Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projekt som beviljats bidrag 2017 – stadsmiljöavtal

I den fjärde ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen kom det in 48 ansökningar. Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 34 kommuner och landsting. Stödet är på totalt ca 470 miljoner kronor.

Beviljade ansökningar våren 2017 (omgång 4) med ingående åtgärder, motprestationer, stöd (tkr) samt avtalens sluttidpunkt

Kommun/
landsting
Åtgärder Motprestationer Stöd(tkr) Avtalets Sluttidpunkt

Alvesta

1. Bussterminal
2. Cykelparkering
3. Cykelväg
4. Förbättrad framkomlighet för bussar

1. Ny detaljplan Kulturen
2. Fördjupade översiktsplan för Alvesta tätort
3. Reseparkering vid stationen

7375

2018

Avesta

1. Avesta busstation
2. Upprustning hållplats

1. Planer för bebyggelse
1.1 Fastighet Jansbo 3, 20 lägenheter
1.2 Fastighet Örnen 6, 11 lägenheter
1.3 Fastighet Fridhem 10, 46 lägenheter
1.4 Fastighet Jämtbo 4, 15 lägenheter
1.5 Detaljplan fastighet Boken 4, bostäder och verksamheter
2. Utbyggnad av cykelvägnätet under 2017, totalt 2,7 km
2.1 Myrgatan på delen Axel Johnsons väg-Markusgatan (300 m)
2.2 Myrgatan/ Kyrkogatan på delen Corneliusgatan-Bergslagsvägen (320 m)
2.3 Nybyvägen på delen Djäknehyttevägen - Axel Johnsons väg (1330 m)
2.4 Myrgatan på delen Kolgrillargatan-Riksväg 68 (510 m)
2.5 Skogsbovägen - Get Johannas väg, ny dragning av gång- och cykelväg längd med de båda vägarna (260 m)
3. Utbyggnad av busshållplatser
3.1 Skomakarstigen
3.2 Telegatan
3.3 Skillinggränd
4 Trafikprogram inklusive revidering av parkeringstal, för antagande

1000

2018

Enköping

1. Utbyggnad av gc-väg Klondyke-Åkersberg
2. Utbyggnad av gc-väg Stockholmsvägen-Barkgatan

1. Detaljplaner
1.1 Fanna 32:21 m.fl. Villa Fannalund
1.2 Centrum 2:1 m.fl. kv. Hovslagaren
1.3 Korsängen 20:2, Möbelhuset
1.4 Sankt Ilian 8:1, kvarteret Vargen
1.5 Kryddgården 6:5, M-huset
2. 5 nya hållplatser år 2017 och 6 nya hållplatser 2018
3. Gång och cykelvägar
3.1 Stockholmsvägen - Österleden - Varggatan
3.2 Daggkåpsgatan-Rv 55
3.3 Havsörnsgatan-Paddeborg
3.4 Odlingsvägen i Lillkyrka
3.5 Varggatan-Silvergatan

3150

2018

Eslöv

1. Nybyggnad av cykelväg från Ystadvägen till Eslöv C

1. Detaljplan ska tas fram för Slaktaren 25 (ca 75 lägenheter mindre än 300 meter från Eslöv C)
2. Detaljplan ska tas fram för Gjutaren 10 (10-15 lägenheter som har mindre än 200 meter till Eslöv C)
3. Längs cykelvägen Ystadvägen-Eslöv C (åtgärd 1) kommer planteringar att göras och en mur kommer att byggas för att öka stråkets attraktivitet
4. Cykelvägen Ystadvägen-Eslöv C (åtgärd 1) kommer att anpassas även för gående
5. Gatumiljön vid Östergatan (direkt öster om åtgärd 2) kommer att anpassas till gående som passerar vägen
6. En cykelplan tas fram

1500

2018

Falkenberg

1. Dubbelsidig gång- och cykelbana utmed Holgersgatan, delsträcka Nygatan-Arvidstorpsvägen
2. Dubbelsidig gång- och cykelbana utmed Holgersgatan, delsträcka Arvidstorpsvägen-Sandgatan
3. Prioritering av cyklister i signalanläggning
4. Ny vägvisning utmed huvudcykelnätet inom centrala Falkenberg

1. Planer för bebyggelse
1.1 Detaljplan 2 för kv. Krispeln, 250-300 bostäder, för antagande
1.2 Detaljplan för kv Serum, ca 100 bostäder, för antagande
1.3 Detaljplan för kv Dikaren, ca 30 bostäder, för antagande
2. Åtgärder på befintligt gång- och cykelvägnät samt nya gång- och cykelvägar
2.1 Utbyggnad av ny gång- och cykelväg längs väg 701 för att sammankoppla stadsdelen Tröingeberg med järnvägsstationen
2.2 En ny gång- och cykelväg utmed Stafsingevägen kopplat till byggandet av nya bostäder i Stafsinge
3. Ny parkeringsstrategi, för antagande

14900

2018

Göteborg

2. Cykelväg längs Munkebäcksgatan, Virginsgatan-Bromeliusgatan
3. Cykelväg längs Torpagatan, Munkebäcksgatan-Rosendalsgatan
4. Cykelväg längs Björlandavägen, S:t Olofsgatan-Toleredsgatan
5. Cykelväg längs Härlandavägen/Torpagatan, Örngatan-Munkebäcksgatan
6. Cykelväg längs Toredalsgatan, Hjalmar Brantingsgatan-Toleredsgatan
7. Cykelväg längs Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen
8. Cykelväg längs Lillhagsvägen, Lillhagsparken-Skogomevägen

