Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2019 – stadsmiljöavtal

Trafikverket har beviljat, helt eller delvis, stöd till 17 av 27 ansökningar om stadsmiljöavtal i ansökningsomgång 6. Stödet uppgår till 1,5 miljarder och går till kollektivtrafik-, cykel- och kombinerade kollektiv- och cykeltrafikåtgärder.

Totalt omfattas åtgärder för nära 4 miljarder. I avtalen ingår motprestationer, som är andra åtgärder än de som stöd sökts för. I de beviljade ansökningarna handlar motprestationerna t ex om detaljplaner för bostadsbyggande, kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt Mobility Management-aktiviteter.

Tre av avtalen är på över 100 miljoner. De gäller ombyggnation av Vikenförbindelsen i Karlstad, ny bussterminal i Slussen i Stockholm, och Gena gång- och cykelkopplingar till norra Ön med mera i Umeå.

Stöd beviljas till Bollnäs, Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen, Järfälla med Stockholms läns landsting, Jönköping, Karlstads kommun, Karlstads kommun med Region Värmland, Katrineholm, Kungsbacka, Landskrona, Linköping, Lomma, Malmö, Norrköping och Östgötatrafiken, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen med Stockholms stad, Trollhättan, Umeå, samt Ystad med Region Skåne/Skånetrafiken.

1§ För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns medel för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner och landsting för åtgärder som i städer som leder till

  1. ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller
  2. hållbara godstransportlösningar.*
    Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaster och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås.

* Notering: åtgärder för hållbara godstransporter är aktuellt först i nästa ansökningsomgång.

Nedan finns en förteckning över beviljade avtal där sökanden framgår samt åtgärder som beviljats stöd, ingående motprestationer, sluttid och beviljat stöd (tkr).

Beviljade ansökningar vintern 2018-2019 (omgång 6) med ingående åtgärder, motprestationer, stöd (tkr) samt avtalens sluttidpunkt

Kommun/
landsting
Åtgärder Motprestationer Stöd(tkr) Avtalets Sluttidpunkt

Bollnäs

1 Bollnäs C
1:1 Nytt resecentrum - centrumhållplats för bussar, bussplan, angöringssluss till väntsal, gc-anslutningar inom resecentrum, cykelparkering med tak
1:2 Apoteksgatan - 165 m cykelprioriterad gatuombyggnad, 2 säkra passager
1:3 Nygatan - 2 hållplatser med väderskydd inkl. anpassning till befintliga gc-vägar
1:4 Odengatan - 395 m cykelprioriterad gatuombyggnad
1:5 Järnvägsgatan - 2 hållplatser med väderskydd inkl. anpassning till befintliga gc-vägar
2 Bollnäs väst (ca 2 km gc-väg, 1 säker passage, 8 hållplatser, 1 korsningsåtgärd)
2:1 Sjukhusvägen - gc-väg och 2 hållplatser
2:2 Hamre – gc-väg
2:3 Läroverksgatan - gc-väg
2:4 Björkhamregatan, söder om Sjukhusvägen - gc-väg och 4 hållplatser
2:5 Hedgatan - gc-väg
2:6 Fabriksgatan - gc-väg, passage och 2 hållplatser
3 Bollnäs norr (ca 180 m gc-väg, 440 m bussgata, bärighetshöjande åtgärder för kollektivtrafik, 5 nya hållplatser, 120 m anpassning av befintlig gata i anslutning till nu bussgata)
3:1 Ny bussgata 2 hållplatser
3:2 Vänortsvägen -bärighetshöjande åtgärder för kollektivtrafik, gc-anslutning, en ny hållplats och hållplatsåtgärder
3:3 Skogsvägen – bärighetshöjande åtgärder för kollektivtrafik och 2 hållplatser

