Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ersättning vid ekonomisk skada för transportörer – regress

Transportörer på järnväg kan ansöka om ersättning för trafikstörningar som orsakats av Trafikverket, så kallad regressersättning. Ansökan sker via Trafikverkets ansökningsblankett för ekonomisk skada.

Möjligheten till ersättning för ekonomisk skada är reglerad i Järnvägstrafiklagen. Den omfattar både persontrafik och godstrafik på järnväg, men ersättningen har lite olika utformning beroende på transportslag.

Ansök via blankett

För persontrafik görs ansökan med blanketten för Ekonomisk skada (Excelfil). Blanketten skickas in

 • Via inloggning till Mina kundserviceärenden på Trafikverkets hemsida och välj ärendetyp Ekonomisk skada
 • Via e-post – e-postadressen hittar du under Kontakta oss, ovan

Till blanketten (Excel, version 1.1 2019-07-01, öppnas i nytt förnster)

Självhjälp – att fylla i blanketten (pdf 500 kB, öppnas i nytt fönster)

Ansökan för godstrafik, se fliken nedan

webb_testsida_skylttag_kortpeng.jpg

En transportörer kan få ersättning för ekonomisk skada som orsakats av en trafikstörning som Trafikverket bär ansvaret för. Vid ansökan om ersättning ska transportören kunna visa upp underlag som verifierar utgiften.

 • Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast 90 dagar efter händelsen, alternativt 90 dagar efter att transportören tagit emot resegarantikrav från resenären.
 • Transportören ska ha ett trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket, och de tåg man söker ersättning för ska ha gått under ett och samma TRAV.
 • Beviljad ersättning reduceras med redan utbetalade kvalitetsavgifter.
 • Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Persontrafik – dessa uppgifter behövs för ansökan

Legal grund för kravet på ersättning

Välj ett av två alternativ:
1. Kollektivtrafikresenärslagen – tågets totala resa är kortare sträcka än 150 km inom Sverige
2. Tågpassagerarförordningen – tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige

Typ av kostnad som transportören betalat för

Välj ett av fyra alternativ:
1. Ersättning vid försenad resenär – när resenär fått pengar tillbaka genom resegarantin
2. Ersättningstrafik betald av resenär – när resenär fått ersättning för utlägg för annat transportmedel
3. Ersättningstrafik betald av transportör – när ersättningstrafik anordnats av transportören
4. Övrigt: Förfriskningar, mat, hotell

Redogörelse som styrker anspråket på ersättning

Här kan man i fritext till exempel beskriva:

- Varför ersättning har lämnats
- Vad som orsakade förseningen/inställelsen
- Hur man löste problemet
- Vid vilken tidpunkt resenären ställde krav på ersättning

Biljett-ID

När Trafikverket ber om detta ska transportören kunna uppge biljett-ID som kan bindas till det aktuella anspråket.

Biljettpris

Vid ersättning för försenad resenär ska transportören uppge vad resenären betalade för resan.

Ansökt belopp

Ansökt belopp kan vara baserat på transportörens direkta kostnader, eller på ersättningar som transportören betalat till annan part, till exempel en försenad resenär.

1. Ersättningstrafik som betalats av transportören samt övriga kostnader

Ansökt belopp baseras helt på de kostnader transportören haft.

2. Ersättning till försenad resenär eller för ersättningstrafik som resenären betalat

Här ska ansökt belopp baseras på biljettpriset enligt en modell väger samman resans längd i kilometer och förseningstiden i minuter:

Ersättningsnivå för resa med kortväga tåg (< 150 km):

 • Minst 20 min försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset
 • Minst 40 min försening orsakad av Trafikverket – 75 procent av biljettpriset.
 • Minst 60 min försening orsakad av Trafikverket – 100 procent av biljettpriset.
 • Taxiresa upp till 1/40 av ett basprisbelopp

Ersättningsnivå för resa med långväga tåg (> 150 km):

 • Minst 60 min försening orsakad av Trafikverket – 25 procent av biljettpriset samt ev. logi, förtäring, assistans.
 • Minst 120 min försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset samt ev logi, förtäring och assistans. 

Utförd trafik

Beskrivning av hur trafikstörningen löstes när tåget inte kunde gå som planerat. Ange datum, ersättningstrafikslag, från och till driftplats.

Händelse-ID/händelsenummer

Styrker förseningen eller inställelsen och visar Trafikverkets ansvar.

Planerad trafik

Visar hur tåget skulle ha gått och vilka tekniska/operativa tågnummer som fanns under resan – datum, tågnummer, från och till driftplats.

Öppna ansökningsblanketten

webb_testsida_ralsbrott_750px.jpg

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att

 • Transportören har betalat ersättning till godsägaren.
 • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
 • Ansökan inkommer till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen.
  Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

 • Försening: Om detta medfört skada, högst 4 ggr avgift.
 • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
 • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Gods – uppgifter som behövs för ansökan

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att

 • Transportören har betalat ersättning till godsägaren.
 • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
 • Ansökan inkommer till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen.

Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

 • Försening: Om detta medfört skada, högst 4 ggr avgift.
 • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
 • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Ansök i fritextdokument

För godstrafik finns ingen färdig blankett. Lämna ansökan i ett fritextdokument (helst inte pdf). Skicka in ansökan

 • Via inloggning till Mina kundserviceärenden på Trafikverkets hemsida och välj ärendetyp Ekonomisk skada eller
 • Via e-post – e-postadressen hittar du under Kontakta oss, ovan