1. Planer för bebyggande
1.1 Detaljplan för Fyrklöversgatan, 290 bostäder
1.2 Detaljplan för Långströmsgatan, 400 bostäder, för antagande
1.3 Detaljplan för Lillhagsparken, 30 bostäder
2. Cykelparkering. 136 nya cykelparkeringar vid 17 olika hållplatser under 2017 och 372 nya cykelparkeringar vid 42 hållplatser under 2018
3. Hastighetsöversyn och hastighetspolicy
3.1 Harmonisering av parkeringstaxa
3.2 Pendelparkeringar
3.2.1 Burmans gata ca 50 p-platser, Finlandsvägen ca 50 p-platser, Skogome ca 20 p-platser
3.2.2 Nymånegatan ca 100 p-platser, Fjällbo ca 20 p-platser, Backavägen ca 20 p-platser
3.3 Översyn av Vägledning till parkeringstal, förslag till byggnadsnämnden
4. Övrigt
4.1 Bulleråtgärder. Bullervallar projekteras och utförs i samordning med cykelprojekten Björlandavägen, Toleredsgatan-Swedenborgsplatsen och Björlandavägen, S:t Olofsgatan-Toleredsgatan.
4.2 Gröna transportplaner och detaljplaner.
4.2.1 I detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. (Norra Masthugget)
4.2.2. I detaljplan för Frihamnen, avsiktsförklaring för detaljplan 1

27100

2018

Halmstad

1. Cykelbana i Harplinge
2. Cykelväg Gamla Tylösandsvägen - delsträcka 1
3. Cykelväg Bäckagårdsvägen - delsträcka 3
4. Cykelbana längs Knut Peters väg

1. Utvecklingsprogram Harplinge
2. Detaljplan för Ranagård, 400 bostäder, äldreboende samt skola för 700 elever
3. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik
3.1 Hållplats Eketångavägen
3.2 Fyra hållplatslägen på Stora torg
3.3 Resecentrum etapp 2 byggs nu på Laholmsvägen. Det innebär flytt av stadsbusshållplatserna intill regionbussterminalen med fyra nya hållplatslägen, ny gång och cykelbro med ramper och hissar, kopplingar till cykelbanor samt parkmiljö. Detta för att på sikt skapa ett resecentrum för all kollektivtrafik. (Region Halland delfinansierar)
3.4 Cykelbana byggs längs Enslövsvägen
3.5 Signalprioritering längs Laholmsvägen
4. Hastighetsöversyn i Trönninge, Slättåkra, Åled, Sennan, Steninge-Skipås och Gullbrandstorp
5. Uppdatering av transportplanen

5720

2018

Hammarö

2. Ny centrumhållplats i Skoghall med anslutning till väg 236
3. Nya cykelleder på Hammarö, Gamla Karlstadvägen

2. Centrumhållplats. Byggnation av nya bostäder och verksamheter i centrala Skoghall
2.1 Markanvisningstävling
2.2 Hammaröbostäder bygger ut första etappen med centrumtomten (66 lägenheter)
2.3 Utbyggnad av 16 hyreslägenheter på Lillängsvägen
2.4 Ombyggnad av hållplats Edsviken
3. Gc-vägar. Utbyggnad av kollektivtrafik och etablering av ny bebyggelse
3.1 Utbyggnad av kollektivtrafik
3.2 Detaljplan Toverud klar och infrastrukturen utbyggd under 2018 och bostadbyggnation påbörjad
3.3 Gc-väg Mörudden

9850

2018

Kalmar

1. Signalprioritering för kollektivtrafik och cykel
2. Standardhöjning av cykelvägar och hållplatser i starka stråk
2.1 Standardhöjning av 4 hållplatser - Flytt av väderskydd och anpassning av GC-väg&förläggning av hållplats, cykel hlp Snurrom
2.2 Trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningar, övergångar och passager
2.2.1. Trollbackevägen, väster om Olvonstigen. Hastighetssäkra passage
2.2.2. Kungsgårdsvägen vid Jacob Smålännings gata. Hastighetssäkra passage.
2.2.3. Perstorpsvägen. Hastighetssäkra passage
2.2.4. Gröndalsvägen norr om Arkitektgatan. Ta bort trafikfarligt övergångsställe
2.2.5 Hastighetssäkra övergångsställe Galggatan.Hastighetssäkra passage
2.2.6. Kungsgårdsvägen vid Galggatan.
Hastighetssäkra passage
2.2.8. Norra vägen Biskopsgatan,
Hastighetsbegränsande passage
2.2.9. Erik Dahlbergs väg vid S:ta Gertruds gata. Hastighetssäkra passage
2.2.10. Lorensbergsleden mellan Bragebron och Torsåsgatan. Huvudcykelvägnät som
korsar huvudväg för bil. Signalreglering.
2.2.11. Parken mellan järnvägen och Olof
Palmés gata. Förstärkt belysning
2.2.12. Rådmansgatan. Hastighetssäkra
passage
2.2.13. Samtliga gång- och cykelvägstunnlar.
Bättre belysning
2.2.14. Breddning av korsning för gc över
Tjärhovsgatan vid LNU
2.2.15. Korsningsåtgärder Esplanaden – Norra vägen
2.2.16. Korsningsåtgärder Järnvägsgatan –
Norra vägen – Slottsgatan. Trafiksäkerhets- och
kapacitetsåtgärd för bättra gång- och
cykelväg.
gata. Hastighetssäkra passage
2.2.17 Räcken vid signalstolpe utmed Norra vägen (Erik Dahlberg väg samt Esplanaden).
2.2.18 Komplettering av signalstolpar
2.3 Standardhöjning av Bergabanan
2.3.1 Breddning ca 250 m söder om Skälby - klart våren 2018
2.3.2 Ny gc-väg utmed Kungsgårdsvägen - klart hösten 2018
2.3.3 Breddning ca 270 m mellan
Perstorpsvägen – Erik Dahlbergs väg - klart fösten 2018
2.4 Ny cykelbana utmed Sandåsgatan
(ca 350 m) - klart våren 2018
2.5 Ny cykelbana utmed
Landshövdingegatan (ca 240 m) –
cykelfält + ombyggnad parkering
Fiskaregatan
2.6 Ombyggnation av cykelväg och
busshållplats utmed Norra vägen vid kv Ugglan - klart hösten 2017

