Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2020 – stadsmiljöavtal

Trafikverket har beviljat stöd, helt eller delvis, till 12 ansökningar om stadsmiljöavtal i ansökningsomgång 2020. Stödet uppgår till totalt 692,4 miljoner kronor. Sedan 2015 har stöd för sammanlagt 4,8 miljarder kronor beviljats genom stadsmiljöavtalen.

Ett av årets avtal är på över 100 miljoner kronor. Det är Region Stockholm med Stockholms stad och Sundbybergs kommun som beviljas stöd med maximalt 384,4 miljoner kronor.

För att beviljas statligt stöd via stadsmiljöavtalen åtar sig kommuner och regioner att genomföra motprestationer som leder till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. I årets avtal ingår totalt 100 huvudmotprestationer. I årets avtal ingår totalt 100 huvudmotprestationer utöver de 32 huvudåtgärder som stöd beviljats för. Den största delen är ytterligare åtgärder för kollektivtrafik, cykel och gång.

Beviljade ansökningar 2020

Tabellen nedan visar ansökningar som beviljats, namn på sökande, vilka åtgärder som beviljats stöd, ingående motprestationer, beviljat stöd (tkr) och sluttid.

Sökande Åtgärd Motprestation Totalbelopp
(tkr)
Beviljat stöd (tkr) Sluttid

Borlänge kommun

1. Hagavägen etapp 2 och 3 (gc-väg 700 m, busshållplatser, ombyggnad av Hagarondellen)

2. Gång- och cykelväg Röda vägen (700 m, busshållplatser)

1 Detaljplan Klövervallen, 72 bostäder, för antagande
3 Planprogram östra Hagalund - utredning bostäder, skola och äldreboende, för antagande
4 GC Faluvägen, etapp 2, 0,6 km
5 Korsgårdsvägen GC, 0,7 km
6 Implementering av parkeringsstrategi
7 Löpande Mobility Management-insatser
7:1 Utlåning av lastcyklar
7:2 Under trafikantveckan varje år arrangera olika insatser för att belysa frågor om hållbart resande
8 Handlingsplan trafiksäkerhet, för antagande
9 Handlingsplan cykel, för antagande
10 Handlingsplan buller, för antagande

33800

14270

2023

Gävle kommun

1. Gång- och cykelbana Hemlingby,
cirka 1750 m

1 Detaljplan Sätra 57:1, 60:1, 60:2, kv Skrindan, Trillan och Kärran, Sätra, 400 bostäder, för antagande
2 Gång- och cykelbana Styrmansgatan, 750 m
3 Mobilitetsnorm för Gävle kommun, för antagande
4 Mobility Management-åtgärder GC-Hemlingby

22600

11300

2021

Kramfors kommun

1. Gång- och cykelväg utefter Kungsgatan, 500 m

1 Detaljplan Babelsberg, 120 bostäder, för antagande
2 Säkra gångpassager Gränsgatan
3 Hastighetssänkning staden, genomförande
4 Parkeringsstrategi, antagande

4000

2000

2022

Kristianstads kommun

1. Breddning av gång- och cykelbana Kanalgatan, cirka 1200 m

2. Gång- och cykelbana Hönedalsvägen- Östra Kaserngatan, cirka 320 m

1 Detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms Park, 250-300 bostäder, för antagande
2 Cykla till jobbet (25 st företag involveras)
3 Cykla till skolan (10 st skolor involveras)
4 Utredning gångtrafik och cykeltrafik
5 Detaljplan för Sommarlust, södra, 150-200 bostäder, för antagande

26500

13250

2022

Region Stockholm med Stockholms stad och Sundbybergs kommun

1a. Tvärbanan Kistagrenen, etapp 2 (Bromma flygplats-Ursvik Norra, cirka 4,5 km)