Detaljplan Domaren 8, 30 bostäder, för a1 Detaljplan Domaren 8, 30 bostäder, för antagande
3 Detaljplan för del av Bro 5:10, 4:1, 5:6 och Heden 4: 114, 30 bostäder, för antagande
7 Implementering av parkeringsstrategi
7.1 Införa p-avgifter på attraktiva p-platser i centrumkärnan
7.3 4 cykelparkeringar som placeras vid strategiska målpunkter, med möjlighet till laddning av elcyklar samt pumpanordningar
7.3a På gärdet i anslutning till idrottsplan samt sim- och sporthall
7.3b Vid brotorget
7.3c Vid stadshusparkeringen
7.3d Norr om Järnvägsgatan
8 Uppföljning och revidering av kommunens resepolicy, för antagande
9 Trafikstrategi, för antagande
10 Cykelplan, för antagande

48 480

2026

Göteborgs stad & Västra Götalandsregionen

1 Engelbrektslänken – ny spårvägslänk mellan Södra Vägen och Skånegatan

1 Engelbrektsgatan, cykelbana mellan Södra Vägen och Skånegatan (0,4 km)
2 Södra Vägen, flytt av cykelbana mellan Berzeliigatan och Olof Wijksgatan (0,13 km)
3 Sten Sturegatan, uppgradering av befintliga cykelbanor eller sträckor i blandtrafik (2*0,75 km)
4 Engelbrektsgatan, cykelbana mellan Aschenbergsgatan och Arkivgatan (0,63 km)
5 Förstärkning av kollektivtrafikstråk Södra Vägen mellan Tegnérsgatan och Engelbrektsgatan (0,4 km)
6 Förstärkning av kollektivtrafikstråk Avenyn mellan Valand och Engelbrektsgatan (0,3 km)
7 Trafikering av Engelbrektslänken (0,55 km)

88 500

2022

Järfälla kommun & Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

1 Infrastruktur till BRT Barkarby

1 Detaljplan Kvarnvingevägen, 600 bostäder för antagande
2 Viksjöleden ny gång- och cykelbana, mellan Hummelmoravägen norra och busshållplats Tröskvägen norra.
3 BRT Barkarbystaden inköp av fordon, drift av linje, marknadsföring av linje
4 Hastighetssäkrade GCM-överfarter:
4.1 Ekollongränd 1
4.2 Källtorpsvägen/Gjutgodsvägen
4.3 Viksjöleden/Axvägen
4.4 Skälbyvägen/Eskadervägen
4.5 Skälbyvägen/Zenitvägen
5 Helhetsplan för parkering i Järfälla kommun, för antagande
6 Genomförande av kampanj ”Järfälla vintercyklister”

25 200

2020

Jönköping

1 Ökad framkomlighet inför nytt trafikavtal, etapp 1, 2019-2021

2 Lappen 17 m.fl. – detaljplan, 1200 bostäder, för antagande
3 Sömnaden 6 m.fl. – detaljplan, 170 bostäder, för antagande
4 Utbyggnad av gång- och cykelvägar
4a Gjuterigatan
4b Norrahammarsleden
4c John Ericsongatan
4d Vättergatan, Huskvarna
4e Västra Centrum- cykla i alla riktningar samt V. Storgatan, Kapellgatan
4f Regementsgatan
4g Herrmansvägen

37 500

2021

Karlstad

1 Gång- och cykelbro Råtorp-Färjestad

1 Detaljplan Sandbäcken 1:1, 250 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Taltrasten, 60 bostäder, för antagande
3 Detaljplan Kikaren 7, 100 bostäder, för antagande
4 Detaljplan Rud Fryken, 120 bostäder, för antagande
5 Detaljplan Letten, 50 bostäder, för antagande
7 Sänkt hastighet Råtorp och Färjestad (omskyltning från 50 till 40 km/h samt hastighetsdämpande åtgärder)
8 Ny gc-väg Kvarnberget, Karlstad, 100 m
10 Timglashållplats Olas väg, Karlstad

