Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En väg mitt i en allé av många gröna träd.

Ledningsärende som berör natur- och kulturmiljö inom vägområdet

En åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd hos länsstyrelsen. Exempel som kan behöva samrådas är grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation. De flesta ledningsarbeten kan alltså kräva samråd.

Alléer

Allén omfattas av det så kallade biotopskyddet enligt miljöbalken och om den riskerar att påverkas krävs dispens från länsstyrelsen. Förläggning i allémiljö ska i första hand helt undvikas.

Biotopskyddet är en förbudslagstiftning och dispenser ges bara restriktivt. Det innebär att en ansökan om dispens måste vara välmotiverat och alternativen måste vara prövade.

Arbetena får ej påverka alléträd i vägområdet negativt. Vid tryckning av ledning under väg med alléträd ska denna utföras så att ledningen hamnar minst 2 meter under rötterna. Arbeten/grävarbeten får inte utföras inom 3 meter från trädens dropplinje, som räknas från grenverkets yttersta spetsar, eftersom trädets rotsystem riskeras att skadas. Arbeten/grävarbeten får inte utföras inom trädens dropplinje plus 3 meter, som räknas från grenverkets yttersta spetsar, eftersom trädets rotsystem riskeras att skadas. Vid yngre och nyplanterade träd får grävarbeten inte heller utföras närmare än tre meter från trädet. Fläkning av grenar och påkörning av maskiner ska helt undvikas. Upplag av material, maskiner, bränsletankar och så vidare får inte finnas under och intill träden.

Pilealléer eller pilevallar

Vid nyhamlade pilar räknas ett skyddsavstånd av 2 meter från stammen som droppzon, därmed totalt 5 meter från stam. Inom detta område gäller restriktionerna enligt ovan. Fläkning av grenar och påkörning av maskiner ska helt undvikas. Upplag av material, maskiner, bränsletankar och så vidare får inte finnas under och intill träden.

Solitära träd

Det solitära trädet har ett potentiellt skydd i miljöbalken och genom artskyddsförordningen. Om det riskerar att påverkas måste länsstyrelsen kontaktas för samråd.

Arbetena får ej påverka det solitära trädet i vägområdet negativt. Vid tryckning av ledning under väg med solitära träd ska denna utföras så att ledningen hamnar flera meter under rötterna. Arbeten/grävarbeten får inte utföras inom trädens dropplinje plus 3 meter, som räknas från grenverkets yttersta spetsar, eftersom trädets rotsystem riskeras att skadas.

Fläkning av grenar och påkörning av maskiner ska helt undvikas. Upplag av material, maskiner, bränsletankar och så vidare får inte finnas under och intill träden.

Artrik vägmiljö

Den artrika vägmiljön får inte påverkas negativt. Ytan på kabelgraven i vägens sidoområde ska efter utfört arbete bestå av befintlig ytjord som läggs tillbaka i ursprungsläget. Makadam eller liknande krossat stenmaterial får inte användas som sluttäckning. Matjord får absolut inte tillföras utifrån. Upplag får inte finnas i vägens sidoområde. Arbetet får inte utföras under vissa tidsperioder som kan påverka vegetationen negativt, till exempel under sommarmånaderna eller vid tjäle. Tidsrestriktionerna kan variera beroende på var i landet den artrika vägmiljön finns. Vid varje ansökan prövas tidsrestriktionerna.

Väganknutna kulturobjekt samt fornlämning

Kulturobjektet har ett potentiellt skydd genom kulturmiljölagen och miljöbalkens biotopskydd. Vid risk för påverkan måste länsstyrelsen kontaktas för tillståndsprövning och eventuell dispens.

Förläggning av kabel ska ske på sådant avstånd från milstolpar, väghållningsstenar, stenmurar, fornlämningar och andra väganknutna kulturobjekt att skador inte uppstår på dessa. Upplag av massor får inte förekomma i närheten av kulturobjekt.

Om ert ledningsarbete påverkar en fornlämning eller väganknutna kulturminnen krävs tillstånd från länsstyrelsen. Om en fornlämning eller väganknutna kulturobjekt påträffas under ett pågående ledningsarbetet eller om ni är osäkra på om det är en fornlämning, ska arbetet stoppas och länsstyrelsen kontaktas för samråd.