Logga in
Logga in

Dalarna E16, Lönnemossa by–Klingvägen, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att bygga om E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen i Falu kommun för ökad trafiksäkerhet och standard.

Vad?

Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen.

Varför?

Vi bygger om för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan.

Nuläge

Arbete med vägplanen pågår.

Om projektet

E16 är en viktig tvärförbindelse mellan Norge och Sverige och en viktig del i det nationella vägnätet. Det är en betydelsefull infartsväg till Falun österifrån och är därför ett centralt pendlingsstråk. Sträckan har under de senaste åren varit olycksdrabbad på grund av trafikförhållandena i området. Problemen hänger samman med att sträckan har flera av- och påfarter, vänstersväng på E16 trots förbud och en infart till ST1 (Färgvägen) med okontrollerad gångtrafik över E16. Med projektet vill vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Planerade åtgärder

  • Mitträcken på E16 mellan Lönnemossa by och Klingvägen.
  • Höjd hastighet vid den västra anslutningen till Lönnemossa by från 80 km/h till 100 km/h.
  • Ny påfart vid Färgvägen mot Gävle, trafikplats Östra Hosjö mot Falun och trafikplats Lönnemossa mot Falun.
  • Byta ut och komplettera med fler bullerplank längs med sträckan.

Förändringar av vägplanen

  • Ombyggnationen av trafikplats Västra Hosjö (ny gång- och cykelväg, bro och ramper) utgår i detta projekt. Vi fortsätter dialogen med Falu kommun om det är aktuellt att bygga en ny bro på E16 över Steffens väg.

Bullerutredning

Vi har genomfört en bullerutredning för hela sträckan Lönnemossa by – Klingvägen. Se utredningen under:
Fliken "Aktuella handlingar" på dokumentsidan för E16, Lönnemossa by-Klingvägen

Bakgrund och utredning

Under 2017 påbörjades en trafikutredning för att se över trafiksituationen mellan Lönnemossa och Västra Hosjö. Det låg till grund för den vägplan som påbörjades under 2018 och sedan dess har arbetet med vägplanen pågått.

Under 2020 har vi kommit fram till att trafiksäkerheten behöver förbättras på en längre sträcka och utredningsområdet har därför utökats. Projektet kommer därför att innefatta sträckan mellan Lönnemossa by och Klingvägen och vi har därför bytt namn på projektet.

Karta över utredningsområde

Översiktskarta över utredningsområde

Kartan visar utredningsområdet för projektet med röd markering, där även berörda platser finns utmarkerade: Klingvägen, Steffens väg, Trafikplats Västra Hosjö, Centralvägen, Färgvägen, Trafikplats Östra Hosjö, Trafikplats Lönnemossa och Lönnemossa by. 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Under hösten 2020 arbetade vi med samrådsunderlag.

Under vintern 2021 hölls samråd gällande sträckan Lönnemossa by–Klingvägen.

Inkomna synpunkter under samrådet, i skede samrådshandling, bemöts av Trafikverket i Samrådsredogörelsen 2022-02-10.

Ta del av handlingen under Dokument/Aktuella handlingar.

Granskning planeras ske under 2022. 

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: +46 10-124 27 23

Stina Boklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 63 31