Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Briotåg med lok och vagnar.

Ekonomisk skada persontrafik

Här kan du få mer information om hur du gör en ansökan för ekonomisk skada för persontrafik.

En transportör kan få ersättning för ekonomisk skada som orsakats av en trafikstörning som Trafikverket bär ansvaret för. Vid ansökan om ersättning ska transportören kunna visa upp underlag som verifierar utgiften.

 • För händelser som inträffat från och med T21 (2020-12-13) har transportörer 180 dagar på sig att ansöka. För händelser som inträffat tidigare gäller 90 dagar.
 • Transportören ska ha ett trafikeringsavtal (TRAV) med Trafikverket, och de tåg man söker ersättning för ska ha gått under ett och samma TRAV.
 • Beviljad ersättning reduceras med redan utbetalade kvalitetsavgifter.
 • Ekonomisk skada gäller inte för transportörens egna merkostnader, goodwillkostnader eller uteblivna intäkter.

Ansökan via blankett

Ansökan görs med blanketten för Ekonomisk skada. Skicka in blanketten via inloggning till Mina kundserviceärenden på Trafikverkets webbplats. Välj ärendetyp Ekonomisk skada.

Till blanketten (Excel, 379 kB, version 1.11 2020-09-30)

Blanketthjälp Ekonomiska skada resenär (pdf, 595 kB)

Persontrafik – dessa uppgifter behövs för ansökan

Legal grund för kravet på ersättning

Välj ett av två alternativ:

 1. Kollektivtrafikresenärslagen – tågets totala resa är kortare sträcka än 150 km inom Sverige
 2. Tågpassagerarförordningen – tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige

Typ av kostnad som transportören betalat för

Välj ett av fyra alternativ:

 1. Ersättning vid försenad resenär – när resenär fått pengar tillbaka genom resegarantin
 2. Ersättningstrafik betald av resenär – när resenär fått ersättning för utlägg för annat transportmedel
 3. Ersättningstrafik betald av transportör – när ersättningstrafik anordnats av transportören
 4. Övrigt: Hotell, mat, förfriskningar

Redogörelse som styrker anspråket på ersättning

Här besvaras nedanstående frågor och ytterligare information om det är nödvändigt för den aktuella händelsen:

 • Varför har ersättning lämnats?
 • Vad som orsakade inställelsen/förseningen?
 • Vad har ersätts?
 • Vilken paragraf eller artikel grundar sig anspråket på?

Vid ansökan om:

 • Ersättning vid försenad resenär och ersättningstrafik betald av resenär måste det framgå vilket datum resegarantianspråket inkom till transportören.
 • Övrigt, specificera vad som har ersatts hotell, mat eller förfriskningar.

Biljett-ID

Underlag för såld biljett ska uppges vid:

 • Ersättning vid försenad resenär. 
 • Ersättningstrafik betald av resenär.
 • Övrigt (hotell, mat, förfriskningar).

Om resenären det gäller reste med periodkort ska dess ID anges.

Biljettpris

Anges vid ansökan om ersättning vid försenad resenär, inklusive moms.

Ansökt belopp

Här anges det belopp transportören ansöker om från Trafikverket. Ansökt belopp kan vara baserat på transportörens direkta kostnader, eller på ersättningar som transportören betalat till annan part, till exempel en försenad resenär.

 1. Ersättningstrafik som betalats av transportören samt övriga kostnader
  Ansökt belopp baseras helt på de kostnader transportören haft. Det belopp som betalats ut till företag ska anges exklusive moms.
 2. Ersättning till försenad resenär eller för ersättningstrafik som resenären betalat
  Här ska ansökt belopp baseras på biljettpriset enligt en modell väger samman resans längd i kilometer och förseningstiden i minuter. Det belopp som har betalats ut till privatpersoner ska anges inklusive moms.
Ersättningsnivå när tågets totala resa är kortare än 150 km inom Sverige, (kollektivtrafikresenärslagen).
 • Minst 20 minuter försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset.
 • Minst 40 minuter försening orsakad av Trafikverket – 75 procent av biljettpriset.
 • Minst 60 minuter försening orsakad av Trafikverket – 100 procent av biljettpriset.
 • Taxiresa upp till 1/40 av ett basprisbelopp

Ersättningsnivå när tågets totala resa är 150 km eller längre inom Sverige, (Tågpassagerarförordningen):

 • Minst 60 minuter försening orsakad av Trafikverket – 25 procent av biljettpriset samt eventeull logi, förtäring, assistans.
 • Minst 120 minuter försening orsakad av Trafikverket – 50 procent av biljettpriset samt eventuell logi, förtäring och assistans. 