1b. Gång- och cykelbro över Enköpingsvägen (Sundbyberg), 170 m

2. Gång- och cykeltunnel inklusive gc-stråk Annedal-Solvalla (Stockholm), cirka 90 m

1 Detaljplan Rissne centrum, 250-300 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Vallen, 450 bostäder, för antagande
3 Ursviksvägen byggs om till bygdeväg, 1,5 km
4 Inköp av 10 nya A35 spårvagnsfordon
5 Trafikering i kvartstrafik vid trafikstart på Kistagrenen, etapp 2
6 GCM-passager Ursviksvägen, tre T-korsningar görs genomgående för gångtrafik
7 Punktåtgärder på 11 platser för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på pendlingscykelnätet
7:1 Spångavägen/Lindalsvägen
7:2 Spångavägen/Långvretsvägen
7:3 Spångavägen/Palmérsvägen
7:4 Spångavägen/Flystaslingan
7:5 Spångavägen/Bergbostigen
7:6 Spångavägen/Fyrkantsvägen
7:7 Spångavägen/Bäckboms väg
7:8 Spångavägen/Vadmalsvägen
7:9 Gamla Huddingevägen/Helgarögränd
7:10 Tussmötevägen/Stamgatan
7:11 Magelungsvägen/Havsörnsvägen
8 Framtagande av parkeringsstrategi/-handlingsplan, Sundbybergs stad, för antagande
9 Bygga 2000 cykelparkeringar på allmän platsmark i Stockholms stad under 2020
10 Utlåning av elcyklar, Sundbybergs stad
11 Framtagande av kollektivtrafikplan, för antagande
12 Framtagande av en trafiksäkerhetsstrategi, Sundbybergs kommun, för antagande

1340766

384350

2024

Skellefteå kommun

1. Ny bro över Skellefteälven, cirka 400 m

2. Parkbron – ombyggnad till gång- och cykelbro, cirka 240 m

3. Gång- och cykelbanor till Bergsbyns industriområde, cirka 7 500 m

3a. Gc-bana längs med Risbergsgatan, ca 2000 m

3b. Gc-bana längs med Torsgatan, cirka 5500 m

1 Detaljplan Södra Sunnanå, 500 st bostäder, för antagande
2 Södra Lasarettsvägen, ny gc-väg cirka 350 m
3 Ny gc-väg på södra sidan av Skellefteälven, cirka 250 m
4 Bockholmsvägen, ny gc-väg cirka 300 m
5 Stationsgatan, ny gc-väg, cirka 550 m
6 Trädgårdsgatan, ombyggnation till gångstråk, cirka 150 m
9 Resevaneundersökning

324000

89500

2026

Sundsvall med Kommunal-förbundet Kollektivtrafik-myndigheten i Västernorr-lands län

1. Hållplats Stenstan (hållplatslägen, upphöjda korsningar, cykelfält)

2. Nya cykelbanor och cykelparkeringar längs med Esplanaden, 660 m

3. Åtgärder i samband med att väg 562 omvandlas till stadsgata

3a. Nya Hamngatan - gc-väg 110 m, gångyta 70 m och gc- passage

3b. Storgatan - gc-väg 70 m

3d. Gång-och cykeltunnel under väg 562 samt anslutningar

3f. Köpmangatan - hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m

3g. Kolvägen - gc-väg 160 m och gc-passage

1 Detaljplan Norra kajen 1C, 1000 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Rosenborgskajen, 180-240 bostäder, för antagande
3 Detaljplan Katrinehill, 1500 bostäder, för antagande
5 Gc-väg Östra Långgatan 0,4 km
6 Cykelöverfart Norra vägen - Bågevägen
7 Cykelöverfart Skönsbergsvägen – Trafikgatan
8 Förändrat trafikupplägg stadstrafik och regional trafik med förbättrad turtäthet
9 Kollektivtrafikupprustning i kommundelen Skönsberg, bortplockande av p-platser och ny busshållsplats
10 Justering av parkeringsavgifter på samtliga allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser
11 Riktlinje för personalparkering, antagande och implementering
13 Vintercyklist, 10 familjer
14 Bilfria familjen, 5 famljer
15 Gå och cykla till skolan, riktad mot Engelska skolan
17 Trafikstrategi, som del av ÖP, för antagande

142000

71000

2023

Sölvesborgs kommun med Blekinge-trafiken (Region Blekinge)

1. Ombyggnad av resecentrum i Sölvesborg (hållplatser, cykelparkeringar med mera)

1 Detaljplan Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5 (Malborkplatsen), 50 bostäder, för antagande
3 Trafikutredning för oskyddade trafikanter till och från Sölvesborgs resecentrum
4 Parkeringsnorm, för antagande
5 Revidering av cykelstrategi, för antagande
6 Framtagande av mätbara och uppföljningsbara mål för hållbart resande, för antagande

