Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på bilkö

Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet

Göteborgs Stad genomför omfattande exploatering i anslutning till Brottkärrsmotet. Det innebär att trafiken på väg 158 ökar. Målet med projektet är att bidra till ett mer hållbart resande genom ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 20 december 2021.

Väg 158, Säröleden, är hårt trafikerad under delar av dygnet. På sträckan mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet är det två körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning.

Det pågår en omfattande byggnation av drygt 1 000 bostäder i anslutning till området Nya Hovås. Byggnationen av de nya bostäderna medför ytterligare trafikbelastning på väg 158.

Projektet blev helt klart i början av september 2021.
Läs vår nyhet:
Projekt Väg 158, Hovåsmotet–Brottkärrsmotet, är slutfört

I slutet av mars/början av april 2020 gick projektet in i byggfas

Vi har byggt ett busskörfält söderut mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet samt vid Hovåsmotet en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik. Vi har också utfört underhåll av bron över Hovås allé i Brottkärrsmotet.

Det kommer inte att anläggas några nya busshållplatser på sträckan. Lämplig busslinje saknas för att trafikera en eventuell hållplats i Skalldalen, som har varit önskemål under projektets gång. X2, tidigare kallad Rosa Express, är inte en lämplig busslinje för ett ytterligare stopp.

Detta kan du göra

Under projektets byggtid har framkomligheten på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet varit begränsad på grund av smalare körfält och två körfält (norrgående) kan vid vissa arbetsmoment blev ett.

Under hela projektets gång var det en stor del av trafikanterna genom arbetsplatsen som inte följde hastighetsbegränsningarna och respekterade skyltarna vilket tyvärr gjorde att vi fick göra ytterligare begränsningar. Under arbetets gång anlade vi vägbulor på de sträckor där yrkesarbetarna var tvungna att vara nära trafiken utan barriärer och hastigheten behövde då vara ännu lägre. 

Även framgent gäller att tänka på att vara ute i god tid. Kanske kan du bidra till att minska trycket på vägen genom åka andra tider än du brukar?

Detta har vi gjort på väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet

Projektet inleddes onsdagen den 1 april 2020 med att arbetena startade i Hovåsmotet. Trafikanterna påverkades i och med att körfältens bredd minskades. Hastigheten kunde sänkas till 30 eller 50 km/h.

Från norr till söder har vi gjort följande åtgärder, som du även ser i kartan:

  • I Hovåsmotet har vi breddat vi vägen åt öster och byggt ett södergående busskörfält. Tidigare har busstrafiken fått samsas med den övriga fordonstrafiken. Vi har även byggt nya av- och påfartsramper från söder.
  • I nästa vägavsnitt har vi förlängt den befintliga gång- och cykelvägsporten.
  • På nästa del har vi breddat vägen åt väster och fortsatt byggnationen av det södergående busskörfältet. Även på denna del av vägen, närmare Brottkärrsmotet, har vi förlängt den befintliga gång- och cykelvägsporten.


Kartan (pdf-fil, 12,9 MB)