1. Planer för bebyggelse: 2850 nya bostäder inflyttningsklara eller får sina
detaljplaner antagna i Kalmar kommun
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och
kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för
2.1 Ca 300 cykelparkeringsplatser vid nytt universitet etapp 1
2.2 Ca 1000 cykelparkeringsplatser vid nytt universitet etapp 2
3. Utformning av hastighet på gator i staden
anpassade för gående, cyklister och kollektivtrafik
3.1 Hastighetsanpassningar i Läckeby, Ljungbyholm, Trekanten och Rockneby
3.2 Gångfartsområden längs med Fiskaregatan och Västra Sjögatan
4. Övrigt
4.1 Avsiktsförklaring inför en Trafikstrategi
4.2 Mobility Management-åtgärder. Parallellt med att
konkreta åtgärder genomförs i Kalmars huvudstråk för
cykel och kollektivtrafik kommer kommunen arbeta med
MM-åtgärder för att uppmärksamma de nya
möjligheterna för hållbart resande. Arbetet kommer att
kopplats till de åtgärder som medel söks för.

11700

2018

Karlshamn

1. Upphöjning av körbana längs Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan
2. Cykelparkering med väderskydd, 22st. (plats för totals ca 800 cyklar)
3. Cykelpumpar, 25 st.
4. Laddstolpar elcykel, 22 st.

1. Samråd om detaljplan för bostäder vid Stationsområdet
2. Gc-bana utmed Korpadalsvägens södra sida
3. Förändring av skyltad hastighet enligt ”Rätt fart i staden” inom Karlshamns tätort
4. Utvalda åtgärder ur projektet ”Karlshamn satsar på cykel! – investerings- och mobility managementåtgärder för ökad cykling (bland annat sänkning av hastigheter i korsningar, 50 tjänstecyklar för alla verksamheter på Karlshamns kommun, cykelpool med 20 cyklar, belysning, utbildning och familjedag på cykel.)

3475

2018

Karlskoga

1. ”Shared space” Ubrinken samt flytt av cykelväg och busshållplats
2. Främjande av gång- och cykeltrafik till och inom Storängens handelsområde samt bostadsområdet Finnebäck

1. Detaljplan för bostadsområdet Finnebäck, för antagande
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för
2.1 Fruktlunden etapp 2 & 3
2.2 Gc-väg Stolpetorpsvägen
2.3 Gc Nobelhallen & Stadion
3. Trafiksituation Strandbadet och Bregårdskolan förbättras med hastighetsdämpande åtgärder samt främjande av gång- och cykeltrafik. Säkra gång- och cykelpassager längs sträckan och avsmalnande åtgärder.
4. En trafiknätsanalys och trafikstrategi

8300

2018

Katrineholm

1. "Shared space" Vasavägen, Gredsgatan-Djulögatan
2. Talltullsvägen-Åsliden
3. Vingåkersvägen-Marieborgsgatan
4. Kungsgatan-Linnévägen

1. Planer för bebyggelse
1.1 Detaljplan för kv Alen, 30 lägenheter, för antagande
1.2 Detaljplan för kv Oliven, 27 lägenheter, inflyttning
1.3 Detaljplan för P-hus norr.
1.4 Detaljplan för kv Pionen, 60 lägenheter, för antagande
1.5 Detaljplan för Stortorget, 30 lägenheter, för antagande
1.6 Detaljplan för kv Hjorten, 60 lägenheter, inflyttning
1.7 Detaljplan för kv Abborren, 100 lägenheter.
1.8 Detaljplan för kv Hästen, 100 lägenheter, inflyttning
2.
2.1 Gång- och cykelbana längs Stockholmsvägen
2.2 Gång- och cykelbana längs Eriksbergsvägen norr om och inom Talltullen
2.3 Gång-och cykelbana Dalagatan mellan Skogsborgsskolan´- Tallåsskolan
2.4 Tillgänglighetsanpassning och säkrat övergångställe hållplats Upplandsgatan på Västgötagatan
2.5 Tillgänglighetsanpassning och gångpassage hållplats Akuten på Fortunagatan
3. Hastighetsplan för antagande
4. Trafik-och parkeringsstrategi för antagande

5850

2018

Kumla

2. Ny gång- och cykelbana i befintligt vägområde enligt kriterierna för lokalcykelstråk, vid Skolvägen

1. Detaljplan för kvarteret Gladan/ Rapphönan (130-150 bostäder i flerfamiljshus)
2. Rätt fart i staden - fostsatt genomförande av befintligt nät och framtagande av handlingsplan för Kumla tätort
3. Ta fram en fullständig trafikplan
4. Järnvägsgatan - trafiksäkerhetsåtgärder

