Logga in
Logga in

Blekinge E22 Jämjö-Brömsebro, faunapassager

För att minska viltolyckor på E22 mellan Jämjö och Brömsebro bygger vi viltstängsel och faunapassager som ska göra djurens väg säkrare över E22.

Vad?

Viltstängsel och en faunapassage på E22 Jämjö-Brömsebro.

Varför?

För att minska viltolyckor och öka trafiksäkerheten på sträckan.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

E22 sträckan Jämjö-Brömsebro är cirka 14 km och utgörs av en landsväg utan viltstängsel förbi Fågelmara (9 km). Norr om Fågelmara övergår E22 till en 2+1 väg utan viltstängsel fram till Brömsebro (5 km). Trafikvolymen på sträckan norrut mot Brömsebro är ungefär 4000 fordon/dygn. Stora delar av sträckan utgörs av skogslandskap och mycket vilt tar sig över här.

Det stora antalet viltolyckor indikerar att viltet inte uppfattar vägen som en barriär vilket förmodligen beror på att trafikvolymen är relativt liten och att vägen huvudsakligen ligger i nivå med omgivande mark. På sträckan finns inga planskilda passager som större djur kan nyttja.

Antal fordon per dygn: 4000.

Faunapassager byggs norr och söder om Fågelmara

För att bygga sträckan säkrare bygger vi två faunapassager. Den ena i form av en faunabro över E22 norr om Fågelmara och den andra en passage på vägen reglerad med viltvarningssystem söder om Fågelmara. 

Viltstängsel med viltuthopp

För att leda djuren till de nya säkra passagerna, som i sin tur ska minska antalet olyckor med att färre djur och människor dör eller skadas i trafiken, sätter vi upp faunastängsel längs hela sträckan Jämjö-Brömsebro. 

Djur på fel sida av viltstängslen orsakar problem i trafiken. Vi bygger därför uthopp som gör att det blir lättare för djur att ta sig tillbaka på rätt sida. Vid uthoppen är det hål i stängslet och djuren som hoppar landar mjukt och kommer på rätt sida om viltstängslet igen. Det går däremot inte att ta sig ut åt fel håll.

Vad händer nu?

Den 24 maj tas nästa stora steg mot en säkrare E22 för både djur och människa. Då inleds gjutningsarbetet med faunabron norr om Fågelmara.  Gjutningen planeras att starta på eftermiddagen den 24 maj och pågå hela natten för att pågå fram till lunch den 25 maj. Hela bron kommer att gjutas i ett stycke för att slippa synliga gjutskarvar. Det kommer att gå åt ca 750 ton betong.

Trafiken leds redan nu förbi broarbetet via en tillfällig väg och trafikanterna kommer därför inte märka av gjutningsarbetet.  

Samtidigt pågår arbeten på sträckan så som;

  • För faunapassage söder om Fågelmara pågår schaktarbete.
  • Större delen av viltuthoppen är byggda, nu återstår färdigställande av att ansluta dem till viltstängslet. 
  • Byggnation av färister pågår, berörda med anslutning där färist kommer att byggas kontaktas separat. 
  • Montering av stängsel pågår från Fågelmara med riktning söderut.

Vi uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn och hålla hastigheten förbi arbetet.

Så bygger vi faunapassagerna

  • En faunabro över E22 norr om Fågelmara. Bron är utformad som ett timglas med höga skärmar för att skydda djuren från ljud och ljus.
  • En faunapassage på E22 söder om Fågelmara. Faunapassagen på vägen regleras med digitalt viltvarningssystem, en så kallad ITS-lösning, som står för intelligenta transportsystem. Detta system kommer att ge bilisten en varning i god tid när vilt närmar sig passageöppningen. Aktiveringen av ITS-systemet sker genom att lampor tänds när djuren är i närheten. Viltet uppmärksammar bilisten och djuret får då möjlighet till att kunna ta sig över till andra sidan. ITS-lösningen blir de första som byggs i Blekinge.

Hur lär sig djuren att använda faunapassager?

Genom att vi har studerat djuren med kameror vid andra liknande broar, har vi sett hur exempelvis älgar först går längs stängslet och söker en övergång. När de väl kommer till broöppningen, och går över, kommer de att i fortsättningen att hitta tillbaks till den övergången.

Tidsplan

Natten mellan 28 februari och 1 mars ledde vi om trafiken på en tillfällig väg förbi brobyggnationen norr om Fågelmara. Här kommer trafiken att gå medans byggnationen av faunapassagen pågår. Trafiken kommer att påverkas med nedsatt hastighet.

Faunabron norr om Fågelmara planeras att gjutas 24-25 maj 2022.

3 Byggnation november 2021–oktober 2022

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83