Utförd trafik

Beskriv hur resenärens faktiska resa utfördes med datum, tågnummer/buss/taxi, startdriftplats och slutdriftplats.

Händelse-ID/händelsenummer

Ange det aktuella händelse-Id/händelsenummer/BASUN-nummer som är kopplat till anspråket som visar Trafikverkets ansvar.

Planerad trafik

Beskriv resenärens hela planerade resa med datum, tågnummer, startdriftplats och slutdriftplats.

Frågor och svar – persontrafik

Den som har ett giltigt trafikeringsavtal, TRAV, och äger de tilldelade tåglägena som man ansöker om. Detta betyder att det företaget som kör tåget på uppdrag av den som äger tågläget, i normalfallet inte har rätt att ansöka om ersättning för ekonomisk skada.

 • Transportörer kan begära ersättning för förseningar och inställda tåg.
 • Ersättningen ska vara för kostnader som transportören betalt till sin resenär/transportköpare, detta när denne drabbats av försening till sin slutstation som Trafikverket är ansvarig för enligt Järnvägstrafiklagen (tågpassagerarförordningen och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter)
 • Ersättningstrafik i de fall det inte finns något annat sätt att transportera resenären till sin slutstation. Transportören har dock ett strikt ansvar att begränsa sin ekonomiska skada.
 • Hotell, mat och förfriskningar i vissa fall.
 • Egna merkostnader
 • Goodwillkostnader
 • Uteblivna intäkter eller värdekoder

1. Skicka ansökan via "Mina kundserviceärenden". Där kan du sedan följa handläggningen av ditt ärende

2. Via mail till e-post ekonomisk.skada.jarnvag@trafikverket.se

Transportören får en bekräftelse med gällande ärendenummer. Det är även detta ärendenummer som man alltid ska ange om man har frågor eller vill göra kompletteringar i ärendet.

Varje anspråk får ett beslut och i det samlade ärendet lämnas ett besked.

Trafikverket har ingen reglerad svarstid för ärenden gällande ekonomisk skada, men strävar hela tiden efter så kort handläggningstid som möjligt.

Nej, men den information som Trafikverket ber om i den blanketten måste finnas med när man ansöker. Väljer man att skicka in på annat sätt riskerar man väsentligt förlängd handläggningstid. Därför rekommenderar vi att man använder den avsedda blanketten.

Eftersom Trafikverket, enligt lag, inte får dubbelkompensera så dras eventuellt utbetalda kvalitetsavgifter ifrån den summan som blir beviljad för ekonomisk skada.

För händelser som inträffat från och med T21 (2020-12-13) har transportörer 180 dagar på sig att ansöka. För händelser som inträffat tidigare gäller 90 dagar.

(Gällande ersättningstrafik och övrigt (hotell, mat, förfriskningar) 180 dagar efter inträffad händelse.

Gällande ersättning för försenad resenär 180 dagar efter att resenären begärt ersättning av transportör)

 

Det handlar om att Järnvägsnätsbeskrivningen utgår från järnvägslagen medan järnvägstrafiklagen är den lag som reglerar ekonomisk skada. Detta betyder att varken Transportstyrelsen eller samrådsorgan är möjliga att vända sig till om man inte är ense, utan saken måste avgöras av allmän domstol.

Kostnaden för månadskortet delas med antalet dagar kortet är giltigt.

Ansökningsblanketten är ett exceldokument med förbestämda fält för systematiskt ansökningsförfarande. En blankett räknas som ett ärende.

En blankett kan innehålla upp till 1000 anspråk på ekonomisk skada. Varje enskilt anspråk i blanketten handläggs separat utifrån den information det innehåller. Detta innebär att transportören kan använda samma blankett och ärende för olika typer av anspråk på ekonomisk skada. Dock måste alla tågen i blanketten tillhöra samma trafikeringsavtalsägare.

 

Beskedet kan inte överklagas, transportörer har rätt att få sin sak prövad genom att väcka talan i allmän svensk domstol.

Transportörer kan dock göra en ny ansökan på de anspråk i ansökan som fått delvis bifall eller avslag. Då krävs det att transportören har ny eller annan kompletterande information som skulle kunna leda att Trafikverket gör en annan bedömning i anspråket.

Om en transportör har frågor gällande ett besked hänvisar Trafikverket alltid till att i första hand ta kontakt med handläggare på ekonomisk skada för genomgång av innehållet.