379 2018

Linköping

1. Cykellänken Ryd
2. Cykellänken Skäggetorp
3. Mätning av cykeltrafik, infrastruktur
4. Cykelparkering Resecentrum
5. Cykelväg Vallastaden-Östra Valla
6. Cykelväg Schiörlins gata mot Lill-Valla
7. Cykelväg längs Brokindsleden och planskildhet under Vårdsbergsvägen (Vårdsbergsvägen-Ekholmsvägen)
8. Cykelväg Näckrosvägen, Sturefors
9. Lådcykelprojekt Storgatan
10. Cykelväg och hållplatser, Ljungsbro centrum
11. Detektering av bussar för prioritering i trafiksignaler

1. Flera detaljplaner och planprogram
1.1. Planprogram för Skäggetorp, 2000 nya bostäder, för antagande
1.2. Detaljplan Berga, Laggkärlet 7, tillskapa nya byggrätter för bostäder inom kvarter/ fastighet samt att delvis möjliggöra påbyggnader för befintliga bostadshus inom kvarteret med en våning, för antagande
1.3. Detaljplan Innerstaden, Detektiven 19, 30 bostäder, för antagande
1.4. Detaljplan Innerstaden, Innerstaden 1:12, upp till 500 bostäder
1.5. Detaljplan Ryd, Ostbrickan 2, ca 650 bostäder och förskola, för antagande
1.6. Detaljplan Östra Valle, Ikonen, ca 60 bostäder, för antagande
1.7. Detaljplan Garnisonen, Elitseglaren 1, 200 bostäder
1.8. Detaljplan Södra Hjulsbro, Ullstämma 5:8, 100 bostäder, för antagande
2. Påverkansåtgärder
2.1. Grön resplan Mjärdevi - minska CO2 utsläppen med 15% på två år. Stora satsningar på att öka andelen som arbetspendlar med kollektivtrafik och cykel. 6000 anställda.
2.2. Grön resplan Linköpings kommun 7000 anställda, implementering av åtgärder
2.3. Mobilitetspaketerbjudande nyinflyttade i Vallstaden. Kommunen, östgötatrafiken, Sunfleet gemensamt. Inklusive införande av lastcykelpool.
2.4. Mobilitetslounge i Flustret. Ett slags mobility management-rådgivningscenter under Vallstadens expo. För besökare, linköpingbor och Vallastaden-invånare
2.5. Kampanj Cykellänken - Ett kraftfullt och kreativt koncept för att arbeta med mobility management för/med de verksamma och boende längs cykellänkarna som byggs
2.6. Smarta resan - MM-kampanj i utvalda stadsdelar där vardagsbilister erbjuds bil testresenärer på elcykel och kollektivtrafik. Lambohov, Tallboda Malmöslätt
2.7. Hållbar stadsdel/ ort - fokus på hållbar livstil inklusive hållbart resande i en stadsdel/ ort. Vikingstaden
2.8. Bilgymnastik - MM-kampanj för att få fler föräldrar att att gå och cykla med sina barn till skolan.
2.9. Cykelkarta går ut till alla nyinflyttade i samband med kommunens välkomstpaket. Cykelkarta på tre språk - språk ska inte vara ett hinder för att få fler att cykla. Cykelkartan (som även innehåller såväl info, pepp, cykelvett och trafikregler) finns sedan 2016 på tre olika språk förutom svenska, nytrycks varje år.

46825

2018

Ljungby

1. Cykelväg Kungsgatan-Långgatan, Ljungby stad

1. Detaljplan Vinkelhaken, 80 lägenheter
2. Detaljplan Klockaren, 50 lägenheter
3. Detaljplan Östra torget, 30 lägenheter
4. Projektering Gång- och cykelvägar Näsvägen och Söderleden - Ljungsbystopp

1000

2018

Malmö

1. Cykelbanan Nobelvägen
2. Framkomlighetspaket Västra Hamnen

1. Framtagande av ny parkeringspolicy och p-norm
2. Utbyggnad av cykelvägar i befintlig stad (Bangatan, Disponentgatan, John Ericssons väg)
3. Planering för utbyggnad av hyrcykelsystemet Malmö by bike
4. Installation av nytt signalprioriteringssystem för Malmös bussar
5. Revidering av Malmö stads cykelprogram
6. Implementering av cykelöverfarter
7. Kampanj cykelöverfarter
8. Framtagande av långsiktig kollektivtrafikstrategi

13250

2018

Mölndal

1. Cykelväg längs Krokslätts parkgata

1. Planer för bebyggelse
1.1. Detaljplan för stadsdelen Pedagogen park, 1000 bostäder och 20000 kvm verksamheter, för antagande
1.2. Detaljplan för kv Mullvaden och Murmeldjuret 300 bostäder, för antagande
1.3. Detaljplan för kv Stjernhjelm 6 och 7, 200 bostäder, kontor, vårdcentral, för antagande
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för
2.1. Hökegårdsgatan
2.2 Östra Lindomevägen
3. Trafikstrategi, för antagande

6000

2018

Norrtälje

1. Materialkostnad cykelstationer till lånecykelsystem
2. Markarbeten för lånecykelsystem
5.a. Förlängt hållplatsläge Stockholmsvägen
5.b. Ny gc-väg till handelsutvecklingområdet Brandstationen
7.a. Ny genare gc-förbilndelse till Norrtäljeporten
7.b. Passage till Norrtäljeporten

