
2. Stombuss 172 och 173
3. Stombuss 1-4, etapp 2
4. Hässelbystråket, cykel
5. Torsgatan, cykel
6. Spångavägen, cykel
7. Tvärbanans Kistagren
9. Entré Slussen

1. Fokus Skärholmen, fyra detaljplaner med tät stadsbebyggelse i regionala stadskärnan Skärholmen/ Kungens kurva – 3500 bostäder, för antagande.
2. Odde 1 m fl i Kista, detaljplan med tät stadsbebyggelse i regionala stadskärnan Kista -Sollentuna-Häggvik – 2000 bostäder, studentlägenheter, verksamheter och förskolor, för antagande
3. Pendlingscykelstråk utmed Örbyleden – 0,7 km
4. Pendlingscykelstråk utmed Flatenvägen – 1,1 km.
5. Genomföra hastighetsplanens omskyltning och trafiksäkerhetsåtgärder kopplade till hastighetsplanens delområde 2.
6. Cykelparkering Bygga 2000-2700 cykelparkeringsplatser på allmän platsmark, utspridda i hela Stockholms stad i enlighet med cykelplanen
7. Anta handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad.
8. Anta en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
9. Införa 50 % HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) inom landstingets (SLL:s) upphandlade sjötrafiken i Stockholms län

249 670 2022
Söderhamns kommun

1. Bygga tre nya gång- och cykelbroar över Söderhamnsån och stärka landfästen
2. Bygga om Norra Hamngatan till stadsgata med lägre hastighet
3. Bygga om Södra Hamngatan till en stadsgata och utveckla busshållnoden Jernbron

2. Detaljplan Södra Hamngatan, 40 bostäder, för antagande
3. Detaljplan Köpmantorget, 30 bostäder, för antagande
4. Detaljplan Skepparen, 30 bostäder, för antagande
5. Upprustning av gång- och cykelbana från Söderhamnsproten till Centrum
6. Ny trafikstrategi

5 702 2022
Ängelholms kommun 2. Sammanhängande gång- och cykelvägar i stationsområdet

1. Detaljplan Sockerbruket, 240 bostäder, för antagande
2. Detaljplan Betvågen, 117 bostäder, för antagande
3. Detaljplan Körsbärsträdet 5 och 6, 130-200 bostäder, för antagande
5. 1,1 km gångbana separerad från biltrafik
6. Utformning av gaturummen i stationsområdet för att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik
7. Genomförande av parkeringsstrategi för Stationsområdet etapp 1

6 250 2025
Östersunds kommun

1. Gång- och cykelbro vid Östersunds centralstation
2. Signalprioritering för kollektivtrafiken a, korsningen Gränsgatan - Kyrkogatan
3. Signalprioritering för kollektivtrafiken b, korsningen Ringvägen-Gränsgatan
4. Signalprioritering för kollektivtrafiken c, korsningen Kyrkgatan - Färjemansgatan
5. Signalprioritering för kollektivtrafiken d, korsningen Rådhusgatan - Samuel Permans gata
6. Infrastrukturåtgärd kollektivtrafik, breddning innerkurva i korsningen Stuguvägen - Erikslundsvägen
7. Elektrifiering på Frösön, inklusive 2 hållplatser
8. Cykelväg a – Bergsgatan (sträckan Hjälmtorpet/Per Magners väg – Frösöbron)
10. Cykelväg c – Krondikesvägen
11. Cykelväg d – Frösövägen via Mjällbyvägen till Fritzhemsgatan – fram till Nybovägen
12. Cykelväg e – Frösövägen via Trädgårdsvägen – till Fritzhemsgatan

1. Tegelplan, 150 bostäder, för antagande
2. Blomstergården, 500 bostäder, för antagande
4. Storsjöstrand etapp 2, 230 bostäder, för antagande
5. Lövsta 80 bostäder, för antagande
6. Valla, 120 bostäder, för antagande
7. Gc-överfart Önevägen vid Valla centrum
8. Gc-överfart Mjällevägen vid fd Statoil
9. Gc-överfarter på Fagerbacken
10. Gc och park stadsdel norr
11. Parkeringsledningssystem för minskad söktrafik

60 300 2022
Summa     825 677