6200

3000

2023

Ulricehamns kommun

1. Cykelboxar 8-10 st vid Ulricehamns busstation

2. Gång- och cykelbana Bogesundsgatan 750 m, samt hållsplatser

3. Gång- och cykelbro Strandgatan med anslutande gång- och cykelbana till Bogesundsgatan 100 m

1 Detaljplan Daltorp och Tegelbruket, 500 bostäder, för antagande
3 Detaljplan Fiskebacken 7, 100 bostäder, för antagande
4 Detaljplan Brunsbo 2 och 6 m.fl., 100 bostäder, för antagande
5 Detaljplan Bogesund 1:86, Marknadsplatsen, 150 bostäder, för antagande
6 Detaljplan Björnen 6 m.fl., 150 bostäder, för antagande
7 Gång- och cykelbana Tegelbruksgatan/Dalgatan, 300 m
8 Genomförande av hastighetsplan i hela tätorten samt i fyra kransorter
10 Genomföra cykelvänlig arbetsplats, ca 20 arbetsplatser

10000

5000

2025

Varbergs kommun med Region Halland

1. Gång- och cykelväg Inre tvärstråket, cirka 4 km samt ombyggnad av hållplatser

3 Detaljplan Tärnan 4 med flera, 70-90 bostäder, för antagande
4 Detaljplan Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, 60 bostäder, för antagande
5 Genomförande av cykelplan
5:1 Cykelprioritering Kyrkogatan/Norrgatan och Västra Vallgatan
5:2 Koppla ihop cykelväg med Trönninge idrottshall och skola samt bostadsområden
5:3 Inventering säkra skolvägar, alla skolor i Varbergs kommun
5:4 Åtgärder för att främja hela resan perspektiv
6 Gång- och cykelväg Kattegattsvägen, 0,7 km
7 Gång- och cykelväg Träslövsvägen, 1,3 km
8 Gång- och cykelväg Bandholtzgatan, 0,9 km
9 Tillgänglighetsanpassning av 3 hpl-lägen
10 Breddning av gång- och cykelväg Trädlyckevägen, 0,25 km
11 Parkeringsstrategi för 2021-2030, för antagande
12 Årlig MM-åtgärd: Cykelvänlig arbetsplats
13 Årlig MM-åtgärd: På egna ben (årskurs 4-6)
14 Bil- och godsplan, för antagande

32400

16200

2025

Växjö kommun

1. Nya Klosterbron - (ombyggnation av gångbro över järnväg)

2. Norra Bantorget - (vändyta för regioinbussar, 1000 cykelparkeringar)

3. Regionbussgata cirka 300 m och hpl-lägen

4. Stadsbussgata cirka 290 m och hpl-lägen

1 Detaljplan Portvakten 4, 180 bostäder, för antagande
2 Detaljplan Leoparden 14, 40 bostäder, för antagande
3 Detaljplan Växjö 7:8 m.fl. Hovsdal, 100 bostäder, för antagande
4 Väderskyddade cykelparkeringar söder om Klosterbron, 180 st
5 Personalcykelparkering i nya kommunhuset, 240 st
6 Nya taxor för bilparkering i centrum
7 Erbjudande om gratis busskort till nyinflyttade, ca 1000 kort per år
8 Stadsmiljöprogram Växjö stad, för antagande

95800

47900

2025

Växjö kommun

1. Mörners väg, korsningsåtgärder för cykel

2. Liedbergsgatan, korsningsåtgärder för cykel

3. Strandbjörket, cykelväg 100 m

4. Höstvägen cykelväg 200 m

6. Sandsbrovägen, korsningsåtgärder för cykel

7. Sandsbrovägen, busskörfält cirka 1500 m samt busshållplatser

8. Standardhöjning av hållplatser i Växjö stad

10 Detaljplan Kv Lassaskog, 100 bostäder, för antagande
11 Detaljplan Trädgårdsmästaren 22 m.fl, 180 bostäder, för antagande
12 Detaljplan Växjö 13:29 Teleborg, 130 bostäder, för antagande
17 Bäckaslövsesplanaden cykelväg, 1,4 km
18 Etapp 1 av snabbcykelväg mellan Bredvik, Täppe Räppe och centrum, 1,4 km
19 Ökad trafikering av stadsdelen Bredvik, 20-minuterstrafik
20 Ny trafikering av det nya området Telestadshöjden, förlängning av linje 5
22 Revidering av parkeringsstrategi, för antagande
23 Digitalisering av parkeringsinformation
24 Cykelvänlig arbetsplats på 60 arbetsplatser
25 Revidera Transportplanen, för antagande

69300

34650

2023

Summa

 

 

2107366

692420