1. Anta detaljplan med bostäder för Lommarstrand
2. Anta planprogram för Motormannen 1, 1900 bostäder
3. Utbyggnad av gång- och cykelvägar i Norrtälje tätort:
3.1 Hamnvägen, 220 m
3.2 Bältartorpsgatan, 150 m
3.3 Björnövägen, 650 m
3.4 Astrid Lindgrens gata, 200 m
3.5 Planetvägen, 150 m
3.6 Stegelbäcksgatan, 100 m
3.7 Färsnagatan, 250 m
3.8 Knutbyvägen, 400 m
4. Trafikstrategi med hastighetsplan

2625

2018

Nybro

3. GC-bana Villagatan
4. GC-bana Norra Esplanaden-Vattugatan, inkl GC-bro

1. Detaljplan för kvarteret Stinsen (max 60 bostäder, hotell, centrumändamål vid Nybro järnvägsstation och resecentrum)
2. Detaljplan för kvarteret Tor (ca 40 bostäder och centrumändamål i centrala Nybro)
3. Planprogram som utreder förtätningsmöjligheterna inom 500 meter från Järnvägsstationen (ca 100 bostäder)
4. Skyltning av gång- och cykelstråk
5. Införa ”Rätt fart i staden”
6. Utreda, tillsammans med Kalmar Länstrafik, en linjelagd busslinje som komplement till närtrafiken
7. Revidering av riktlinje för parkering i Nybro stad
8. Utökning av parkeringsvaktens tider
9. Bostadsförsörjningsprogram och samrådsförslag till översiktsplan

3950

2018

Skövde

1. Tvåfältiga cirkulationer och busskörfält på Vadsbrovägen
2. Södra Bergvägen, vägport under Vadsbovägen

1. Detaljplan för kv Diana, ca 50 bostäder, för antagande
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för
2.1 Cykelväg Storgatan
2.2 Cykelväg Varnhemsgatan
2.3 Cykelväg Aspelundsvägen, etapp Värmeverket-Bäckaskogsvägen, etapp Bäckaskogsvägen-befintlig cykelväg vid slakteriet
2.4 Cykelväg Kavelbrovägen
2.5 Cykelväg Horsåvägen
3.1 Hållplats Försäljaren
3.2 Hållplats Stadshuset
3.3 Hållplats Ekedal, Lyckegatan och Kavelbrohallen
4. Förändring av parkeringsregleringen i Skövde centrum

16000

2018

Sollentuna

1. Frestavägen, etapp 2, gång- och cykelbana
3. Norra verksamhetsområdet, gångbana

1. En helt ny stadsdel med ca 4000 nya bostäder byggs i Väsjöområdet fram till 2032 varav, 70 bostäder i Södersätra
2. Stadsplanering för låga hastigheter där gång- och cykeltrafik prioriteras:
2.1 Inventering av planerat gång- och cykelnät inom projektet. Stråk och standard har preciserats. Hittills har två nya cykelvägar pekats ut och en cykelväg har valts att dras om för ökad standard.
2.2 Projekt Trygg i trafiken, förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser, och Säkra skolvägar, ett samarbete med ett antal skolor där kommunen gemensamt arbetar med förbättringar i trafikmiljön runt skolorna och ändrade resvanor, kommer till delområdet Edsberg
3. Laddstolpsstrategi utformas tillsammans med SEOM (Sollentuna Energi)
4. Samordning med exploatörer kring mobility management och koordinerade materialtransporter under byggtiden sker kontinuerligt sedan 2017:
4.1 Informationsutskick i samband med markanvisning om MM-åtgärder varav MM-åtgärder är ett skallkrav i utvärderingen. Hållbarhetsprogram där transporter är ett fokusområde. I programmet framgår det hur kravställning och samordning med exploatörer för att öka antalet hållbara transporter
4.2 Omlastningsyta byggt för effektivare transporter
5. En grön resplan för Väsjö Torg
6. Ett hållbarhetsprogram är under framtagande med stöd av City Lab Action.
7. Social konsekvensanalys
8. Utifrån trafikpolicyn tas målformulering för trafikplaneringen fram
9. Parkeringsplanen - Ett förslag på tillämpningsanvisningar gällande tillskapande av parkeringar vid nyproduktion

3 984,5

2018

Sundsvall

1. Om- och nybyggnad bytespunkt Navet
2. Gång- och cykelväg Sallyhillsstråket inkl. tillgänglighetsanpassning av tre busshållplatser

1. Planer för bebyggelse
1.1 Norra kajen 1b
1.2 Solhöjden
1.3 Klinten
1.4 Hermes
1.5 Kv Noten
1.6 Alliero
1.7 Folkets park
1.8 Kv Förrådet
1.9 Västermalm
1.10 Åkroken Storgatan
1.11 Gäddan
1.12 Hagaskolan
1.13 Norra kajen 1a
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrak utöver det som medfinansiering söks för
2.1 Gång- och cykelväg Alnövägen
2.2 Gång- och cykelväg Skolhusallén
2.3 Gång- och cykelväg Göteborgsvägen
2.4 Cykelöverfart på huvudstråk
2.4.1 Norrmalmsgatan i höjd med city-P
2.4.2 Skönbergsvägen vid Busbacken
2.4.3 Norrmalmsgatan/Skönebergsvägen
2.4.4 Universitetsallén
2.4.5 Cirkulationsplats Sköneberg
2.5 Gång- och cykelväg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Hagavägen
2.6 Cykelparkeringar Stenstan, 100 låsbara cykelparkeringar
3. Hastighetsplan för huvudvägnätet, för antagande
4. Parkeringsstrategi, parkeringsnorm och grön resplan, för antagande
5. Linjenätsanalys

