Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Effektberäkning och samhällsekonomi (Samkalk)

Trafikverkets huvudsyfte med trafikprognoser är ofta att ta fram underlag för att göra kalkyler som ger indikationer om en åtgärds samhällsekonomiska lönsamhet i syfte att kunna prioritera olika åtgärder.

För att kunna göra en samhällsekonomisk kalkyl av en åtgärd krävs dels att man förstår vilka konsekvenser eller effekter åtgärden för med sig, dels vilket värde de har. Det monetära värdet tas fram i Sampers delmodul Samkalk. Hur människor värderar utsläpp, säkerhet och restider görs i värderingsstudier där resenärerna får göra avvägningar mellan tid och kostnad.

I en samhällsekonomisk kalkyl av förändringar i väg- eller järnvägsnätet är fokus det samhällsekonomiska utfallet som åtgärden medför. Åtgärden, till exempel en ny bro eller en ny vägsträckning, införs i modellen i ett utredningsalternativ (UA) som i den samhällsekonomiska kalkylen ställs mot ett annat scenario, där allt annat är som i utredningsalternativet förutom att den aktuella åtgärden inte finns med, ett så kallat jämförelsealternativ (JA).

Sampers beräknar personresandet både för UA och JA. Den samhällsekonomiska modulen Samkalk värderar sedan resultatet i form av skillnader i restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor och slitage för att man ska kunna avgöra om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller inte.

Samhällsekonomisk kalkyl med Sampers/Samkalk

Nyheter i Samkalk

Vad som är nytt i Samkalk i Samper 3.4 hittar du i nedanstående dokument.
Nyheter i Samkalk 180401 (ppt-fil, 65,7 kB)

Övrigt

Rekommendation gällande summering av nyttor i Samkalk (SK46, flik lönsamhetsberäkning) i Sampers 3.4.1) (pdf-fil, 552 kB)

PM-Beräkning av KÖ för långväga bilresor vid väganalyser i Samkalk (pdf-fil, 311 kB)

SEB-dokumentation

Trafikuppräkningstal Samkalk

Investeringskostnader:

Känslighetsanalyser

Se rekommendationer i ASEK:
Kapitel 05 Gnerella principer och värden (pdf-fil, 362 kB, öppnas i nytt fönster)

Tilläggseffekter

I vissa fall behöver en Samkalk-kalkyl kompletteras med beräkningar för hand eller med andra verktyg.

  • Buller: Vid bedömning att förändring av antal utsatta för buller eller av samhällsekonomiska bullervärdet är betydande (positiv eller negativ), ska beräkning av dessa effekter utföras med hjälp av BEVA och läggas till som en manuellt beräknad effekt i en samhällsekonomisk kalkyl utförd med EVA eller Samkalk.
    BEVA
  • Gång och cykel: Samkalk fångar bara trafiksäkerhetseffekten för gång- och cykeltrafikanter. Om en specifik gång-cykelåtgärd görs i samband med en vägåtgärd kan effekterna av GC-åtgärden beräknas i GC-kalk och komplettera en Samkalk-kalkyl.
    GC-kalk