20 000

2020

Karlstads kommun & Region Värmland

1 Ombyggnation av Vikenförbindelsen (busskörfält 950 m och gc-väg 1,5-2,0 km)

1 Detaljplan Tullholmssågen, 1000 bostäder, för antagande
2 Kvalitetsförbättring 900-linjen (linjeomdragningar, säkerställande av bytesmöjligheter, översyn av tidtabell, utredning om ytterligare hållplatser)
3 Målbild för kollektivtrafiken 2040, för antagande
4 Stödjande mobility management-åtgärder i plan- och byggprocessen bidrar till att välja rätt transportslag - grön resplan för Tullholmssågen
5 Ny översiktsplan, målår 2050, för antagande
6 Delar av projektet ”Min skolväg” – smärre åtgärder i gatumiljön för att skapa en säkrare gång- och cykelväg för skolbarn i innerstaden
7 Cykelvägar i Tingvalla (Järnvägsgatan, Hamngatan och Trädgårdsgatan), 1 km

155 000

2028

Katrineholm

1 Shared space etapp 2 Eriksbergsgatan mellan Djulögatan och Linnevägen (180 m)

2 Genomfarten till stadsgata etapp Vasavägen mellan Fabriksgatan och Fredsgatan (180 m)

1 Detaljplan för Lövkojan etapp 1, 60 bostäder, för antagande
2 Detaljplan för Lövkojan - etapp 2, 150 bostäder, för antagande
3 Detaljplan för Vitsippan, 60 bostäder, för antagande
4 Detaljplan för Stortorget, 30 bostäder, för antagande
5 Gång- och cykelväg Nävertorpgatan mellan Nävertorpsparken och Bjurstorpsgatan (0,5 km)
6 Förbättrad tillgänglighet och komfort vid hållplatser, införande av ståstöd på 5 hållplatser
7 Vasavägen blir stadsgata mellan Skogsborgsgatan och Oppundavägen
8 Införande av avgiftsreglering av Vasaparkeringens p-hus
9 Katrineholms del av Cykelsamverkan Sörmland 3 projekt (cykelvänlig arbetsplats, vintercyklister, utlåning el-lastcyklar)
10 Införande av cykelvägvisning Katrineholms tätort
11 Finansiering av el-bussar i tätortstrafik
12 Trafiksäkring av Prins Bertils gata vid Västgötagatan
14 Cykelparkeringsdel i parkeringshus, norr

6000

2020

Kungsbacka

1 Gång- och cykelbro över järnvägen vid Inlagsleden

1 Detaljplan för kv Ejdern, stadsomvandling, ca 300 bostäder, för antagande
2 Detaljplan för kv Vägmästaren, stadsomvandling, ca 650 bostäder, för antagande
3 Ny gång- och cykelförbindelse i huvudnätsstandard mellan Inlagsleden och Nya Badhuset/ Aranäs stadsdel, ca 0,7 km
4 Vägvisningsplan för huvudnätet för Gång- och cykel, framtagande och beslut.
5 Mobility management plan, framtagande och beslut

17 500

2022

Landskrona stad

1 Carl XI:s väg, gång- och cykelväg, ca 1000 m
2 Föreningsgatan, gång- och cykelväg mellan Regeringsgatan och Ringvägen, ca 750 m
4 Weibullsholm, gång- och cykelväg mellan stationen och handelsområdet Weibullsholm, ca 680 m
5 Weibullsholm, bussgata för elbuss, ca 220 m

1 Detaljplan Klas Klättermus 2, del av Borstahusen 1:1, ca 86 bostäder, för antagande
2 Detaljplan för del Kopparängen 1 m.fl (Koppargården och Silvergården inom stadsdelen Karlslund), 130 bostäder, för antagande
3 Strandvägen, förbättrad standard för cykel, 650 m
4 Storgatan, separat gång- och cykelväg, 500 m
5 Trafikstrategi uppdatering, för antagande
6 Mobility Management - beteendepåverkan
7 Trepartssamverkan kollektivtrafik – genomföra Landskrona stads del av projektplanen