19250

2018

Sölvesborg

1. Cykelparkering vid järnvägsstation, Mjällby och stadshuset
2. Skyltning cykelvägvisning
3. Tillgänglighetsanpassning av busshållsplats vid Sölvevägen

1. Bostadsbyggande Ljungaviken ca 50 bostäder
2. Antagande av detaljplan för kvarteret Finland 3 flerbostadshus i 3-4 våningar
3. Antagande av detaljplan för bostäder i området Vitahall
4. Antagande av detaljplan i Stiby 4:17 i Hällevik - bostäder i anslutning till befintlig skola och ny skola. Cirka 30 tomter plus skola och förskola
5. Detaljplan kommer att antas vintern 2017 i anslutning till Markgatan. Två flerbostadshus kommer att uppföras centralt
6. Arbete för förtätningar
7. Utbyggnad av cykelvägar (Hällevik, Skånev, V Storgatan, Repslagaregatan, Furumovägen)

650

2018

TF SLL med Nacka

1. ATC Saltsjöbanan

1. Detaljplan Enspännarvägen
2. Detaljplan Ryssbergen
3. Utbyggnad av kolletivtrafik
3.1 Nya kontaktledningsstolkpar för Saltsjöbanan sträckan Fisksätra-Saltsjöbaden och Saltsjö-Duvnär-Solsidan
3.2 Ny strömförsörning Fisksätra-Saltsjöbaden och Fisksätra-Solsidan
3.3 Tillgänglighetsanpassning av plattformar på hållplatserna Nacka, Tippen och Saltsjö-Järla
3.4 Nya plattformar på Saltsjö-Duvnär, Neglinge och Solsidan
3.5 Nya bullerskydd på bullerstörda sträckor mellan Saltsjö-Duvnäs - Storängen
4. Trafiksäkerhetsåtgärder, cykel i blandtrafik Saltsjöbadsvägen
5. Bygga tre stycken infartsparkeringar för cykel med tak och möjlighet till ramlås i anslutning till Saltsjöbanan

26000

2018

TF SLL med Stockholm

1. Henriksdal etapp 1
2. Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 6
3. Stombuss 2.0, etapp 1
4. Vasagatan etapp 1
5. 170-linjerna, trimningsåtgärder för linje 178 och 179
6. Cykel Stadsgårdsleden, etapp 1
7. Förbättrings- och upprustningsåtgärder linje 7
8. Inköp och installation av fordonsroutrar

1. Bostäder - anta detaljplaner för:
1.1 Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen, 450 nya studentlägenheter, för antagande
1.2 Primus 1, Lilla essingen, 600 nya bostäder, för antagande
2. Cykelstråk Nybroplan - Gustav Adolfs torg
3. Korsningsåtgärder Drottninggatan (trafiksäkerhetsåtgärder och förlängning av gågatan)
4. Fatta genomförandebeslut om att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder kopplade till hastighetsplanenens delområde 1.

102075

2018

TF SLL med Täby

1. Snabbcykelväg och cykelparkeringar vid ny gångfartsgata
2. Terrängtrappa mellan Ensta station och Stockholmsvägen
3. Regional gc-väg Visinge station-Djäknevägen
4. Arninge resecentrum

1. Antagande av två detaljplaner, Täby park och Roslags Näsby, i direkt anslutning till Roslagsbanans stationer (2400 bostäder)
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar
2.1 Täbyvägen
2.2 Gribbylunds-stråket
2.3 Prästgårdsvägen
3 Antagande av strategi för hållbart byggande
4. Antagande av kollektivtrafikplan
5. Anläggande av två infartsparkeringar
5.1 Visinge station, östra sidan
5.2 Roslags-Näsby station, östra sidan
6. Antagande av en parkeringsplan

50500

2018

Tidaholm

1. Cykelbana Stallängsvägen

1. Detaljplan för nytt bostadsområde, Södra Rosersberg
2. Bredda en befintlig gångbana på en del av Trädgårdsgatan (etapp1)
3. Byggande av cykelväg till Kungsbroområdet
4. Avgifter för parkeringsanmärkningar ska höjas

1000

2018

Trollhättan

1. Nytt cykelgarage Trollhättan Resecentrum
2. Utbyte av befintliga cykelställ vid Trollhättans Resecentrum
3. Nya cykelboxar vid pendelparkeringen vid Trollhättans Resecentrum
4. Ny gång- och cykelväg längs Lärketorpsvägen mellan Vänersborgsvägen och Norra Älvsborgs Länssjukhus
5. Ny gång- och cykelväg längs Bergkullevägen
6. Gång- och cykelväg längs Kardanvägen
7. Gång- och cykelväg längs Syltevägen
8. Nya vägvisningsskyltar för cykel i Trollhättan huvudort

1. Åtgärdsvalsstudie för Hjulkvarnsbron och Knorren
2. Gång- och cykelbana längs Nohabgatan
3. Gång- och cykelbana längs Verkmästarevägen
4. Anläggande av busshållplats, GC-bana och torgyta på Innovatumområdet
5. Nya riktlinjer för parkeringsköp
6. Arbete för att utöka laddinfrastrukturen
7. Skolreseplan för Hjortmosseskolan i centrala Trollhättan
8. Bullerriktlinjer inkl. riktlinjer för bidrag till bullersanering
9. Projektet cykelsommar

