Logga in
Logga in

Blekinge E22 Ramdala-Jämjö, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga tryggt för gång- och cykeltrafikanter mellan Ramdala och Jämjö. Idag går och cyklar oskyddade trafikanter intill befintlig E22. Efter ombyggnaden av sträckan Lösen-Jämjö blir E22 väg 743.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Ramdala-Jämjö på blivande väg 743, nuvarande E22.

Varför?

Oskyddade trafikanter saknar idag separat gång- och cykelväg, istället hänvisas de till vägrenen.

Nuläge

Vägplan

Om projektet

Idag saknas separat gång- och cykelväg mellan Ramdala och Jömjö på befintlig E22. Istället hänvisas gående och cyklister till vägrenen. Efter det att vi har byggt om sträckan Lösen och Jämjö till en motortrafikled kommer denna befintliga E22 sträcka att bli väg 743. Sträckan Ramdala-Jämjö är cirka 4 km lång och utgörs idag av en cirka 9 meter bred tvåfältig landsväg.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för de otryggade trafikanterna planerar vi att bygga en ny gång- och cykelväg längs med blivande väg 743 mellan Ramdala och Jämjö med bredden 2,5 meter.

Vad händer nu?

Arbetet med vägplanen pågår och vi ställde ut den för granskning mellan 7 februari-10 mars 2023.  Vägplanens syfte är att fastställa vägområdet och ge Trafikverket rätt att bygga gång- och cykelvägen. Granskningsmaterialet finns publicerat på sidan "Dokument". 

Tidsplan

Under denna period finns möjligheter att lämna synpunkter på projektet skriftligen till Trafikverket.

Efter samrådet tas det fram ett samrådsunderlag som vi planerar att i maj 2022 ska skickas till Länsstyrelsen för beslut, om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet avgör om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram eller inte.

3 Samråd - planutformning 24 september–21 oktober 2022

4 Samråd - granskning av vägplan 7 februari–10 mars 2023

När vi har byggt gång- och cykelvägen längs med sträckan Ramdala och Jämjö kommer oskyddade trafikanter kunna känna sig trygga.

Dokument

Under samrådsperioden kommer här att finnas samrådsmaterial att läsa.

Kontakt

Johan Wolgast

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 35