11 700

2026

Linköping

1 Kollektivtrafikåtgärder på Brigadgatan och Regementsgatan (två hållplatser byggs, två hållsplatser rivs, korsningsåtgärder)
2 Gång- och cykelväg Vallastaden-Östra Valla, ca 1,2 km
3 Fortsättning etapp 3 cykellänk Hjulsbro (mellan Uvebergsvägen och
Rundelsgatan, Hejdegården) ca 2,3 km
4 Gång- och cykelväg Rydsvägen (mellan cykellänken Ryd- Rydsvägen) ca 670 m
5 Gång- och cykelväg Majgatan (Malmslättsvägen-Vallavägen) ca 570 m

1 Detaljplan Flamman, Gottfridsberg, 200 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Idrottsföreningen 1, Östra Valla, 100 bostäder, för antagande
3 Detaljplan Idrottsmärket 1, Östra Valla, 150 bostäder, för antagande
4 Detaljplan Krigaren 1, Tannefors, 75 bostäder, för antagande
5 Detaljplan Delfinen 2, Innerstaden, 35 bostäder, för antagande
6 Detaljplan Omtanken 3, Gottfridsberg, 50 bostäder, för antagande
8 Gröna resplaner, för fyra arbetsplatsområden i Linköping
9 Cykelkarta, på fyra språk
11 Hemestra med cykel, för Linköpingsborna erbjuda enkla guider/kartor med besöksmål anpassat till målgrupper
12 Cykelvänlig arbetsplats, som en uppmuntran och påverkansarbete gentemot alla arbetsplatser skapas utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats.
13 Bilfria familjer, genomförande av kampanjen ”Låt bilen stå” där familjer ges möjlighet att testa hur det är att vara utan bilen i 90 dagar genom att erbjuda hållbara alternativ.

20 900

2021

Lomma

1 Cykel- och kollektivtrafikinfrastruktur, Lomma stationsområde

1 Detaljplan Lomma centrum norra, 200 bostäder, för antagande
3 Centrumgatan/ Karstorpsvägen vid Sjögräsgatan, avsmalning körbanebredd samt anläggning gång- och cykelbana på båda sidor samt trädplantering
5 Omarbetning av två stycken parkeringsytor i Lomma
5a Kråkbärsgatan, borttagning 12 p-platser
5b Hjortrongatan, borttagning 12 p-platser
6 Planerad kampanj ”prova på” i samband med trafikstart på Lommabanan

3 882

2022

Malmö stad

1 Cykelbana på Tessins väg, från Regementsgatan till Turbinens cpl, ca 900 m
2 Cykelbana längs med Davidshallsgatan, 600 m

1 Busskörfält Värnhem, nytt busskörfält norrifrån på Lundavägen
2 Sommargator
2a Ängelholmsgatan
2b Claesgatan
2c Friisgatan
3 Trafiksäkerhetsåtgärder, Hastighetsdämpning
3.a Hastighetssäkrat övergångsställe vid Limhamnsvägen/ Nordmannagatan.
3.b Flintrännegatan, korsningarna med Hemsögatan, Bjurögatan och Bildögatan: Hastighetsdämpande åtgärder i olycksdrabbade korsningar
3.c Föreningsgatan vid Pauli gymnasium: Hastighetsdämpande åtgärd vid befintligt övergångsställe.
3.d Sallerupsvägen vid Bullerbygatan: Tätortsport för hastighetsdämpande åtgärder
3.e Linnégatan vid Svarvaregatan: hastighetsdämpande åtgärder vid befintligt övergångsställe
3.f Munkhättegatan, korsningarna med Serenadgatan och Kvartettgatan: Breddning av mittrefug vid befintliga övergångsställen.
4 Nya cykelöverfarter
4.a Skånegårdsvägen/ Gottorpsvägen – cirkulationsplats Norra Hyllievägen/ Djupadalsstigen
4.b Norra Hyllievägen/ Broddastigen
4.c Cirkulationsplats Ärtholmsvägen/ Pildammsvägen (4 st cykelöverfarter)
4.d Cirkulationsplats Stadiongatan (2 st cykelöverfarter)
4.e Agnesfridsvägen/ Jägersrovägen (4 st cykelöverfarter)
4.f Dammstorpsvägen/ Dammstorpsstigen
4.g Vattenverksvägen/ Östra Fäladsgatan
4.h Stora Varvsgatan/ Östra Varvsgatan, cirkulationsplats (3 st cykelöverfarter)
4.i Diögatan/Pildammsvägen cirkulationsplats (västra benet, 1 st cykelöverfart)
8 Dialog med skolor: Samarbetsprojekt med minst en skola i syfte att förbättra trafiksituationen vid skolan och få fler att gå, cykla och åka kollektivt till skolan