6325

2018

Umeå

1. Komplett cykelvägnät i Umeå
1.a Cykelbana utmed Bruksvägen
1.b Cykelbana Nydalavägen
1.c Cykelbana Laxgränd
1.d Gc-väg Nipvägen
1.e Gc-väg utmed JA Lindersväg
1.f Cykelhub Kungsgatan
1.g Cykelöverfarter utmed huvudnätet för cykel, 16 st
1.h Cykeltunnlar
2. Sammanhängande cykelvägnät i kommundelarna
2.a Cykelbana i Sävar utmed Generalsvägen inkl förhöjder passage över Generalsvägen
2.b Cykelbana i Holmsund utmed Järnvägsgatan inkl förhöjda passager över Järnvägsgatan
3. Utveckling av den mobila betallösningen i Umeås lokaltrafik

1. Planer för bebyggelse
1.1 Detaljplan för Tomtebogård, 400 bostäder, för antagande
1.2 Detaljplan för Frigg 7, 45 bostäder, för antagande
1.3 Detaljpla för Arken 10, 35 bostäder, för antagande
2. Cykelöverfart ( eller godkänd alternativ lösning), 14 st: Skolgatan (Brogatan), Dragongatan (Brogatan), Enbärsvägen, Bryggargatan (Kronovägen, Domarevägen), Lasarettsbacken, Gösta Skoglunds väg (Akademileden), Petrus Laestadius väg (IKSU), Ö.K (Villavägen, Skogsbrynet, Sandbackavägen), Nygatan (Nytorgsgatan), Påfartsramp (Kyrkbron) och Järnvägsgatan (Nygatan).
ogram för GC och kollektivtrafik (2016-2018)
3. Övrigt
3.1 Ellådcykelpool
3.2 Mobility Management (MM), fokus ligger på lådcykelpoolen och Vasaplans ombyggnation. De ska komplettera en investering som görs och på så sätt höja förståelsen och nyttjandet av de hållbara färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik.

10715

2019

Uppsala

1. Cykelbana utmed Döbelnsgatan mellan Kåbovägen och Dag Hammarskjölds väg
3. Cykelbana utmed Murargatan mellan Byggmästargatan och Snickargatan
4. Cykelbana utmed Söderforsgatan mellan väg 272 och Hållnäsgatan
5. Cykelbana utmed Källparksgatan mellan Källparken och Johannesbäcksgatan
6. Cykelgarage vid Uppsala C
7. Vindbron (Cykelbro över Fyrisån) samt förstärkning av cykelstråk

1. Bostadsbyggande, Ulleråker, Detaljplanerna Vattentornparkn (ca 400 bostäder) samt centrala Ulleråker (ca 800 bostäder), för antagande
2. Cykelparkeringar
2.1 Bygga tvåvånings cykelställ på flertalet platser i innerstaden.
2.2 Bygga fler tvåvånings cykelställ vid Resecentrum. Det planeras också för ett cykelparkeringsgarage vid Resecentrum, men utöver detta planerar vi att utöka de befintliga cykelparkeringarna med tvåvåningställ.
2.3 Bygga ca 5-6 lastcykelparkeringar i centrala Uppsala, för att underlätta för parkering av lastcyklar och cykelkärror.
2.4 Ersätta bilparkering med cykelparkering vid Bangårdsgatan, Kungsängsgatan och St Eriks Torg. Utöver ovanstående flertalet mindre cykelparkeringsprojekt på gång under året.
3. Hastighetsöversyn
3.1 Hastighetsöversyn i tättbebyggda områden i Uppsala kommun bortsett från Uppsala tätort.
3.2 Hastighetsöversyn för hela Uppsala tätort. Ambition är att försöka påbörja översynen i Uppsala tätort.

24550

 

Vellinge

1. Vellinge Resecenter
2. Främja cykelpendling till nytt resecenter
3. Bulleråtgärder vid stationsläge

1. Ytterligare detaljplaner
1.1 Planarbete Vellinge centrum, förtätning av bostäder och centrumfunktioner
1.2 Utbyggnad av bostäder i kvarteret Krabban, ca 60-70 bostäder
1.3 Större utbyggnadsområde ca 1,5-2 km från stationsområdet, ca 130 bostäder
2. Upprustning och ny gång och cykelinfrastrutur och stadsmiljö utmed två tråk (Änglastråket och Parkstråket) mellan Vellinge Centrum och stationsområde
3. Bulleråtgärder E6:an inom detaljplan för Campusområdet och E6:an norr Ängavägen
4. Klimatkvarter (raingardens)
5. Lekplats inom Campusområdet
6. Skånetrafikens motprestation: Wifi, realtidsinformation, infotaintment, bänkar etc
7. Pendelparkering för ca 60 bilar vid resecentrum, laddstolpar för elbilar, hyrcykelsystem
8. Markanvisningsstrategi
9. Energi- oc klimatprogram
10. Cykelstrategi

6725

2018

Västerås

1. Trimningsåtgärder Kollektivtrafik
1a. Gideonsbergsgatan/ Långmartensgatan
1b. Mer hållbar beläggning på hållplatser
2. Cykelåtgärder
2b. Gideonsberg GC: Gideonsbergsgatan - Ringvallen
2f. GC Skiljebo, del av Ekevägen
3. Sjöhagsvägen, ny cirkulation vid Slakterigatan och Kolvägen samt gc-väg mellan Slakterigatan - Kranvägen
5.Hörntorpsvägen stopphållplats, ny gc-väg mm

