Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ersättning vid ekonomisk skada för transportörer – regress

Transportörer på järnväg kan ansöka om ersättning för trafikstörningar som orsakats av Trafikverket, så kallad regressersättning. Ansökan sker via Trafikverkets ansökningsblankett för ekonomisk skada.

Möjligheten till ersättning för ekonomisk skada är reglerad i Järnvägstrafiklagen. Den omfattar både persontrafik och godstrafik på järnväg.

Ansök via blankett

Persontrafik: Ansökan görs med blanketten för Ekonomisk skada. Skicka in blanketten via inloggning till Mina kundserviceärenden på Trafikverkets webbplats. Välj ärendetyp Ekonomisk skada.

Till blanketten (Excel, version 1.1 2020-02-10, öppnas i nytt förnster)

Självhjälp – att fylla i blanketten (pdf 500 kB, öppnas i nytt fönster)

Godstrafik: Se fliken nedan

webb_testsida_skylttag_kortpeng.jpg

En transportörer kan få ersättning för ekonomisk skada som orsakats av en trafikstörning som Trafikverket bär ansvaret för. Vid ansökan om ersättning ska transportören kunna visa upp underlag som verifierar utgiften.

 • Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast 90 dagar efter händelsen, alternativt 90 dagar efter att transportören tagit emot resegarantikrav från resenären.
 • Transportören ska ha ett trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket, och de tåg man söker ersättning för ska ha gått under ett och samma TRAV.
 • Beviljad ersättning reduceras med redan utbetalade kvalitetsavgifter.
 • Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Persontrafik – dessa uppgifter behövs för ansökan

Legal grund för kravet på ersättning

Välj ett av två alternativ:
1. Kollektivtrafikresenärslagen – tågets totala resa är kortare sträcka än 150 km inom Sverige
2. Tågpassagerarförordningen – tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige

Typ av kostnad som transportören betalat för

Välj ett av fyra alternativ:
1. Ersättning vid försenad resenär – när resenär fått pengar tillbaka genom resegarantin
2. Ersättningstrafik betald av resenär – när resenär fått ersättning för utlägg för annat transportmedel
3. Ersättningstrafik betald av transportör – när ersättningstrafik anordnats av transportören
4. Övrigt: Hotell, mat, förfriskningar

Redogörelse som styrker anspråket på ersättning

Här besvaras nedanstående frågor och ytterligare information om det är nödvändigt för den aktuella händelsen:
- Varför har ersättning lämnats?
- Vad som orsakade inställelsen/förseningen?
- Vad har ersätts?
- Vilken paragraf eller artikel grundar sig anspråket på?

Vid ansökan om:
- Ersättning vid försenad resenär och ersättningstrafik betald av resenär måste det framgå vilket datum resegarantianspråket inkom till transportören.
- Övrigt, specificera vad som har ersatts hotell, mat eller förfriskningar.

Biljett-ID

Underlag för såld biljett ska uppges vid:
- Ersättning vid försenad resenär.
- Ersättningstrafik betald av resenär.
- Övrigt (hotell, mat, förfriskningar).

Om resenären det gäller reste med periodkort ska dess ID anges.

Biljettpris

Anges vid ansökan om ersättning vid försenad resenär, inklusive moms.

Ansökt belopp

Här anges det belopp transportören ansöker om från Trafikverket. Ansökt belopp kan vara baserat på transportörens direkta kostnader, eller på ersättningar som transportören betalat till annan part, till exempel en försenad resenär.

1. Ersättningstrafik som betalats av transportören samt övriga kostnader

Ansökt belopp baseras helt på de kostnader transportören haft. Det belopp som betalats ut till företag ska anges exklusive moms.

2. Ersättning till försenad resenär eller för ersättningstrafik som resenären betalat

Här ska ansökt belopp baseras på biljettpriset enligt en modell väger samman resans längd i kilometer och förseningstiden i minuter. Det belopp som har betalats ut till privatpersoner ska anges inklusive moms.:

Ersättningsnivå när tågets totala resa är kortare än 150 km inom Sverige, (kollektivtrafikresenärslagen):
Minst 20 min försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset
Minst 40 min försening orsakad av Trafikverket – 75 procent av biljettpriset.
Minst 60 min försening orsakad av Trafikverket – 100 procent av biljettpriset.
Taxiresa upp till 1/40 av ett basprisbelopp

Ersättningsnivå när tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige, (Tågpassagerarförordningen):
Minst 60 min försening orsakad av Trafikverket – 25 procent av biljettpriset samt ev. logi, förtäring, assistans.
Minst 120 min försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset samt ev logi, förtäring och assistans. 

Utförd trafik

Beskriv hur resenärens faktiska resa utfördes med datum, tågnummer/buss/taxi, startdriftplats och slutdriftplats.

Händelse-ID/händelsenummer

Ange det aktuella händelse-Id/händelsenummer/BASUN-nummer som är kopplat till anspråket som visar Trafikverkets ansvar.

Planerad trafik

Beskriv resenärens hela planerade resa med datum, tågnummer, startdriftplats och slutdriftplats.

webb_testsida_ralsbrott_750px.jpg

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att

 • Transportören har betalat ersättning till godsägaren.
 • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
 • Ansökan inkommer till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen.
  Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

 • Försening: Om detta medfört skada, högst 4 ggr avgift.
 • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
 • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Gods – uppgifter som behövs för ansökan

Trafikverket ersätter transportören för ekonomisk skada i de fall där Trafikverket bär ansvar för infrastrukturstörningar. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet.

Med skada avses att gods förloras helt eller att gods skadas delvis samt att gods försenats.

Förutsättning för utbetalning från Trafikverket är att

 • Transportören har betalat ersättning till godsägaren.
 • Transportören har ett Trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket
 • Ansökan inkommer till Trafikverket senast nittio (90) dagar efter händelsen.

Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Trafikverket kan bevilja ersättning på tre nivåer:

 • Försening: Om detta medfört skada, högst 4 ggr avgift.
 • Skadat gods: Ersätts med värdeminskning. Som mest ersätts 17 beräkningsenheter per kg.
 • Förlust: Ersätts med högst börspris, marknadspris eller gängse värde. Maximalt ersätts 17 beräkningsenheter per kg.

Ansök i fritextdokument

För godstrafik finns ingen färdig blankett. Lämna ansökan i ett fritextdokument (helst inte pdf). Skicka in ansökan

 • Via inloggning till Mina kundserviceärenden på Trafikverkets hemsida och välj ärendetyp Ekonomisk skada eller
 • Via e-post – e-postadressen hittar du under Kontakta oss, ovan