6 875

2021

Norrköpings kommun & Östgötatrafiken

1 Gång och cykelbro Västra Promenaden, 165 m + 300 m anslutande gång-och cykelvägar
2 Gång och cykelbro Inre Hamnen, 75 m + landsfästen
3 Spårväg Ljuralänken, mellan hållplatserna Ljura centrum och Söder tull, ca 800 m

1 Detaljplan för 340 bostäder Kedjan 1 m.fl., för antagande
2 Detaljplan för 700 bostäder Smaragden m.fl., för antagande
3 Detaljplan för 1500 bostäder Svanen 6, för antagande
6 Utbyggnad av Gång- och cykelväg längs Hanholmsvägen
7 Utbyggnad av Gång- och cykelväg till Manheim
8 Införande av nytt linjenät för stadsbusstrafiken

89 000 2023

Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen & Stockholm stad

1 Ny bussterminal i Slussen

1 Detaljplan för Kolkajen, ca 1500 bostäder, för antagande
2 Trafiksäkerhets-, gång- och cykelåtgärder på Badstrandsvägen-Essingeringen
3 Satsning på utökad busstrafik under 2019, 127 000 nya avgångar
4 Ny depå med plats för minst 40 fordon
5 Ombyggnation av övergångsställen vid dubbla körfält
5.a Odengatan/ Bragevägen
5.b Rådmansgatan/ Teknologgatan
5.c Fleminggatan/ Inedalsgatan
5.d Skagafjordsgatan/ Kista Alléväg
6 Bygga 1950 cykelparkeringsplatser
7 Kontaktlös betalning i kollektivtrafiken, första steg enkelbiljetter för vuxna
8 90 % HVO i sjötrafiken

574 500

2025

Trollhättans stad

4 Oscarsbron, gång- och cykelbana mellan Landbersliden och Åkersbergsvägen, ca 200 m
7 Kameraövervakning cykelparkeringar Järnvägsparken
11 Idrottsvägen, gång- och cykelbana, 220 m
12 Tunhemsvägen, gång- och cykelbana västra delen mellan E45 och Kungsportsrondellen ca 650 m + tillgänglighetsanpassning av två hållplatser
13 Lantmannavägen, gång- och cykelbana, delen Nergårdsstigen till Slåtterrvägen, 500 m

4 Kungsgatan gågata cykelparkering
5 Offentliga cykelparkeringar, minst 25 nya parkeringsplatser per år i Trollhättans centrum
6 Trafiksäkerhetsåtgärder gång/cykel 3 platser per år
7 Mobility-managementplan, framtagande av plan samt politiskt antagande
8 Ny cykelplan, framtagande av plan samt politiskt antagande
9 Trafiksäkerhetsprogram, framtagande av plan samt politiskt antagande
12 Cykelpool resecentrum-högskolan-innovatum
13 Detaljplan för Geten, ca 300 bostäder, för antagande
14 Detaljplan för Läkaren, ca 210 bostäder, för antagande
15 Detaljplan för ny bussdepå och P-hus, för antagande