1. Planer för bostäder mm
1.1. Detaljplan för Öster Mälarstrand, 80 bostäder och skola, för antagande
1.2. Detaljplan för Hulte/Högne, 200 bostäder, för antagande
1.3. Detaljplan för Förseglet 1 ÖM, 1000 bostäder, för antagande
1.4. Detaljplan Västerås 2:113,
Jacobsb, 80 bostäder, för antagande
1.5. Detaljplan S Källtorp, 650 bostäder, för antagande
1.6. Detaljplan Urberget 1, 230 bostäder, för antagande
1.7. Detaljplan Österby 1:2, Dingtuna, 250 bostäder, för antagande
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som stöd söks för
2.1. Beläggning och brounderhåll på vägnätet
2.2. Skapa förutsättningar för en busslinje till Öster Mälarstrand
ca 2.3.Utbyte av belysning i bostadsområden (väg + GC) resp. på trafikleder
2.4. Beläggningsunderhåll på gc-vägar och gångytor

9100

2018

Växjö

1. Uppgraderad cykelväg Linnégatan/Sandbrovägen
2. Uppgraderad cykelväg Storgatan/Vaktvägen
3. Uppgraderad cykelväg Liedbergsgatan/ Kungsgårdsvägen
4. Snabbscykelväg Söderleden
5. Cykelväg Ulriksbergs-promenaden
6. Uppgraderad cykelväg Rottne Centrum
7. Uppgraderad cykelparkering Växjö stad

1. Planer för bebyggelse
1.1. Kopplat till åtgärd 1: Förtätning i staden längs med cykelstråk med flera mindre bostadsplaner. Planer för bostadsbyggande på Mörnersväg, Lenhovdavägem och Lineborgsplan.
1.2. Kopplat till åtgärd 2: Förtätning i staden längs med cykelstråk med flera mindre bostadsplaner. Planer för bostadsbyggande på Kasernvägen och Storgatan.
1.3. Kopplat till åtgärd 3: Förtätning i staden längs med cykelstråk med flera mindre bostadsplaner. Planer för bostadsbyggande på Kungsvägen, Vintervägen, Dalbo centrum, Seminarievägen, Hjalmar Petris väg och Hovsdal.
1.4. Kopplat till åtgärd 4: Förtätning i staden längs med cykelstråk med flera mindre bostadsplaner. Planer för bostadsbyggande Norra Öjaby, Bredvik. Bergunda och Bergsnäs.
1.5. Kopplat till åtgärd 5: Förtätning längs med cykelstråk med plan för bostadsbyggande på Wieselgrensgatan.
1.6. Kopplat till åtgärd 6: Förtätning längs med cykelstråk med plan för bostadsbyggande i södra Rottne.
2. Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det som medfinansiering söks för
2.1. Kopplat till åtgärd 1: I samband med förbättringen av cykelstråk längs med Linnégatan/Sandsbrovägen där vi samtidigt skapar reversibelt kollektivtrafikkörfält och bussfil på Sansbrovägen säkras även gångbanor upp.
2.2. Kopplat till åtgärd 2: I samband med förbättring av cykelstråk längs med Storgatan där vi samtidigt skapar bussfil säkras även gångbanor upp.
2.3. Kopplat till åtgärd 3: I samband med förbättring av cykelstråk längs med Liedbergsgatan där vi samtidigt skapar bussfil säkras även gångbanor upp.
3. Utveckla ett parkeringsinformationssystem, ta fram cykelparkeringsplan och genomföra behovsinventering, inventera och åtgärda behov av cykelparkering vid hållplatser
4. Övrigt
4.1. Fotgängarplan, för antagande
4.2. Uppdatering av cyklvägplan, för antagande
4.3. "Växjö cyklar" är en ny symbol som på olika sätt ska bidra till att få fler att upptäcka fördelarna och glädjen med att cykla. Symbolen monteras upp på cykelväderskydden.
4.4. Ambitionen att öka cyklandet bland barn och ungdomar till och från skolan
4.5. Nytt trafiksäkerhetsprogram, för antagande

11700

2018

Örebro

1. Huvudcykelstråk, Sjukhusleden etapp 2
2. Breddning för gång- och cykelbana över Skebäcksbron
3. Huvudcykelstråk, Hovstaleden etapp 2
4. Huvudcykelstråk, Brunnsleden etapp 2
5. Gustavsviksleden

1. Planer för bebyggelse
1.1. Detaljplan för kv Måsen, bostäder och förskola, för antagande
1.2. Planprogram för CV-området, bostäder arbetsplatser och mötesplatser, för antagande
1.3. Detaljplan för fastigheten Frölunda 7:3 (Norra Lillån), bostäder och F-6-skola, för antagande
1.4. Detaljplan för fastigheten Frölunda 5:7 (Norra Lillån), bostäder och förskola, för antagande
1.5. Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 (Norra Lillån), bostäder och förskola, för antagande
1.6. Detaljplan för fastigheten Kumla 1:27 (Norra Lillån), bostäder för antagande
1.7. Detaljplan för Törsjö 3.14 m.fl. (Marieberg), ca 1300 bostäder, för antagande
1.8. Planprogram för Brunnsparken, för antagande
1.9. Planprogram för Aspholmen/Nasta, för antagande
2. Prioritering av kollektivtrafik i trafiksignaler
3. Resvaneundersökning i samverkan med Region Örebro Län

5750

2018

Summa

 

 

468 004