5 195

2022

Umeå

1 Gena gång- och cykelkopplingar till norra Ön
1.a Centrumbron - gång- och cykelbro mot centrum som ansluter vid Konstnärligt campus, ca 260 m
1.b Östtegsbron – gång- och cykelbro mot Öst-Teg, ca 170 m
1.c Universitetsbron – gång- och cykelbro mot Umeå Östra, Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, ca 375 m
1.d Gång- och cykelstråk på Ön, gena kopplingar rakt och diagonalt över Ön (Öbron-Universitetsbron, Östtegsbron-Universitetsbron, Öbron-Centrumbron, Östtegsbron-Centrumbron), ca 2 900 m
1.e Gång- och cykelkopplingar mellan de nya och upprustade broarna till befintligt gång- och cykelvägnät på fastlandet, ca 2 150 m
1.f Ö-bron, upprustning för att användas för kollektivtrafik
2 Hållbart resande, Tomtebo strand
2.a Huvudstråk kollektivtrafik, gång och cykel genom Tomteboda strand (Universitetsrondellen-Vättarnasallé), ca 950 m
2.b Bro för kollektivtrafik, gång och cykel över E4, ca 180 m
3 Kompletterande nät för cykel- och kollektivtrafik i Umeå
3a Busshållplats (BRT) Universum samt anslutningar till cykelvägar och omdragning cykelväg
3b Cykelbana Nydalavägen, 600 m inkl. säkrade passager.
3c Cykelbana Kungsgatan, 1,1 km inkl. säkrade passager
3d Cykelbana samt ökad kapacitet för kollektivtrafik utmed Bölevägen, 1,5 km samt ombyggnad hållplatser
3e Cykelväg Nipvägen, 3 km
3f Cykelbana Nygatan, 450 m samt säkrade passager
3g Cykelbana Dragongatan, 550 m samt säkrade passager
3h Cykelbana Norra Obbolavägen1,2 km samt säkrade passager

1 Detaljplan Ön 1:96 med flera (Norra Ön), 3000 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Tomteboda Strand, 3000 bostäder, för antagande
4 Detaljplan Hamrinsberget, 300 bostäder, för antagande
6 Detaljplan Tomtebo 2:1, 1200 bostäder, för antagande
7 Kollektivtrafikprogram, för antagande
8 Trafiksäkra skolvägar, inventering och åtgärder i Backenområdet, V. Ersboda, Väst på stan samt Haga
9 Handlingsplan Trafiksäkra skolvägar, för antagande
10 Mobility management-åtgärder Ön
11 Mobility management-åtgärder Tomtebo strand
12 HAR – Hållbara arbets- och tjänsteresor, riktat mot arbetsplatser i Umeå kommun

427 500

2026

Ystads kommun & Region Skåne/Skånetrafiken

1 Surbrunnsvägen, mellan Blekegatan och Vassgatan – ombyggnation av gata

1 Detaljplan Urmakaren 23 m.fl., ca 400 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Simrishamn 1 och Borrby 1 och 2 m.fl., 90 bostäder, för antagande
3 Cykelbana Gustafsgatan, 0,7 km
4 Gång- och cykelbana Disponentgatan, 0,4 km
5 Hastighetssäkring passager gång och cykel
5.1 Holländaregatan
5.2 Repslagaregatan
5.3 Grönsaksgatan
5.4 Salladsgatan
5.5 Ardennergatan
5.6 Radargatan
5.7 Stävgatan
6 Parkeringsstrategi och flexibla parkeringstal, för antagande
7 Utvalda åtgärder från cykelplanen (antagen 2018)
7.1 Ta fram en Cykelkarta
7.2 Installera minst 2 fasta räknepunkter för cykel
7.3 Installera minst 2 cykelpumpar
7.4 Ta fram metod för analys av genhetskvot och restidskvot, därefter genomföra analys på punkter i Ystads tätort
7.5 Delta i cykelfrämjandets kommunvelvometer
7.6 Införa cykelbibliotek med minst 1 elcykel och 1 ellådcykel för utlåning
7.7 Genomföra framkomlighetsanalys längs cykel-huvudnätet och åtgärder därefter
8 Trafikstrategi, antagande och implementering
8.1 Trafikstrategi, antagande
8.2 Arbeta med säkra skolvägar, närmast 1-3 skolor
8.3 Kartläggning av gångnät
8.4 Framtagande av rutiner för MM-åtgärders implementering i plan- och infrastrukturprojekt

5858,3

2018

Summa

 

 

1 543 590,30